Plastisch chirurg voerde borstoperatie onzorgvuldig uit en hield te weinig rekening met slap borstweefsel. De borstprothese is te groot en te hoog geplaatst. Onacceptabele bejegening van cliënt, schadevergoeding op zijn plaats.

  • Home >>
  • Zelfstandige Klinieken >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 103456

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [plaats] en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar,
ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde, [naam].

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de
Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 9 oktober 2017 te Eindhoven.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht.

De cliënt was ter zitting vergezeld van haar partner, [naam].

Namens de kliniek is [plastisch chirurg/behandelend arts] verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigden [naam] en [naam].

Bevoegd- en ontvankelijkverklaring

Bij beslissing van 2 augustus 2017 heeft de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken zichzelf bevoegd verklaard om van de klacht kennis te nemen en de cliënt ontvankelijk geoordeeld in haar klacht.

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de borst vergrotende operatie die de cliënt in de kliniek heeft ondergaan. De behandelovereenkomst is door de cliënt getekend op 26 december 2013.

Standpunt van de cliënt

Het standpunt van de cliënt luidt als volgt.

Op 6 januari 2014 is bij de cliënt een operatie tot borstvergroting uitgevoerd, welke operatie naar de mening van de cliënt is mislukt. Zij is niet tevreden over het resultaat. Haar borsten hangen over de prothese heen en de tepels zijn naar beneden gericht. Daarnaast heeft de cliënt klachten gehouden, was het pijnlijk en waren er zwellingen. Door de cliënt is diverse malen contact opgenomen met de kliniek en zij is diverse malen op consult geweest bij de behandelend arts. Op 2 juni 2014 is een tweede operatie uitgevoerd. De cliënt is nog steeds niet tevreden over het resultaat. Haar borsten hangen over de prothese heen, de vorm van de borsten is niet mooi en de tepels wijzen naar beneden. Voorts klaagt de cliënt over onvoldoende vooronderzoek. Zij was in de veronderstelling bij het intakegesprek met een arts te maken te hebben, maar dat bleek niet het geval te zijn. Daarnaast is de cliënt zeer ontevreden over de communicatie door de behandelend arts. Tijdens het laatste controlebezoek liep de arts zelfs weg. De cliënt wil zowel herstel van haar borsten, alsmede een schadevergoeding voor de geleden schade, zowel materieel als immaterieel van aard.

De totale schade is meer dan € 25.000,–. De cliënt heeft in het kader van deze procedure de gestelde schade beperkt tot € 24.314,50, zodat de commissie bevoegd is daarover te beslissen. De cliënt verzoekt de commissie de klachten jegens de zelfstandige kliniek gegrond te verklaren en haar de gevraagde schadevergoeding toe te kennen.

Ter zitting heeft de cliënt haar standpunt nader toegelicht.

