Zorgvuldigheid

Inbreuk op privacy is nog geen aantasting in de persoon

Waar gaat de uitspraak over De door het ziekenhuis erkende verwisseling van brieven is een inbreuk op het recht op privacy, maar is nog geen aantasting in de persoon, zodat er geen reden is voor een schadeloosstelling. Naar aanleiding van de klacht hierover heeft het ziekenhuis een onheuse reactie gestuurd. Volledige uitspraak In het geschil […]

Lees verder

De klachten over de verpleegkundige zorg zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klacht over de medische en verpleegkundige wijze waarop de echtgenote van klager gedurende haar opname in het ziekenhuis is behandeld, is ongegrond. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verslaglegging in het patiëntendossier onjuist is.   Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klager], wonende te [woonplaats], in zijn hoedanigheid […]

Lees verder

Het was beter geweest als toestemming was gevraagd voor het inzien van het eerdere dossier

Waar gaat de uitspraak over Het zou zorgvuldiger zijn geweest als de zorgaanbieder voor het intakegesprek aan de cliënt toestemming had gevraagd voor inzage in het bij de zorgaanbieder aanwezige, eerdere behandeldossier. Onrechtmatig is het niet. Ook de andere klachten zijn ongegrond.  Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Vincent […]

Lees verder

Wijziging advies van operatie naar conservatieve multidisciplinaire behandeling bij een liesbreuk was niet verkeerd

Waar gaat de uitspraak over Vanwege verschillende klachten in het lies/buikspieren-gebied was cliënt in behandeling in het ziekenhuis. De door de chirurg ingeplande operatie aan de liesbreuk aan beide kanten, is door de sportarts ten onrechte gecanceld, omdat een operatie wel noodzakelijk is. De commissie oordeelt anders: een multidisciplinaire behandeling was geen verkeerd behandeladvies. Dat […]

Lees verder

Begeleiding van cliënte was onvoldoende en opzegging van de zorgovereenkomst was niet rechtmatig

Waar gaat de uitspraak over De commissie vindt dat de begeleiding van de cliënte onvoldoende was. Daarnaast is de zorgovereenkomst volgens de regels opgezegd, omdat daarvoor geen belangrijke reden is genoemd. In relatie tot de verstandelijke beperking van cliënte kon het standpunt van de zorgaanbieder over de uithuiszetting intimiderend overkomen. Cliënte heeft daarom recht op […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg gehandeld. Het linkerbeen is weldegelijk onderzocht

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Witte Kruis Ambulance (RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost-Gelderland), gevestigd te Alkmaar, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis […]

Lees verder

Over de behandeling van de fractuur aan de voet valt het ziekenhuis niets te verwijten, communicatie kon wel beter

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft letsel aan haar voet opgelopen door een ongelukje. Zij is van mening dat de behandeling daarvan niet adequaat was, waardoor zij pijnklachten aan haar bovenrug heeft gekregen. Het ziekenhuis stelt dat de behandeling correct is geweest. Dat het herstel langer heeft geduurd dan aanvankelijk gedacht, valt het ziekenhuis […]

Lees verder

De cliënte vindt dat zij is tegengewerkt door instanties waardoor haar zoon uit huis is gezet. Zij heeft geen maatschappelijk werk van de zorgaanbieder ontvangen en de ronde tafelgesprekken zijn niet goed gegaan. De zorgaanbieder vindt dat de interne klachtenprocedure nog niet is doorlopen. Een gedeelte van de klachten is niet ontvankelijk. De klachten die wel ontvankelijk zijn worden afgewezen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en GGD Flevoland, gevestigd te Lelystad, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder