Zorgaanbieder was verplicht cliënt informatie te delen met gemeente

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: privacy schending/ bejegening    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 211476/251184

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat informatie over haar en haar zonen is gedeeld zonder haar toestemming waarmee haar recht op privacy en dat van haar zonen is geschonden. Voor de verwijten van de cliënte heeft de commissie geen grond gevonden. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

De uitspraak

In het geschil tussen

mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt)

en

Stichting Abrona, gevestigd te Huis Ter Heide Ut
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de zorgaanbieder vertegenwoordigd door mevrouw [naam] en mevrouw [naam].

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 maart 2024 te Utrecht.

De commissie heeft het volgende overwogen.

Beoordeling

Klacht van de cliënte
De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat in 2020 onjuiste informatie over haar en haar twee zonen met anderen is gedeeld zonder haar toestemming. Daarmee is het recht op de privacy van de cliënte en haar zonen geschonden. De cliënte heeft twee zonen; in een verslag over de cliënte werden de zonen echter verwisseld. Over één van de zonen is vermeld dat hij een psychische stoornis heeft en dat hij de cliënte zou hebben geslagen. Die informatie is onjuist. Daarbij staat de cliënte ten onrechte te boek als verstandelijk beperkt. De cliënte verlangt erkenning en excuses van de begeleider die verantwoordelijk is voor het doorspelen van (onjuiste) informatie aan andere instanties. De cliënte verlangt een schadevergoeding van de zorgaanbieder voor het onrecht en het leed dat haar en haar zonen is aangedaan.

Standpunt zorgaanbieder
De zorgaanbieder verleent ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Aan de cliënte werd ondersteuning verleend op verzoek van de gemeenten regio Lekstroom. De indicatie werd verzorgd door de gemeente; de zorgaanbieder heeft geen diagnostische onderzoeken verricht. De zorgaanbieder heeft geen invloed op de diagnose die door de gemeente wordt gesteld en vermeld. De zorgaanbieder heeft niet op onjuiste of onzorgvuldige wijze gegevens over cliënte of haar zonen met andere organisaties gedeeld. De zorgaanbieder heeft meerdere gesprekken gevoerd met de cliënte om zoveel mogelijk uitleg te geven en helderheid te verschaffen. Op verzoek van de cliënte heeft de zorgaanbieder de zienswijze van de cliënte en haar zonen aan een verslag toegevoegd in het dossier van de cliënte. In 2021 is de hulp van de zorgaanbieder aan de cliënte geëindigd en sindsdien is waar mogelijk en voor zover wettelijk toegestaan de informatie in het dossier van de cliënte doorgehaald. De zorgaanbieder betreurt het dat de cliënte zich niet gehoord voelt. De zorgaanbieder heeft steeds naar eer en geweten gehandeld.

Oordeel van de commissie
Tot 2021 ontving de cliënte op verzoek van de gemeenten regio Lekstroom (hierna: de gemeente) ondersteuning van de zorgaanbieder. De gemeente heeft hiervoor een contract afgesloten met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is op grond van dat contract verplicht om informatie te delen met de gemeente. Over de cliënte is noodzakelijke en relevante informatie met de gemeente uitgewisseld die van belang was voor haar ondersteuningsbehoefte. Voor het verwijt van de cliënte dat de zorgaanbieder meer informatie heeft verstrekt dan noodzakelijk was en ook aan anderen dan de gemeente informatie over de cliënte of haar zonen heeft verstrekt heeft de commissie geen grond of aanknopingspunt gevonden. Voor zover in het dossier van de cliënte een onjuiste diagnose ten aanzien van de cliënte of één van haar zonen is opgenomen kan dit niet aan de zorgaanbieder worden verweten. De diagnostische onderzoeken op basis waarvan de ondersteuning aan de cliënte werd verleend zijn niet door de zorgaanbieder uitgevoerd. De zorgaanbieder heeft de zienswijze van de cliënte betreffende de diagnose van haar zonen aan het dossier van de cliënte toegevoegd en waar mogelijk informatie uit het dossier doorgehaald. De zorgaanbieder heeft daarmee zorgvuldig en in het belang van de cliënte gehandeld.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
– verklaart de klacht van de cliënte ongegrond;
– wijst af het verzoek tot het toekennen van schadevergoeding.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de zorgaanbieder aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.
Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, mevrouw mr. O.A.M. Floris, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.C. Quint, secretaris, op 14 maart 2024.