De cliënt is twee keer door de plastisch chirurg geopereerd. Zij heeft daarbij de rustperiodes steeds goed in acht genomen. Bij de laatste afspraak liep de plastisch chirurg weg uit het gesprek. Er is geprobeerd een klachtprocedure binnen de zelfstandige kliniek op te starten. Dit is niet gelukt. De zelfstandige kliniek verwees de cliënt naar de externe klachtencommissie EMS. Deze klachtencommissie heeft uiteindelijk uitspraak gedaan. De klachten van de cliënt zijn gegrond verklaard, maar hieraan zijn door de klachtencommissie geen consequenties verbonden. Het is daarna niet gelukt een schikking met de zelfstandige kliniek te treffen. De cliënt heeft reeds een second opinion gekregen van Bergman Clinics. Er zijn twee hersteloperaties nodig, waarbij eerst de huidige prothese wordt weggehaald waarna een genezingsproces volgt van een jaar. Daarna dient een andere prothese (met borstlift) te worden teruggeplaatst. De slechte resultaten zijn niet helemaal te herstellen. Rond de tepelhof is het zodanig verminkt, dat er blijvend ontsierende littekens zullen zijn. Voor wat betreft de inkomstenderving geeft de cliënt aan dat zij drie weken na de eerste operatie niet heeft kunnen werken en twee weken niet na de tweede operatie. De verwachte inkomstenderving na de uit te voeren hersteloperaties zullen een week en twee weken zijn. De cliënt is accountmanager en er is uitgegaan van een inkomstenderving van € 750,– per week. Bij het intakegesprek is bij de cliënt de indruk gewekt dat zij te maken had met een zeer deskundig persoon. In haar beleving was het een arts, maar het bleek een consulent te zijn. Er is aangegeven wat het beste bij haar lichaam paste en wat voor een type operatie zou plaatsvinden. Zij zou een borstvergroting krijgen. Er is niet gesproken over het risico dat is verbonden aan een dergelijke operatie, of over een borstlift. Er is een formaat prothese voorgesteld. De wensmaat van de cliënt was een C/D cup, omdat zij altijd een C cup heeft gehad. Nu heeft de cliënt een E/F cup. Voorafgaand aan de operatie heeft de cliënt de plastisch chirurg slechts vijf minuten gezien. De cliënt werd geadviseerd te wachten met het uitvoeren van de tweede operatie. De reden daarvoor was dat het eventueel nog kon inzakken. Aangegeven werd dat het verantwoord was na een half jaar de operatie uit te voeren en dat is dan ook gebeurd. Het medisch dossier is niet compleet. Tijdens de laatste ontmoeting met de plastisch chirurg zijn nog foto’s gemaakt die niet in het dossier zitten. Voor wat betreft het weglopen van de plastisch chirurg tijdens de laatste afspraak geeft de cliënt aan dat de arts een uur te laat voor de afspraak was. De cliënt kreeg geen antwoord op haar vragen. De arts heeft helemaal niet geprobeerd een nieuwe afspraak in te plannen. Ook is de cliënt niet benaderd voor een vervolgafspraak.

Standpunt van de zelfstandige kliniek

Het standpunt van de zelfstandige kliniek luidt als volgt.

De zelfstandige kliniek is van mening dat de cliënt voor de beide ingrepen adequaat is geïnformeerd. Verwezen wordt naar de door de cliënt getekende behandelovereenkomst van 26 december 2013, waarin de cliënt onder meer heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die aan een cosmetische ingreep verbonden zijn en begrepen heeft dat er bij de ingreep complicaties kunnen optreden. Ook heeft de cliënt schriftelijk verklaard ermee bekend te zijn dat het functioneel en/of cosmetisch resultaat en de symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen van tevoren niet kan worden gegarandeerd. De risico’s en complicaties van de ingreep zijn bij het intakegesprek op 17 oktober 2013 besproken. Voorts stelt de zelfstandige kliniek dat de omstandigheid dat het resultaat van beide operaties zowel voor de cliënt als voor de behandelend arts teleurstellend is geweest, niet betekent dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming of fout die tot een verplichting tot schadevergoeding leidt. Op basis van literatuurstudie kan niet worden gesteld dat de indicatiestelling voor de eerste operatie op 6 januari 2014 en de gekozen operatietechniek voor de hersteloperatie op 2 juni 2014 vanuit medisch perspectief onjuist zijn geweest. Daarnaast betwist de zelfstandige kliniek dat de klachten niet serieus zijn genomen, dat de cliënt onbeschoft is behandeld, dat geen interesse is getoond in de gesteldheid van de cliënt en dat de zelfstandige kliniek de cliënt heeft laten lopen met misvormde, pijnlijke borsten. De zelfstandige kliniek betwist dat sprake is van een tekortschieten in zorg, in die zin dat door foutief handelen de operatie en de hersteloperatie niet juist zijn geïndiceerd en/of uitgevoerd. Tot slot betwist de zelfstandige kliniek dat de door de cliënt opgevoerde schadeposten in causaal verband staan met de verweten gedragingen, dan wel stelt de zelfstandige kliniek dat de schade niet het gevolg is van foutief of onjuist medisch handelen. De post inkomstenderving is overigens niet onderbouwd.

