Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 37752/48398

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige onderneming met een eigen rechtspositie en heeft een klachtenfunctionaris en een klachten-protocol. Volgens de commissie is voldoende duidelijk dat de verweerder de hoofdaannemer is en de zorg van de cliënt op zich heeft genomen. Vervolgens is de zorg uitbesteed aan de onderaannemer. De commissie oordeelt dat de onderaannemer medeverantwoordelijk is voor de zorgverlening van de cliënt. De onderaannemer is niet aangesloten bij de Geschillencommissie. De verweerder als hoofdaannemer, die primair verantwoordelijk is voor de zorg van de cliënt, kan dus in deze geschillenprocedure betrokken worden. De cliënt is dus ontvankelijk in de klacht en deze wordt inhoudelijk verder behandeld.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 december 2020.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De klacht betreft:
1. Het niet aansturen en verantwoordelijkheid nemen van de aansturing van de zorg door de verweerder van cliënt na het overlijden van de met de zorg belaste verpleegkundige. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situatie en een hele hoop extra sturing vanuit familie.
2. De verpleegkundige heeft zonder overleg met de familie de zorgindicatie gewijzigd en geëffectueerd.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
De commissie dient eerst te beoordelen of cliënt ontvankelijk is, nu de verweerder in zijn verweerschrift van 6 oktober 2020 uitdrukkelijk een beroep op heeft gedaan op de niet ontvankelijkheid.

De verweerder heeft in dit verband aangevoerd dat hij niet de adressant is van deze klacht. Cliënt heeft op zowel het aanmeldformulier als het vragenformulier de organisatienaam [naam onderaannemer] en het adres van [onderaannemer] doorgegeven. [onderaannemer] is een onderaannemer van verweerder. [onderaannemer] is een zelfstandige onderneming met een eigen rechtspositie. Zij heeft een klachtenfunctionaris en een klachten- protocol en is ook aangesloten bij de geschillencommissie. De klacht heeft betrekking op het handelingen die zijn verricht door medewerkers van [onderaannemer].

Cliënt heeft een brief van het [onderaannemer] overgelegd waarin staat dat het platform zorgverleners (zzp’ers en kleine zorgaanbieders in de wijkverpleging) op het gebied van zorginhoud, zorgadministratie en juridische zaken faciliteert. Aangesloten zorgverleners kunnen gebruik maken van deze diensten, maar hun cliënten zijn bij hen in de zorg en zij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze cliënten: elke zorgverlener/organisatie fungeert als een zelfstandige zorgaanbieder. In dit geval is verweerder de hoofdaannemer en [onderaannemer] de onderaannemer. [onderaannemer] heeft uitsluitend contact met de zorgaanbieder en geen contact met patiënt of familie.

De commissie overweegt als volgt.

Cliënt dient ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (verder: Wkkgz) de mogelijkheid te worden geboden om zijn klachten met betrekking tot de zorgverlening aan hem bij de geschillencommissie aanhangig te maken.

Voldoende is komen vast te staan dat verweerder als hoofdaannemer de zorg van cliënt op zich heeft genomen. De commissie gaat hierbij uit van het bestaan van een zorgovereenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Vervolgens heeft verweerder deze zorg uitbesteed aan de onderaannemer [onderaannemer]. Naar het oordeel van de commissie is [onderaannemer] daarmee mede verantwoordelijk geworden voor de zorgverlening aan cliënt.
Ambtshalve is echter gebleken dat, in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt, de [onderaannemer] niet is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Reeds nu [onderaannemer] niet is aangesloten bij De Geschillencommissie, kan verweerder, als hoofdaannemer die primair verantwoordelijk is voor de zorg van cliënt, in deze geschillenprocedure worden betrokken.

Gelet op het vorenstaande verklaart de commissie cliënt ontvankelijk in zijn klacht.

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om nader op de klachten te reageren waarna de commissie de klachten inhoudelijk zal beoordelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De cliënt wordt in de klacht ontvankelijk verklaard

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, mevrouw mr. M.B. van Leusden-Donker, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 14 december 2020.