Roken en overgewicht van cliënt reden complicatie van operatie, niet handelen van zorgaanbieder

  • Home >>
  • Ziekenhuizen >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 32645/37639

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt heeft aan een operatie bij de zorgaanbieder een littekenbreuk van minimaal 50 centimeter overgehouden. Hierdoor kan hij weinig meer zelf en heeft hij overal ondersteuning van zijn vrouw bij nodig. Hij eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is het resultaat dramatisch voor de cliënt maar is dit een mogelijke complicatie en is de operatie wel zorgvuldig en goed uitgevoerd. Het behandelen van de littekenbreuk gaat moeizaam door het feit dat de cliënt overgewicht heeft en rookte en het moeilijk bespreekbaar was om hier iets aan te doen. De operatie werd hierom eerst ook afgeraden. De commissie oordeelt dat de littekenbreuk een complicatie is die kan voorkomen bij deze operatie en dat dit risico vooraf met de cliënt besproken is. Daarnaast werd het behandelen van de littekenbreuk bemoeilijk door het gedrag van de cliënt zelf, dit is niet verwijtbaar aan de zorgaanbieder. Daarom verklaard de commissie de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënt], die woont in [woonplaats]

en

St. Jans Gasthuis Weert, gevestigd in Weert
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 november 2021 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting heeft de zorgaanbieder het standpunt toegelicht. De cliënt heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten. Hij is, zonder voorafgaand bericht van verhindering, niet verschenen.

Onderwerp van het geschil
De cliënt is door de zorgaanbieder geopereerd op 18 mei 2017; er moest een poliep verwijderd worden. De cliënt heeft een littekenbreuk overgehouden aan de operatie. Daarover gaat dit geschil.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt heeft uitgelegd dat hij aan de operatie een littekenbreuk heeft overgehouden van zeker vijftig centimeter. Als gevolg daarvan kan de cliënt zelf niets meer, niet meer wandelen of fietsen, en heeft hij ondersteuning nodig van zijn vrouw.

De cliënt wil een schadevergoeding van € 5.000,–, omdat hij kosten heeft moeten maken in verband met zijn operatie.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder heeft erkend dat er een ‘dramatisch eindresultaat’ is bereikt na de operatie, maar zij betwist dat zij bij de behandeling van de cliënt medische fouten heeft gemaakt. Waar de cliënt mee te maken heeft, zijn complicaties die bij een operatie kunnen optreden. Een littekenbreuk behandelen is niet eenvoudig bij rokende patiënten met overgewicht. Stoppen met roken was met de cliënt niet goed bespreekbaar en er was ook verzet tegen afvallen. Daarom is aanvankelijk afgeraden de buikwand te opereren. Naderhand is cliënt gestopt met roken en heeft de zorgaanbieder cliënt verwezen naar een gespecialiseerde kliniek voor littekenbreukcorrectie.

Beoordeling van het geschil
De commissie zal de klacht ongegrond verklaren. Dat oordeel licht de commissie hierna toe.

Beoordelingskader.
De overeenkomst die is gesloten tussen de cliënt en de zorgaanbieder is een geneeskundige behandelovereenkomst.

Bij de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst moet de arts de zorg van een goed arts in acht te nemen. Dat betekent dat zij moet handelen in overeenstemming met de professionele standaard zoals die ten tijde van behandelen geldt voor alle chirurgen. Voorts houdt dit in dat de arts die zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden mag worden verwacht. De zorgplicht houdt geen resultaatsverplichting in, maar wordt aangemerkt als een inspanningsverplichting. Van een tekortkoming kan dan ook pas worden gesproken als komt vast te staan dat de chirurg zich onvoldoende heeft ingespannen of bij de inspanning een fout heeft gemaakt.

De zorgaanbieder is aansprakelijk indien voldoende aannemelijk is dat de zorgaanbieder, dan wel iemand die werd ingeschakeld bij de uitvoering van de behandelovereenkomst tekortgeschoten is bij de uitvoering van die overeenkomst. De tekortkoming moet aan de zorgaanbieder kunnen worden verweten (toerekenbare tekortkoming) en de cliënt moet daarvan nadeel hebben ondervonden

De commissie moet beoordelen of de zorgaanbieder is tekortgeschoten in het nakomen van de behandelovereenkomst met de cliënt.

De operatie was noodzakelijk.
Bij cliënt zijn achttien of negentien poliepen vastgesteld bij het bevolkingsonderzoek. Vaststaat dat het vanuit medisch oogpunt noodzakelijk was één van die poliepen te verwijderen, omdat de poliep mogelijk kwaadaardig was. Niets doen was geen optie. De cliënt heeft dit een en ander niet betwist.

Littekenbreuk is een complicatie.
De zorgaanbieder heeft toegelicht dat de littekenbreuk die is ontstaan bij de cliënt een complicatie is, die kan optreden bij een operatie in de buik. Littekenbreuken zijn niet te voorkomen. De zorgaanbieder stelt dat zij dat voorafgaand aan de operatie aan de cliënt heeft uitgelegd. De cliënt heeft dat niet weersproken, zodat de commissie daarvan uitgaat. Dat betekent dat het feit dat een littekenbreuk is ontstaan na de operatie geen tekortkoming van de zorgaanbieder is.

Vertraging in de behandeling van de littekenbreuk is niet aan de zorgaanbieder te wijten.
Naderhand is vertraging in de mogelijke behandeling van de littekenbreuk ontstaan. Volgens de zorgaanbieder ligt de oorzaak van die vertraging bij de cliënt. Enerzijds gelet op zijn fysieke gesteldheid (roken en overgewicht), en anderzijds doordat de cliënt het moeilijk vond om te beslissen of hij zich wel of niet zou laten behandelen. De cliënt heeft dit niet weersproken. Uitgaande van die omstandigheden is de commissie van oordeel dat het niet aan de zorgaanbieder valt te wijten dat de behandeling van de littekenbreuk vertraging heeft opgelopen.

De conclusie.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Het is de commissie niet gebleken dat de zorgaanbieder een fout heeft gemaakt of is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de behandelovereenkomst. Bij die stand van zaken komt de commissie niet toe aan een beoordeling van het verzoek om schadevergoeding. Dat verzoek wordt dan ook afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mr. A.D.R.M Boumans, voorzitter, dr. K.M.A.J. Tytgat, J. Donga, leden, in aanwezigheid van mr. C.J.H. Terwal, secretaris, op 10 november 2021.