Ter zitting is het standpunt van de zelfstandige kliniek nader toegelicht. Het is niet zo geweest dat de cliënt niet welwillend te woord is gestaan. Ook is zij nimmer beledigd. Er is voldoende informatie gegeven en de tweede operatie is zelfs gratis uitgevoerd. De keuze voor het uitvoeren van de bij de cliënt uitgevoerde borstoperatie is verantwoord en verdedigbaar. Helaas heeft de operatie niet het beoogde resultaat opgeleverd. Er is samen gezocht naar een oplossing. Helaas is de twee operatie ook niet goed gegaan. Er is nooit van tevoren besproken wat de grootte van de cupmaat zou zijn. Er is bewust gekozen voor een bepaalde prothesemaat om de borsten te corrigeren. Rond de prothese vindt na de operatie een bepaalde reactie plaats, bijvoorbeeld kapselvorming die bovenmatig kan zijn en zich later stabiliseert. Het is beter zo lang mogelijk te wachten. Het weglopen door de plastisch chirurg uit het laatste gesprek had te maken met de omstandigheid dat het gesprek erg lang duurde en dat men tijdens het gesprek in herhaling bleef vallen. De arts had een vol spreekuur en is op een gegeven moment weggelopen uit het gesprek. De cliënt werd achtergelaten bij de consulente. De plastisch chirurg ging er van uit dat een vervolgafspraak zou worden gemaakt. Voor wat betreft de door de cliënt verzochte schadevergoeding stelt de zelfstandige kliniek dat de inkomstenderving door de cliënt niet is onderbouwd. Voorts is het de vraag of de hersteloperatie in twee fasen moet worden uitgevoerd. Daarnaast is er onvoldoende aanleiding voor het toekennen van smartengeld. De plastisch chirurg doet normaalgesproken de indicaties. Hij kan zich niet herinneren waarom hij niet bij de indicatie van de cliënt was. De consulent voorziet in de informatie. Het is de perceptie van de cliënt geweest dat zij de consulent als arts aanmerkte. Indien de plastisch chirurg wel bij de intake aanwezig zou zijn geweest, dan zou de indicatiestelling hetzelfde zijn geweest. De plastisch chirurg concludeert dat hij vindt dat de operatie niet fout is gedaan, maar fout is gegaan.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie stelt voorop dat voor aansprakelijkheid van de zelfstandige kliniek vereist is dat voldoende aannemelijk is dat de zelfstandige kliniek tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt. De aanwezigheid van een fout of nalaten is een vereiste voor aansprakelijkheid van de zelfstandige kliniek. De tekortkoming moet aan de zelfstandige kliniek kunnen worden verweten en cliënt dient daarvan nadeel te hebben ondervonden.

Voor de vraag of sprake is van een toerekenbare tekortkoming, dient te worden beoordeeld of de zelfstandige kliniek (de behandelend plastisch chirurg) bij de borstoperatie heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in vergelijkbare omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Een arts heeft een inspanningsverplichting, hetgeen betekent dat een arts verplicht is zich in te spannen om een ingreep naar beste weten en kunnen uit te voeren. Een arts heeft geen resultaatsverplichting: hij hoeft er niet voor in te staan dat het beoogde resultaat altijd wordt bereikt.

De klachtencommissie EMS heeft de klachten van de cliënt over de intake, de beide operaties, het resultaat, de nazorg, de communicatie en het niet volgen van de klachtenprocedure gegrond verklaard. De commissie heeft kennisgenomen van de overwegingen van de klachtencommissie EMS en maakt deze overwegingen tot de hare. De commissie gaat daarbij uit van de juistheid van de verslaglegging door de klachtencommissie EMS. Eerst ter zitting van 9 oktober 2017 komt de plastisch chirurg desgevraagd met de mededeling dat hetgeen wordt vermeld op pagina 2 van de uitspraak van de klachtencommissie EMS niet een letterlijke weergave betreft van wat hij heeft gezegd. Zo stelt de plastisch chirurg niet te hebben gezegd dat hij achteraf bezien naar eigen zeggen de operaties anders zou hebben gedaan. Ook heeft hij niet gezegd dat dat te maken heeft met het gebleken slappe borstweefsel. Hij heeft gezegd dat het mogelijk te maken heeft met slap borstweefsel. Dit alles is voor de commissie geen aanleiding te twijfelen aan de verslaglegging door de klachtencommissie EMS.

Tussen partijen is niet in geschil dat het resultaat van beide borstoperaties slecht is. Zo is sprake van ontsierende littekens bij de tepelhoven. Dat laatste heeft de plastisch chirurg ter zitting uitdrukkelijk erkend.

