Rechterooglid gaat niet meer helemaal open, ooglidcorrectie is wel goed uitgevoerd

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 44279/55683

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt stelt dat er fouten zijn gemaakt tijdens zijn ooglidcorrectie en dat hierdoor zijn oog niet meer volledig open gaat, de littekens erg zichtbaar zijn en de huid strak aanvoelt. De cliënt eist een vergoeding voor de gemaakte kosten, een vergoeding voor een nieuwe operatie en een immateriële schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is de operatie goed uitgevoerd en is er geen sprake van een verschil tussen de ogen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder de ingreep goed heeft uitgevoerd. Volgens een second opinion wordt dat bevestigd en is het resultaat goed. Daarnaast heeft de zorgaanbieder de cliënt van tevoren duidelijk verteld wat de risico’s waren van de operatie. Daarom wordt de klacht ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [woonplaats]

en

Ooglift B.V., gevestigd te Maarssen
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2021 in Amsterdam.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. De cliënt is verschenen. Voor de zorgaanbieder is [naam] verschenen, bijgestaan door [naam].

Onderwerp van het geschil
De zorgaanbieder heeft een ooglidcorrectie bij de cliënt uitgevoerd. De cliënt is niet tevreden met het resultaat daarvan. Daarover gaat dit geschil.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt heeft op 13 maart 2020 een ooglidoperatie gehad, die is uitgevoerd door de zorgaanbieder. De cliënt is ontevreden met het resultaat. Zijn rechterooglid gaat niet meer helemaal open, waardoor het volgens de cliënt lijkt alsof hij stoned is dan wel vermoeid is. De littekens van de behandeling zijn zichtbaar en de huid voelt strak aan. De cliënt is van mening dat de zorgaanbieder fouten heeft gemaakt bij de behandeling. Daarom wil hij de kosten voor de behandeling terug, dat is een bedrag van € 875,–. Ook wil hij een vergoeding voor een hersteloperatie (€ 875,–) en vergoeding van € 2.000,– voor de immateriële schade.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de zorgaanbieder kenmerkt de geneeskundige behandelingsovereenkomst zich daarin dat de zorgaanbieder zich moet inspannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, maar vallen die resultaten niet vooraf te garanderen. Van een tekortkoming is pas sprake als vast komt te staan dat de zorgaanbieder zich onvoldoende heeft ingespannen of bij de inspanning een fout heeft gemaakt.

De zorgaanbieder meent dat de behandeling een correct resultaat heeft opgeleverd. De klachten die de cliënt naar voren heeft gebracht, met name een symmetrieverschil, kan de zorgaanbieder niet thuisbrengen en worden door haar niet erkend.

Beoordeling van het geschil
De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is. Daartoe heeft zij het volgende overwogen.

De zorgaanbieder heeft het toetsingskader juist geschetst in haar verweerschrift. Het gaat bij een ingreep door een arts niet om de vraag of het resultaat beter had gekund. De commissie beoordeelt of de arts heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Hij moet zich voldoende inspannen en zijn best doen om fouten te vermijden.

De cliënt vindt dat het beter had gekund. Hij laat echter na voldoende onderbouwd te stellen wat de zorgaanbieder verkeerd heeft gedaan voorafgaand, tijdens of na de ingreep. Dat de cliënt niet tevreden is met het eindresultaat, betekent niet dat de zorgaanbieder zich onvoldoende heeft ingespannen of een fout heeft gemaakt. Bovendien wordt de cliënt niet bevestigd in zijn gevoel van ontevredenheid. Dr. A.H. Winters heeft een second opinion uitgevoerd en concludeert in zijn brief van 18 juni 2020 dat er een ‘volstrek adequaat resultaat’ is behaald.

De zorgaanbieder heeft de cliënt voorafgaand aan de ingreep geïnformeerd door hem een brochure over de behandeling te geven. Daarin staan de mogelijke complicaties en bijwerkingen van de behandeling genoemd. De cliënt was dus vooraf gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van littekens, asymmetrie en irritatie in het oog waardoor het ooglid onvoldoende sluit. Voor zover de aanwezigheid van die klachten al objectiveerbaar zijn, kunnen ze niet leiden tot de conclusie dat de zorgaanbieder een fout heeft gemaakt, gelet op de voorafgaande waarschuwing.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de zorgaanbieder aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, bestaande uit mr. A.D.R.M Boumans, voorzitter, dr. J.F.A. van der Werff, mr. P.C. de Klerk, leden, in aanwezigheid van mr. C.J.H. Terwal, secretaris, op 12 oktober 2021.