Voor het gemiste eerste consult mag de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, maar cliënt hoeft niet het volledige bedrag te betalen

  • Home >>
  • Osteopathie >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Osteopathie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112909

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [plaats], en [naam zorgaanbieder], gevestigd te Blaricum.

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Osteopathie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overlegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 11 april 2018 te Amsterdam. De cliënt heeft ter zitting zijn standpunt nader toegelicht. De ondernemer heeft laten weten niet bij de zitting aanwezig te kunnen zijn.

Onderwerp van het geschil

De cliënt beklaagt zich over de factuur die hem is gestuurd voor een gemist eerste consult.

De cliënt heeft het factuurbedrag van € 168,60 onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de cliënt

In de kern komt het primaire standpunt van de cliënt er op neer dat de ondernemer niet twee keer een bedrag van € 168,60 voor een eerste consult in rekening had mogen brengen nu er maar één consult heeft plaatsgevonden. De cliënt stelt dat hem niet is verteld dat er kosten in rekening zouden worden gebracht voor het verzetten van de afspraak en dat hij ook niet is gewezen op de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden.

Subsidiair stelt de cliënt zich op het standpunt dat betaling van het volledige bedrag niet redelijk is. Wel wil hij een kleine vergoeding voor het gemiste consult betalen.

Ter zitting heeft de cliënt nog als klacht opgeworpen dat hij tijdens het consult door de ondernemer onheus is bejegend.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt. Ten tijde van het eerste telefonische contact is er een afspraak gemaakt voor 23 februari 2017 en is aan de cliënt medegedeeld dat een afspraak minimaal 24 uur van te voren moet worden afgezegd en de ondernemer anders de gereserveerde tijd in rekening brengt. De cliënt is op de gemaakte afspraak niet verschenen en heeft niet afgezegd. Er zijn daarom terecht kosten in rekening gebracht, aldus de ondernemer.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt als volgt. De cliënt heeft erkend dat sprake is van een gemist eerste consult. Het is vaste praktijk dat een zorgaanbieder kosten in rekening mag brengen indien de afspraak niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd. Gelet hierop zal de commissie dit klachtonderdeel ongegrond verklaren.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer evenwel onvoldoende onderbouwd waarom de cliënt het volledige bedrag van € 168,80 zou moeten betalen nu het slechts ging om een eerste consult waarin de ondernemer wellicht ook mogelijkheden had om andere (administratieve) werkzaamheden te verrichten in de gemiste tijd van het geplande consult. In zoverre zal de klacht van de cliënt gegrond worden verklaard. De commissie stelt de kosten voor de gemiste afspraak naar redelijkheid en billijkheid vast op € 50,–.

De commissie stelt vast dat de klacht die ziet op de onheuse bejegening tijdens het eerste consult niet in het klachtenformulier is genoemd en eerst op de zitting is opgeworpen. Om die reden zal de commissie die klacht niet bespreken.

Nu de klacht van de cliënt gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, zal de commissie – overeenkomstig het reglement van de commissie – de ondernemer veroordelen tot vergoeding van het klachtengeld van € 52,50.

De commissie zal aldus beslissen.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de klacht deels gegrond;

– bepaalt dat van het depotbedrag van € 168,60 een bedrag van € 50,– toekomt aan de ondernemer en dat een bedrag van € 118,60 aan de cliënt wordt gerestitueerd;

– bepaalt dat de ondernemer aan de cliënt een bedrag van € 52,50 dient te vergoeden ter zake van het klachtengeld;

– wijst het meer of anders verzochte af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist op 11 april 2018 door de Geschillencommissie Osteopathie.