Te laat bij de Commissie geklaagd

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 155800/170117

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Cliënt heeft claim ingediend bij zorgaanbieder die door de verzekeraar is behandeld. De cliënt had 12 maanden de tijd om de klacht bij de commissie in te dienen. Deze termijn is overschreden.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Naam] wonende te [woonplaats]

en

Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard

(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de cliënt in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 6 juli 2022 te Eindhoven.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over de te late diagnose ureterletsel na de operatie tot verwijdering van een tumor en de aanleg van een stoma na chemo/bestraling ten gevolge van endeldarmkanker

Standpunt van de cliënt ten aanzien van de ontvankelijkheid
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het is voor de cliënt teleurstellend dat het ziekenhuis ook bij de commissie geen verantwoordding neemt of wil nemen. De cliënt is wél op gesprek (bemiddeling) geweest op 5 september 2012 en in oktober 2012. Er is dus conform de klachtenprocedure gehandeld.

Op 5 september 2012 heeft de cliënt een klacht ingediend bij het stafbureau van de Raad van Bestuur, waarna een gesprek heeft plaatsgevonden. Omdat dit gesprek niet het door de cliënt gewenste resultaat had, heeft de cliënt op advies van de raadsman van Alcander en de medewerker van het stafbureau op

10 september 2012 een schriftelijke klacht/claim ingediend. Daarop is de cliënt door het ziekenhuis doorgestuurd naar Centramed.

De cliënt is van mening dat hij heeft gehandeld zoals moest en hij verzoekt de commissie hem ontvankelijk te verklaren en een mondelinge behandeling te plannen.

Standpunt van de zorgaanbieder ten aanzien van de ontvankelijkheid
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Voorop staat dat het ziekenhuis de gebeurtenissen rondom de behandeling van de cliënt betreurt.

De cliënt heeft zowel geen ‘informele’ klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis, als een oordeel en advies gevraagd van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis conform de bij haar vigerende klachtenregeling in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wel is er door de cliënt een claim ingediend, waarbij Centramed op 10 november 2020 het dossier heeft gesloten. De aansprakelijkheid van het ziekenhuis is niet erkend.

Het ziekenhuis is van mening dat de cliënt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 sub a van het Reglement Geschillencommissie Ziekenhuizen (hierna: het regelement) niet ontvankelijk dienen te worden verklaard.

Een en ander laat overigens onverlet dat de cliënt het nog steeds vrij staat om conform het klachtenreglement een verzoek tot een oordeel in te dienen bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Artikel 6 lid 1 onder a van het reglement bepaalt dat de commissie op verzoek van het ziekenhuis – gedaan bij eerste gelegenheid – de cliënt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaart indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de Wet of de op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij het ziekenhuis heeft ingediend en de cliënt zijn geschil vervolgens niet binnen twaalf maanden na afhandeling van de klacht door het ziekenhuis bij de commissie aanhangig heeft gemaakt.

De cliënt heeft op 10 september 2012 een claim/klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Deze is door Centramed behandeld. Op 10 november 2020 heeft Centramed het dossier gesloten. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder is niet erkend.

Ingevolge het reglement van de commissie had de cliënt vervolgens twaalf maanden de tijd, derhalve tot 10 november 2021 om de klacht bij de commissie aanhangig te maken. De commissie heeft op 7 februari 2022 een vragenformulier ontvangen. Dat betekent dat de cliënt te laat heeft geklaagd en de commissie hem, ingevolge art. 6 lid 1 onder a van het reglement, niet-ontvankelijk verklaart in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

verklaart de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer R. Simons, de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 6 juli 2022.