Permanente make up (wenkbrauwen en eyeliner) onjuist aangebracht. Consument heeft geen vertrouwen meer in ondernemer. Consument krijgt een financiële vergoeding

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115772

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een behandeling om permanente make up aan te brengen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 400,–.

De behandeling vond plaats op of omstreeks 28 augustus 2017 en op of omstreeks 2 oktober 2017.

Het geschil betreft de vraag of de aangebrachte permanente make up is aangebracht op de wijze zoals de consument mocht verwachten.

De consument heeft op 28 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na het intekenen van de wenkbrauwen bleken deze ongelijk, te kort en te smal. De consument heeft daarop met de ondernemer afgesproken, dat de schoonheidsspecialiste van de consument de lijntjes zou tekenen, waarna de ondernemer zou inkleuren. Het is echter niet netjes gedaan.
Voor wat betreft de eyeliner merkt de consument op dat de lijntjes allebei te laag zitten. Eén is ook veel te dik met een krul, de andere is maar half gedaan.

Toen de consument de ondernemer er op aansprak dat zij niet tevreden was deelde de ondernemer mee dat zij nog niet gereed was.

De consument heeft een andere ondernemer om advies gevraagd. Die heeft aangegeven dat het niet goed is, maar wel hersteld kan worden. De consument heeft in het geheel geen vertrouwen meer in de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft slordig werk afgeleverd. De lijntjes van de eyeliner zijn veel te dik en passen niet bij de consument. De ondernemer heeft ook niet overlegd over de toe te passen kleur. Die is erg zwart.

De consument kan zich vinden met hetgeen de door de commissie ingeschakelde deskundige gerapporteerd heeft.

De consument had ten tijde van de behandelingen geen bril op. Daarom kon zij niet precies zien wat de ondernemer deed. Zij heeft niet aangegeven dat ze het niet precies zag. De consument meende er echter van uit te mogen gaan dat de ondernemer als professional wist wat zij deed en dat het goed zou zijn.

De consument verlangt herstel van hetgeen de ondernemer verkeerd heeft gedaan, op kosten van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens het intakegesprek heeft de ondernemer de consument geïnformeerd over haar werkwijze en tarieven. Zij heeft zich daarmee akkoord verklaard.

Later heeft de consument een afspraak gemaakt voor 28 augustus 2017. Ten tijde van de behandeling kon de consument meekijken. Aansluitend is een vervolgafspraak gemaakt voor 2 oktober 2017.

Op 2 oktober 2017 zag de ondernemer dat de aangebrachte permanente make up er goed uitzag, maar dat een tweede behandeling noodzakelijk was.

Vervolgens zijn de eyeliners aangebracht. De consument gaf daarbij aan dat ze breed dienden te zijn en zo dicht mogelijk bij de ooghoek. De ondernemer heeft aangegeven dat mogelijk nog een vervolgafspraak nodig zou zijn voor een optimaal resultaat. Er is toen een vervolgafspraak gemaakt voor 16 november 2017.

Op 16 november 2017 heeft de consument meegedeeld tevreden te zijn met de permanente make up, maar niet met de eyeliner. Zij wilde dat de eyeliner weggehaald zou worden. De ondernemer heeft meegedeeld dat dat niet kon, maar dat wel nog een vervolgafspraak nodig was.

De consument heeft vervolgens laten weten geen vertrouwen meer in de ondernemer te hebben.

De ondernemer heeft de intake, de voorbereiding en het aanbrengen op zorgvuldige wijze gedaan. De consument heeft telkens kunnen meekijken bij wat er gebeurde. Er is nog een vervolgbehandeling nodig om het resultaat optimaal te krijgen.