De commissie is van oordeel dat de kliniek toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de overeenkomst. De zelfstandig kliniek (de behandelend plastisch chirurg) heeft bij de borstoperatie gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in vergelijkbare omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Daartoe wordt als volgt overwogen. Allereerst is de intake ten onrechte niet uitgevoerd door of onder supervisie van een arts. Pas dan kan een juiste indicatie worden gesteld. Indien en voor zover de intake (mede) was uitgevoerd door de plastisch chirurg, dan was naar voren gekomen dat de cliënt ter plaatse slap borstweefsel had. Zij was immers sterk afgevallen. Dit had mogelijk geleid tot een andere aanpak. Voorts is door de plastisch chirurg bij het uitvoeren van de operatie onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheid dat bij de cliënt sprake was van een aanzienlijke borstverslapping. Huidreductie is dan eerst noodzakelijk. Ook is de borstprothese te groot en te hoog geplaatst. Gekozen had moeten worden voor een kleinere borstprothese met een borstlift. Dat de plastisch chirurg stelt dat hij niet voor een andere borstoperatie had gekozen indien hij bij de intake van de cliënt aanwezig was geweest, maakt vorenstaand oordeel niet anders. De plastisch chirurg heeft iets gedaan wat niet gangbaar is. Dit alles geldt ook voor de tweede operatie die ongeveer een half jaar later werd uitgevoerd. Naar aanleiding van die operatie is geen verbetering opgetreden, omdat de echte oorzaken van het slechte resultaat van de eerste operatie niet zijn weggenomen. Zo heeft er geen of onvoldoende huidreductie plaatsgevonden en was er nog steeds sprake van te grote prothesen.

Daarnaast is de zelfstandige kliniek tekortgeschoten in de bejegening van de cliënt. De commissie verwijst daarvoor allereerst naar het weglopen van de plastisch chirurg uit het laatste gesprek met de cliënt. Dit is onacceptabel. Dat een gesprek onaangenaam verloopt of dat andere cliënten zaten te wachten, maakt niet dat een professioneel handelend arts wegloopt uit een gesprek. Voorts is de interne klachtenprocedure ten onrechte niet gevolgd. 

Gelet op het vorenstaande zal de klacht gegrond worden verklaard en is de kliniek gehouden de schade te vergoeden, die voor de cliënt is ontstaan als gevolg van de onzorgvuldig uitgevoerde borstoperatie(s). De cliënt heeft vergoeding van de kosten van de borstoperatie ten bedrage van € 3.900,– gevorderd. Nu de hoogte van dit bedrag niet door de zelfstandige kliniek is weersproken, komt dit bedrag voor vergoeding in aanmerking. Voorts wenst de cliënt vergoeding van de nog uit te voeren twee hersteloperaties door Bergman Clinics ten bedrage van in totaal € 9.362,–. Ook dit bedrag is onvoldoende gemotiveerd weersproken door de zelfstandige kliniek en komt mitsdien voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast wenst de cliënt een redelijke vergoeding van de haar toegebrachte schade. De commissie acht voldoende aannemelijk dat de cliënt fysiek en psychisch heeft geleden ten gevolge van de onzorgvuldig uitgevoerde borstoperatie(s). Aldus ligt een vergoeding van immateriële schade in de rede. De commissie ziet aanleiding deze schade in redelijkheid en billijkheid te bepalen op een bedrag van € 5.000,–, zijnde ook het bedrag dat door de cliënt is gevorderd. De commissie ziet evenwel geen aanleiding de schade te vergoeden die de cliënt stelt te hebben geleden als gevolg van inkomstenderving. Nog afgezien van het feit dat de commissie het niet meer dan normaal acht dat de cliënt na de eerste operatie, welke operatie zij zelf wenste, een periode van herstel moest inlassen, heeft de cliënt onvoldoende onderbouwd dat sprake is van inkomstenderving. Eerst ter zitting is gesteld dat de cliënt accountmanager is en dat de inkomstenderving op € 750,– per week wordt geschat.

Ingevolge het reglement van de commissie dient de zelfstandige kliniek aan de cliënt het door haar betaalde klachtengeld te vergoeden.  

Derhalve beslist de commissie als volgt.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de klacht gegrond.

– bepaalt dat de zelfstandige kliniek aan de cliënt een vergoeding dient te betalen van € 18.262,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de zelfstandige kliniek bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

– bepaalt dat de zelfstandige kliniek overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 dient te vergoeden aan de cliënt ter zake van het klachtengeld.

wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist op 9 oktober 2017 door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.