Permanente ontharing door middel van IPL; de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling volgens consument staan onvoldoende vast; klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57993

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 1 mei 2008 tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een reeks ontharingsbehandelingen met behulp van lasertechnologie, welke door de consument per behandeling met de ondernemer zijn afgerekend. De consument heeft in totaal 14 behandelingen ondergaan, waarvoor hij € 2.500,– heeft betaald.   De consument heeft bij brief d.d. 18 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben zeer ontevreden over de door de ondernemer uitgevoerde behandelingen. Bij het intakegesprek ben ik onvoldoende geïnformeerd over de aard van de behandeling, de duur daarvan, het aantal noodzakelijke behandelingen en de risico’s. Ik heb wel een brochure meegekregen, waarin onder meer wordt vermeld dat in het algemeen 5 tot 7 behandelingen nodig zijn. In mijn geval werden het er 14 en het resultaat is slecht. Ik hield brandwonden aan de behandelingen over en de haren verdwenen niet. Ik werd telkens door andere personen geholpen, waarvan ik ernstig twijfel of deze wel voldoende kennis en ervaring hadden. Ook werden er steeds weer andere apparaten gebruikt. Ik heb mij genoodzaakt gezien mij onder behandeling te stellen van een ander instituut. Daar ben ik wel tevreden over en het levert voor mij het bewijs op dat de ondernemer zijn werk niet vakbekwaam heeft uitgevoerd. Al met al heb ik dus veel te veel betaald voor behandelingen die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.   De consument verlangt terugbetaling van een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen gedeelte van het door hem betaalde bedrag van € 2.500,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben het intakegesprek niet vastgelegd in een schriftelijk contract. Wel hebben wij de consument mondeling geïnformeerd over de aard van de behandeling en de daaraan verbonden risico’s. Tevens hebben wij hem een brochure overhandigd waarin uitgebreide informatie over de behandeling staat. Daaruit valt af te leiden dat het resultaat niet kan worden gegarandeerd, aangezien dit afhangt van de fysieke gesteldheid van de persoon die de behandeling ondergaat en dat ook het gemiddelde aantal behandelingen kan afwijken. Het is niet mogelijk om de behandelingen steeds door dezelfde persoon te laten plaatsvinden, maar het personeel staat onder nauwkeurig toezicht. Wij gebruiken de modernste apparatuur en houden de technische ontwikkelingen goed bij. De consument kan dan ook niet klagen over het feit dat niet steeds dezelfde apparaten zijn gebruikt. Wij hebben over het algemeen tevreden klanten. De consument is bij ons gekomen op voorspraak van zijn broer, die bij ons een soortgelijke behandeling heeft ondergaan waarover hij zeer tevreden was. Toen de consument ons liet weten dat hij niet tevreden was over het resultaat, hebben wij hem een korting aangeboden. Daar ging de consument mee akkoord. Op deze wijze heeft hij voor 14 behandelingen € 1.000,– minder betaald dan de normale prijs. Wij verbazen ons erover dat de consument achteraf toch met een klacht komt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie kan de klacht van de consument om verschillende redenen niet gegrond verklaren. In de eerste plaats heeft de consument geen bewijs geleverd van zijn stelling dat de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Er zijn bijvoorbeeld geen foto’s overgelegd waarop het resultaat van de behandeling is te zien in vergelijking met de situatie voor de behandeling. Bovendien heeft de consument sinds zijn vertrek bij de ondernemer weer behandelingen ondergaan bij een ander instituut, zodat een onderzoek via de commissie, hetzij door een door de commissie in te schakelen deskundige, hetzij door middel van een onderzoek ter zitting, geen zin heeft. Daarnaast hebben partijen kennelijk naar aanleiding van door de consument geuite ontevredenheid over het resultaat na een aantal behandelingen een compromis gesloten inhoudende dat de vervolgbehandelingen tegen een gereduceerd tarief zouden plaatsvinden. Niet is gebleken dat de consument daarbij enig voorbehoud heeft gemaakt in de zin dat hij aanspraak zou willen maken op een verdere financiële tegemoetkoming. Tenslotte betekent het uitblijven van een door de consument beoogd resultaat niet automatisch dat dit aan de ondernemer moet worden toegerekend. Het resultaat is mede afhankelijk van onzekere persoonlijke factoren en blijkens de aan de consument overhandigde brochure, waarvan een kopie zich bij de stukken van het geschil bevindt, wordt geen garantie gegeven over het aantal noodzakelijke behandelingen en het resultaat dat daarmee wordt bereikt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 23 november 2011.