Ziekenhuis voldoet tegenover cliënt aan informatieplicht met betrekking tot budgetpolis

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 65850/94418

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënte is bij de zorgaanbieder behandeld voor een kruisbandruptuur en staat al langere tijd onder behandeling bij de zorgaanbieder. Na de behandeling kreeg cliënte onverwachts een factuur van de zorgaanbieder, terwijl zij dit in het verleden niet kreeg. De cliënte vindt dat zij door de zorgaanbieder geïnformeerd moest worden over de kosten van de behandeling. De zorgaanbieder verzoekt de commissie om de cliënte niet-ontvankelijk te verklaren, omdat financiële klachten niet tot het werkterrein van de commissie behoren. De commissie oordeelt dat de cliënte wel ontvankelijk is in haar klacht, omdat de klacht gaat over de informatieplicht van de zorgaanbieder en niet alleen om de factuur. Wel oordeelt de commissie dat de klacht ongegrond is, omdat de zorgaanbieder een brief aan cliënte heeft verstuurd over de wijzigingen in de polisvoorwaarden. Daarnaast staat deze informatie ook op de website van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft dus tegenover de cliënte voldaan aan de informatieplicht met betrekking tot de budgetpolis.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Cliënte], wonende te [woonplaats]

en

Stichting Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2021 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Cliënte is niet ter zitting verschenen. Het ziekenhuis werd vertegenwoordigd door [naam], teamleider debiteurenadministratie. [Naam], extern klachtenfunctionaris, was als toehoorder aanwezig.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de declaratie en het gebrek aan informatie over de kosten van de behandeling.

Standpunt van cliënte
Voor het standpunt van cliënte verwijst de commissie naar het vragenformulier en alle overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder heeft cliënte vooraf niet geïnformeerd over de kosten voor de behandeling van haar voorste kruisbandruptuur. Cliënte is al jaren onder behandeling bij de zorgaanbieder en had al jaren dezelfde polis (zonder ooit een eigen bijdrage te moeten betalen). Zij is onwetend het behandeltraject ingegaan en werd na afloop van de behandeling geconfronteerd met zeer hoge rekeningen. De zorgaanbieder stelt dat zij wel informeert over de kosten van de behandeling op een pagina op hun website. Haars inziens is dit geen actieve informatievoorziening: hier moet je gericht voor zoeken. Cliënte heeft talloze medewerkers van de zorgaanbieder gesproken voorafgaand aan de operatie, allen hebben het nagelaten om haar te informeren dat een behandeling bij de zorgaanbieder zou resulteren in zulke hoge kosten. Vanzelfsprekend had zij – als zij dit voorafgaand geweten had – gekozen voor een andere zorgverlener.

Cliënte verzoekt de commissie de zorgaanbieder te veroordelen tot het crediteren van de openstaande nota ad € 924,01 voor de verrichtingen van de zorgaanbieder tot 16 september 2020.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid: In het reglement van de commissie staat duidelijk omschreven dat financiële klachten niet tot het werkterrein van de commissie behoren. In deze zaak weigert een cliënte een nota te betalen omdat gebruik heeft gemaakt van niet gecontracteerde zorg. Cliënte is hierop gewezen door middel van correspondentie en tevens staat dit ook nog vermeld op de website van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft hiermee aan alle verplichtingen voldaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Ontvankelijkheid
De commissie dient eerst te beoordelen of cliënte in haar klacht kan worden ontvangen nu de zorgaanbieder hier een beroep op heeft gedaan.

Ingevolge artikel 5, lid 1 sub a, van het reglement verklaart de commissie de cliënt in zijn klacht ambtshalve niet ontvankelijk indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt.
Cliënte heeft naar aanleiding van het verweer van de zorgaanbieder gesteld dat het niet gaat om een zuiver factuurgeschil, omdat er een inhoudelijk geschil ten grondslag ligt aan de ingediende klacht, namelijk het niet voldoen aan de informatieplicht van de zorgaanbieder.
Nu er aan de klacht een inhoudelijke grondslag ligt dient, naar het oordeel van de commissie, cliënte ontvankelijk te worden verklaard in haar klacht.

Inhoudelijk
Cliënte stelt zich op het standpunt dat de zorgaanbieder haar tijdig en actief had moeten waarschuwen dat de door haar gewenste behandeling, in verband met de door haar afgesloten polis, niet volledig door haar zorgverzekeraar zou worden vergoed en dat – nu de zorgaanbieder dit niet heeft gedaan – de door de zorgaanbieder gedeclareerde kosten niet voor haar rekening behoren te komen.

Naar het oordeel van de commissie dient uitgangspunt te zijn dat het de eigen verantwoordelijkheid van een cliënt is om voorafgaande aan een medische behandeling door een zorgaanbieder na te gaan of die zorgaanbieder voor die behandeling met zijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Dit geldt ook voor cliënte. Zij is immers degene die bewust gekozen heeft voor een bepaald type polis en zij beschikt over de daarbij behorende polisvoorwaarden.

Over de vraag of daarnaast (ook) op de zorgaanbieder de verplichting rustte cliënte te wijzen op de mogelijke financiële consequenties van de door haar gewenste medische behandeling oordeelt de commissie als volgt.

Op grond van het bepaalde in artikel 38, zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de informatieverplichting van zorgaanbieders de Regeling transparantie zorgaanbieders TH/NR -018 uitgevaardigd. Artikel 4 van die beleidsregel verplicht de zorgaanbieder om alle informatie aan de consument te geven die relevant is om een weloverwogen keuze te maken, met inbegrip van tarieven die voor de consument van belang zijn en of de behandeling onder de verzekerde aanspraak van de zorgverzekeringswet valt.

De zorgaanbieder heeft ter zitting aangevoerd dat cliënte als houdster van een budgetpolis, voor aanvang van de medische behandeling, eind november 2018 een brief heeft ontvangen van de zorgaanbieder waarin zij is geïnformeerd over de structurele wijzigingen in de polisvoorwaarden die vanaf 2019 zouden ingaan waarbij de niet gecontracteerde zorg niet meer (volledig) zou worden vergoed. Daarnaast staat deze informatie ook op de website van de zorgaanbieder vermeld.

Naar het oordeel van de commissie heeft het ziekenhuis tegenover cliënt in voldoende mate voldaan aan haar informatieplicht met betrekking tot de budgetpolis.

De klacht van cliënte wordt ongegrond verklaard. Cliënte is dan ook de factuur die de zorgaanbieder haar voor haar behandeling(en) heeft toegezonden, verschuldigd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst de vordering af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer prof. dr. B.J. van Royen, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 10 augustus 2021.