De consument stelt de ondernemer niet meer in de gelegenheid om de vervolgbehandeling te doen. De consument wil dat de eyeliner weggehaald wordt, maar dat valt niet binnen de afspraak. Als de behandeling niet voortgezet hoeft te worden is de ondernemer bereid om de helft van het tarief voor de eyeliner terug te betalen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Bij inspectie van de gezette eyeliner heeft de deskundige geconstateerd dat deze verschillend van dikte en kleur zijn. Bij het linker onderooglid is de lijn te ver in de binnen- en buitenooghoek doorgetrokken en is gemigreerd (uitgevloeid). Bij het rechter onderooglid is de lijn lichter van kleur en zitten beide lijnen niet tussen de wimpers zoals het hoort.

De wenkbrauwen zijn niet symmetrisch ingezet. De hoogte is verschillend, de bocht van de wenkbrauw is te kort (niet 2/3 – 1/3) en ze zijn verschillend van kleur en breedte. De linker wenkbrauw is bij de aanzet ook breder.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig bij de eyeliner en opvallend bij de wenkbrauwen.

Herstel is technisch mogelijk. Het beste is de eyeliner van beide ogen weg te laseren. Dit kan niet bijgewerkt of hersteld worden.
Aan de wenkbrauwen kan, zonder te laseren, wel wat gedaan worden om de vorm aan te passen en meer symmetrie te krijgen.

De kosten hiervan zijn bij benadering:
Voor het met een laser verwijderen van de eyeliner kost per behandeling € 70,–. De consument zal naar alle waarschijnlijkheid drie behandelingen nodig hebben.
De kosten voor het eventueel opnieuw laten plaatsen van eyeliner zullen rond € 200,– liggen. 

De kosten voor het corrigeren van de wenkbrauwen schat de deskundige op € 250,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de door de ondernemer uitgevoerde behandelingen niet voldoen aan hetgeen de consument mocht verwachten. De wenkbrauwen zijn niet symmetrisch gezet en de eyeliner is niet bij beide ogen hetzelfde van dikte en kleur. Volgens de deskundige zijn de gebreken ernstig bij de eyeliner en opvallend bij de wenkbrauwen. Ten aanzien van de eyeliner adviseert de deskundige zelfs om deze bij beide ogen met lasertechnologie te verwijderen.

De commissie is op grond daarvan van oordeel dat de ondernemer niet gepresteerd heeft zoals van haar verwacht mocht worden, het resultaat van de behandelingen is niet goed en deugdelijk.

De ondernemer heeft zelf aangegeven conform afspraak en deskundig gehandeld te hebben. Naar het oordeel van de commissie is echter het resultaat van doorslaggevend belang, en dat is onvoldoende.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Naar het oordeel van de commissie kan van de consument niet gevergd worden dat de behandeling door de ondernemer wordt voortgezet en dat herstelbehandelingen ook nog door de ondernemer uitgevoerd zouden worden.
De commissie zal daarom de overeenkomst ontbinden, de ondernemer dient aan de consument terug te betalen hetgeen de consument aan de ondernemer betaald heeft, € 400,–. Omdat niet gebleken is dat de consument enige baat heeft van de door de ondernemer uitgevoerde behandelingen zal op dit bedrag niets in mindering worden gebracht.

Volgens een schatting van de deskundige dient de consument nog meer kosten te maken om uiteindelijk die situatie te bereiken, die met de ondernemer was afgesproken. De commissie zal daarom een aanvullende schadevergoeding toekennen, waarmee de consument, met inachtneming van de door de deskundige gegeven schatting van de totaal nog te verwachten kosten, de door de deskundige aangegeven behandelingen kan laten uitvoeren.
Deze aanvullende schadevergoeding wordt door de commissie in redelijkheid en billijkheid vastgesteld op € 260,–.

De ondernemer dient de consument derhalve in totaal € 660,– te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 28 augustus 2017 wordt ontbonden verklaard.

Dit betekent dat de ondernemer aan de consument terugbetaalt hetgeen de consument aan de ondernemer betaald heeft, waarnaast de ondernemer aan de consument een aanvullende schadevergoeding betaalt.

De ondernemer betaalt daarom aan de consument in totaal € 660,–.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit
mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, T.F. Hiele en mr. P.B. Vos, leden, op 2 november 2018.