Recht op vergoeding vervolgbehandelingen na pigmentatie door peeling behandeling

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Vergoedingen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 128637/131687

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Consument heeft een peeling behandeling ondergaan bij ondernemer. Consument had na haar behandeling schaafwonden op haar gezicht gekregen en stelt dat er na anderhalf jaar nog vlekken op de plekken van de schaafwonden zitten. Consument schat de kosten van verdere behandelingen op ongeveer € 1250,–. Ondernemer stelt dat de betreffende vlekken er al jaren zitten en dat de schaafwonden van de behandeling niet meer zichtbaar zijn. De deskundige oordeelt dat er geringe pigmentafwijkingen zijn die goed behandeld kunnen worden. De commissie is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de pigmentatie is veroorzaakt door de behandeling door de ondernemer. De omvang van de klacht blijkt echter niet zo ernstig te zijn als consument heeft aangegeven. De ondernemer dient drie laserbehandelingen te vergoeden van totaal € 264,–. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 7 juni 2022 de eindbeslissing aangehouden.
De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

In het tussenadvies heeft de commissie een nader deskundigenonderzoek gelast, waarbij de deskundige dient te kijken of vlekjes waar te nemen zijn, of het aannemelijk is dat deze vlekjes zijn veroorzaakt door de behandeling door de ondernemer en of te verwachten is dat deze vlekjes blijvend zijn, als ze niet behandeld worden.

De door de commissie ingeschakelde deskundige [naam] heeft een nader onderzoek gedaan, waarvan zij schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam].

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens haar rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft de consument gezien.
De huid heeft links geringe pigmentafwijkingen. Deze kunnen goed behandeld worden door middel van twee tot drie IPL/laserbehandelingen.

Ook zijn er enkele lichtere vlekken te zien. De consument noemt dit een witte waas. Deze kunnen veroorzaakt zijn door de behandeling bij de huidtherapeute, die de consument heeft ondergaan om de pigmentvlekken lichter te maken. Dit is acht maanden geleden gebeurd. De huidtherapeute geeft aan dat de consument een ontkleurde huid in het gelaat heeft. De pigmentverkleuringen zijn goed waar te nemen. De ontkleurde huid is met het blote oog te zien en niet goed waar te nemen op de foto.

Beide afwijkingen waren gering. De huid van de wangen zag er goed uit.
De deskundige heeft telefonisch contact gehad met de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het nadere standpunt van de consument naar aanleiding van het rapport van de tweede deskundige verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De deskundige geeft in haar verslag aan dat de consument voor behandelingen bij de huidtherapeut geweest is. Dit klopt niet. Zij is daar eenmalig geweest om haar gelaat te laten beoordelen. De consument heeft haar gezicht al twee jaar niet meer laten behandelen, om een bewijs te hebben wat zij heeft overgehouden aan de behandeling. De consument heeft eerder haar huid door een huidtherapeut laten beoordelen. Daaruit bleek dat de vlekken dieper zitten en zeker niet na twee tot drie behandelingen weg zullen zijn.

Daarnaast zijn er, zoals de deskundige heeft beoordeeld, niet alleen vlekken overgebleven van de schaafwonden. Omdat er over het hele gezicht hard is gescrubd zijn er meerdere donkere plekken.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is van mening dat de beoordeling door de deskundige correct is. De consument wordt dagelijks geconfronteerd met de vlekken. In tegenstelling tot wat de deskundige heeft beschreven is de consument niet naar een huidtherapeut geweest. Er heeft geen verdere behandeling plaatsgevonden na de behandelingen door de ondernemer.

Na twee jaar zijn de vlekken nog steeds aanwezig. De consument schat de kosten van verdere behandelingen op ongeveer € 1.250,–

Standpunt van de ondernemer
Voor het nadere standpunt van de ondernemer naar aanleiding van het rapport van de tweede deskundige verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer is van de schaafplekjes die ontstaan zijn tijdens de peeling helemaal niets meer te zien.

Uit de foto’s blijkt heel duidelijk dat de schaafwondjes helemaal onzichtbaar genezen zijn. De overige vlekken op haar gezicht zijn niet het gevolg van de behandeling.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De schaafwondjes zij niet meer te zien. De dieper gelegen laesies waar de deskundige het over heeft waren al eerder aanwezig. Uit de correspondentie van de consument blijkt dat zei al eerder in gezichtsbehandeling voor vlekken door acne gehad heeft.

De door de ondernemer toegepaste peeling kan geen vlekken veroorzaakt hebben.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de pigmentatie veroorzaakt is door de behandeling door de ondernemer. Uit het rapport van de deskundige is echter gebleken dat de omvang van de klacht niet zo ernstig is als de consument heeft aangegeven. Volgens de deskundige zijn de afwijkingen gering en de huid van de wangen ziet er goed uit.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

De behandelingen door de ondernemer zijn vergoed door de zorgverzekering van de consument. Er is dan ook geen grond om die kosten aan de consument te vergoeden

Op basis van het rapport van de deskundige is de commissie van oordeel dat de ondernemer drie laserbehandelingen dient te vergoeden ten bedrage van € 88,– per stuk, totaal dus € 264,–.
De ondernemer dient wel het klachtengeld van de consument te vergoeden. De door de ondernemer te betalen bijdrage in de kosten van behandeling door de commissie zal worden gematigd met 50%.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 264,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd. De behandelingskosten worden gematigd met 50%.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, E.S. Keijzer en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 20 oktober 2022.