Vakkundig specialist moet afzien van behandeling wanneer gewenste resultaat niet kan worden bereikt

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 27807/34583

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument wil een nabehandeling microblading voor haar wenkbrauwen, waarover zij zich laat informeren door de ondernemer. Na de behandeling ontstaat tussen partijen discussie over het resultaat en wat de consument op basis van de – vooraf gegeven – informatie mocht verwachten. De ondernemer voert aan dat zij enkel minimale aanpassingen kon doen, omdat de eerste behandeling ergens anders is uitgevoerd. Uit de stukken blijkt dat door de ondernemer het gewenste resultaat bereikt kan worden door de toepassing van een combinatietechniek. De commissie is van oordeel dat de ondernemer, als vakkundig specialist, had moeten besluiten om geen behandeling uit te voeren, wanneer het resultaat niet behaald kan worden. Het staat vast dat het gewenste resultaat niet is behaald, daarom is de klacht gegrond. Daarnaast heeft de consument haar lippen met hyaluronzuur laten behandelen. Het is onvoldoende vast komen te staan dat deze behandeling niet juist is uitgevoerd.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de door de ondernemer uitgevoerde behandeling van de wenkbrauwen van de consument en het behandelen met hyaluronzuur van haar lippen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover van belang komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb mijn wenkbrauwen laten microbladen en de nabehandeling bij de ondernemer laten doen. Ook heb ik hyaluronzuur in mijn lippen laten zetten voor een voller resultaat. Beide behandeling waren niet goed uitgevoerd. De stroken waren niet strak en netjes gezet.

De behandeling van mijn lippen met hyaluronzuur was de volgende dag al niet meer zichtbaar. Ter oplossing wenste ik dat de ondernemer mijn wenkbrauwen nog een keer netjes deed, maar de ondernemer stelde voor mij € 100,– terug te betalen van de door mij totaal betaalde € 300,–.

Inmiddels heb ik geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer en wil ik geen enkele behandeling meer door haar. Ik teken nog steeds mijn wenkbrauwen bij en dat zou ook bij een nabehandeling van € 200,– niet de bedoeling moeten zijn.

Ik heb foto’s toegevoegd van hoe wenkbrauwen er uit horen te zien na een behandeling. Zoals te zien is, lijken mijn wenkbrauwen helaas totaal niet op deze foto’s. Ik wens terugbetaling van de door mij aan de ondernemer betaalde € 300,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover van belang komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wenste een microblading behandeling van haar wenkbrauwen. Daar zij haar wenkbrauwen elders heeft laten laten behandelen, doen wij dit normaal gesproken niet in verband met de persoonlijke werkwijze en de producten die worden gebruikt. Met name kunnen wij geen compleet werk leveren als de consument haar microblading elders heeft laten plaatsen en enkel hairstrokes overgetekend kunnen worden alsmede enkele minimale aanpassingen. De consument is hierover uitgebreid geïnformeerd en heeft hierna toch gekozen voor een nabehandeling door ons. Zij wenste volle en donkere wenkbrauwen die wij konden bieden door middel van een combinatietechniek. Hiervoor hebben wij geen kosten in rekening gebracht. De consument was na de behandeling van haar wenkbrauwen en lippen tevreden, hetgeen getuigen kunnen beamen. Daarna heeft de consument in eerste instantie alleen over de behandeling van de wenkbrauwen geklaagd en pas veel later ineens ook over de behandeling van de lippen. Om toch tot een oplossing te komen met deze ontevreden consument hebben wij uiteindelijk aangeboden haar € 100,– terug te betalen. Zij heeft dit niet geaccepteerd.

Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie merkt op dat de ondernemer ten aanzien van de behandeling(en) geen vastlegging heeft ingebracht. Een informed consent is ook niet overgelegd. Voorts heeft zij voorafgaande aan de behandeling en na de behandeling(en) geen foto’s gemaakt.

Naar het oordeel van de commissie is niet gebleken dat de behandeling van de lippen niet is uitgevoerd zoals je van een vakkundig specialist mag verwachten. Daarbij is van belang dat de consument stelt dat de behandeling van mijn lippen met hyaluronzuur de volgende dag na de behandeling al niet meer zichtbaar was. Het komt de commissie minst genomen vreemd voor dat de consument dit dan niet meteen bij haar klacht over de wenkbrauwen en de gewenste vergoeding heeft meegenomen. De klacht is – gelet op het verweer van de ondernemer – dan ook onvoldoende onderbouwd.

Ten aanzien van de behandeling aan de wenkbrauwen staat als niet dan wel onvoldoende weersproken vast dat de consument volle en donkere wenkbrauwen wenste en de ondernemer haar dit kon bieden ondermeer via een combinatietechniek. Het verweer van de ondernemer dat de consument haar wenkbrauwen elders heeft laten behandelen en er dan geen compleet werk kan worden geleverd en slechts enkel hairstrokes overgetekend kunnen worden alsmede enkele minimale aanpassingen is dan niet meer van belang. Ook indien de consument daarover is geïnformeerd. Immers als vakkundig specialist had de ondernemer juist om de door haar naar voren gebrachte argumenten geen behandeling moeten uitvoeren ter verkrijging van de door de consument gewenste wenkbrauwen.
Uit de ingebrachte en niet weersproken stukken komt naar het oordeel van de commissie naar voren dat de behandeling niet heeft geleid tot volle wenkbrauwen en de consument daarvoor € 200,– heeft moeten betalen.

De commissie is dan ook van oordeel dat de behandeling van de wenkbrauwen door de ondernemer niet is uitgevoerd zoals je van een vakkundig specialist mag verwachten.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht op dit punt gegrond is en de ondernemer in redelijkheid en billijkheid de consument € 200,– zal moeten (terug)betalen.

Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben aangevoerd of ingebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht over de behandeling van de wenkbrauwen gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument € 200,– zal moeten (terug)betalen.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw T.F. Hiele, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 20 juli 2020.