Verslag op verzoek van cliënte vernietigd; commissie kan klacht niet inhoudelijk beoordelen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 209224/230920

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder, door toedoen van de cliënte, in de onmogelijkheid is gebracht om de juistheid van de klachten van cliënte te toetsen en over zijn handelwijze transparant verantwoording af te leggen, nu vaststaat dat de bedoelde vernietiging op verzoek van de cliënte heeft plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat het vereiste hoor en wederhoor van ieder van partijen, dat noodzakelijk is voor een zorgvuldige inhoudelijke beoordeling en beslissing, niet mogelijk is geworden. Nu deze onmogelijkheid, om de klachten inhoudelijk te beoordelen en te beslissen, het gevolg is van de door cliënte verzochte vernietiging van het bedoelde verslag, dient dit voor haar rekening en risico te komen.

De uitspraak

In het geschil tussen

mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënte)

en

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.
De behandeling heeft plaatsgevonden op 23 november 2023 te Utrecht.
Partijen zijn niet opgeroepen om ter zitting te verschijnen.

Beoordeling van de ontvankelijkheid van de klachten
De commissie heeft het volgende overwogen.

Cliënte heeft aan de commissie een klacht voorgelegd betreffende de medische behandeling en de bejegening van de behandelaar jegens haar.

De zorgaanbieder heeft ten aanzien van deze klachten de commissie verzocht cliënte ten aanzien van deze klachten niet-ontvankelijk te verklaren.

Gelet op dit verweer dient de commissie eerst te beoordelen of cliënte in haar klacht kan worden ontvangen voordat zij kan toekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de klachten.

De feiten
Op 15 maart 2023 heeft cliënte de zorgaanbieder verzocht het verslag van het consult van 19 januari 2023 met de neuroloog te vernietigen en daarbij als reden opgegeven dat daarin naar haar mening onjuistheden stonden vermeld. Blijkens zijn brief van 16 maart 2023 aan cliënte, heeft de zorgaanbieder aan dit verzoek uitvoering gegeven en het bedoelde verslag uit het medisch dossier verwijderd. Op 31 mei 2023 heeft cliënte met gebruikmaking van het vragenformulier Geschillencommissie Zorg het geschil bij de commissie aanhangig gemaakt, inhoudende haar klachten tegen (de neuroloog van) de zorgaanbieder.

Standpunt cliënte (samengevat)
De klachten hebben betrekking op het consult met de zorgaanbieder (neuroloog) op 19 januari 2023. Zij heeft haar klacht als volgt geformuleerd: “De zorgaanbieder (neuroloog) heeft mij onterecht behandeld, waardoor nu mijn algehele gezondheid hieronder schade lijdt. Hij heeft mij bevooroordeeld bij binnenkomst, niet geluisterd naar mijn verhaal en/of onderzocht, de huisarts overtuigd van zijn mening en vervolgens ook nog een verslag niet naar waarheid geschreven, waarmee ik ook nog eens in een kwaad daglicht ben gesteld. Ik heb daardoor schade geleden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor alle kosten die ik heb moeten maken en nog steeds moet maken na deze onterechte behandeling”.

Standpunt zorgaanbieder (samengevat)
Op verzoek van de cliënte heeft de zorgaanbieder het verslag van het consult met de neuroloog op 19 januari 2023 vernietigd. Als gevolg van de vernietiging is de zorgaanbieder door toedoen van de cliënte niet in staat inhoudelijk op de klachten van cliënte te reageren en adequaat verweer te voeren. De cliënte dient daarom primair niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar klachten. Subsidiair dienen de klachten van de cliënte als ongegrond te worden afgewezen.

Overwegingen commissie
Als uitgangspunt heeft in de eerste plaats te gelden dat het medisch dossier ertoe dient een kwalitatief goede hulpverlening aan een patiënt mogelijk te maken, maar het medisch dossier is ook van belang voor de continuïteit van de zorg aan een patiënt en – indien nodig – voor een adequate overdracht van de behandeling van de patiënt aan andere hulpverleners. Daarnaast levert het medisch dossier een transparante handelwijze van het verrichte medische handelen op, zodat daarover nadien, indien gewenst of noodzakelijk, verantwoording kan worden afgelegd.

Met de zorgaanbieder is de commissie van oordeel dat de zorgaanbieder, door toedoen van de cliënte, in de onmogelijkheid is gebracht om de juistheid van de klachten van cliënte te toetsen en over zijn handelwijze transparant verantwoording af te leggen, nu vaststaat dat de bedoelde vernietiging op verzoek van de cliënte heeft plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat het vereiste hoor en wederhoor van ieder van partijen, dat noodzakelijk is voor een zorgvuldige inhoudelijke beoordeling en beslissing, niet mogelijk is geworden. Nu deze onmogelijkheid, om de klachten inhoudelijk te beoordelen en te beslissen, het gevolg is van de door cliënte verzochte vernietiging van het bedoelde verslag, dient dit voor haar rekening en risico te komen. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de cliënte in haar klachten niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. De commissie zal aldus beslissen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de cliënte niet-ontvankelijk in haar klachten.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de zorgaanbieder aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. P.W.M. de Wolf MSM, voorzitter, de heer dr. J.D.M. Metzemaekers, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 23 november 2023.