Zorgaanbieder vergoedt helft SEH-factuur

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: schikking ter zitting   Referentiecode: 117140/129032

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënte is bij de Huisartsenpost (HAP) van de zorgaanbieder behandeld voor een hondenbeet. Volgens de cliënte heeft zij duidelijk aangegeven dat zij alleen de kosten voor de HAP wilde maken en geen aanvullende kosten, dit is ook bevestigd en genoteerd door de behandelend arts. De cliënte heeft alsnog een factuur met aanvullende kosten ontvangen. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte is ingeschreven als patiënt en door een gespecialiseerd verpleegkundige en arts is gezien en behandeld. Daarnaast is de huisarts van de cliënte geïnformeerd. De factuur is terecht verzonden. Tijdens de mondelinge behandeling zijn de partijen het eens geworden over een oplossing. De commissie zal daarom geen oordeel vellen. De zorgaanbieder zal de helft van de factuur terugbetalen.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [woonplaats]

en

Academisch Medisch Centrum, gevestigd te Amsterdam
(hierna te noemen: de zorgaanbieder)
gemachtigde: [naam]

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 januari 2022 te Utrecht. Partijen hebben hun standpunten via videoverbinding nader toegelicht. Namens de zorgaanbieder is verschenen [naam], chirurg en hoofd spoedeisende hulp. De zorgaanbieder werd bijgestaan door de gemachtigde, [naam].

Onderwerp van het geschil
De cliënte heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder.

Het geschil betreft de factuur ten bedrage van € 299,03 voor kosten die zijn gemaakte op de spoedeisende hulp (SEH).

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 26 maart 2020 is de cliënte voor een beetwond door haar hond naar de huisartsenpost (HAP) bij de zorgaanbieder geweest. De cliënte gaf aan dat zij alleen kosten voor de HAP wilde maken. De arts die de cliënte hielp, bevestigde deze beslissing en gaf aan dat het de keuze van de cliënte was en noteerde dit. Aangegeven werd dat de wond alleen zou worden schoongemaakt. Voor verdere klachten zou de cliënte de volgende dag naar haar eigen huisarts gaan.
Ten onrechte heeft de cliënte vervolgens een factuur ontvangen voor kosten die zijn gemaakt op de SEH.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Uit het dossier blijkt dat de cliënte is gezien op de SEH. Zij is op 26 maart 2020 ingeschreven als patiënt van de zorgaanbieder, getrieerd door een gespecialiseerd verpleegkundige en door een arts gezien en beoordeeld. De arts heeft de huisarts van de cliënte geïnformeerd over zijn bevindingen.
Er is dan ook terecht een factuur verzonden

Beoordeling van het geschil
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Partijen komen ter beslechting van het geschil overeen dat de zorgaanbieder de helft van de factuur, te weten € 148,50, aan de cliënte terugbetaalt op [rekeningnummer].

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

bepaalt dat de zorgaanbieder binnen twee weken na de datum van verzending van dit bindend advies een bedrag van € 148,50 aan de cliënte dient terug te betalen op [rekeningnummer];

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer dr. F.J.M. Disch, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 10 januari 2022.