Orthopedische schoenzolen moesten na een half jaar vervangen worden

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: KostenSchikking ter zitting    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: schikking ter zitting   Referentiecode: 160991/174139

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De cliënte heeft orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. De cliënte had pijnklachten, waardoor zij na een half jaar nieuwe zolen heeft laten aanmeten. Cliënte vindt het oneerlijk dat zij de tweede factuur ook moet betalen. De ondernemer schrijft dat er zes maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm en de kwaliteit van de zolen. De behandelaar heeft daarom met cliënte afgesproken dat het tweede paar zooltjes niet betaald hoefde te worden. Echter, hij heeft in het systeem per abuis het verkeerde vakje aangekruist. De zorgaanbieder meent dat er sprake is van miscommunicatie en zegt toe dat de zooltjes alsnog vergoed worden, alsmede de afgesleten schoenen van cliënte. De commissie stelt vast dat er tijdens de mondelinge behandeling van het geschil overeenstemming is bereikt tussen de cliënte en de zorgaanbieder. Daarom volstaat de commissie door de ter zitting gemaakte afspraken vast te leggen in het bindend advies.

De uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [woonplaats]

en

Livit Orthopedie B.V., gevestigd te Amsterdam
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 september 2022 te Breda.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De cliënte heeft ter zitting haar standpunt toegelicht. De zorgaanbieder werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam] (regiomanager en orthopedisch adviseur) en [naam] (podoloog).

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op de volgens de cliënte ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor orthopedische schoenzolen.

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In juni 2021 heeft de cliënte orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. Omdat de cliënte hiervan voortdurend pijnklachten ondervond, werden in december 2021 nieuwe zooltjes aangemeten. Vanaf januari 2022 heeft de cliënte deze in gebruik, maar ook hierover is zij niet tevreden. Bovendien zijn haar schoenen ter waarde van € 68,– in een te kort tijdsbestek scheef afgesleten. Zij vindt het niet terecht dat beide paren zooltjes in rekening zijn gebracht, aangezien het eerste paar al na een half jaar moest worden vervangen. De tweede factuur wenste zij niet te betalen, maar om incassokosten te voorkomen, heeft zij beide facturen inmiddels toch betaald.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder heeft de cliënte jarenlang onder behandeling gehad en altijd naar eer en geweten gehandeld. Het is spijtig dat de fysieke klachten van de cliënte kennelijk niet door middel van orthopedische steunzolen kunnen worden verholpen. Door de zorgaanbieder wordt zes maanden garantie gegeven op de pasvorm en de kwaliteit van zooltjes. De behandelaar heeft om die reden met de cliënte afgesproken dat zij het tweede paar niet hoefde te betalen. Vervolgens is het verkeerde hokje aangekruist waardoor het tweede paar als een gewone order in het systeem terecht is gekomen, in plaats van als een garantieorder. De zorgaanbieder meent dan ook dat sprake is van een miscommunicatie en heeft aangeboden de kosten van het tweede paar alsnog voor haar rekening te nemen. Omdat de cliënte beide facturen reeds heeft betaald, zal de laatste factuur door de zorgaanbieder worden gerestitueerd. Daarnaast is bij de mondelinge behandeling namens de zorgaanbieder toegezegd het afgesleten paar schoenen aan de cliënte te vergoeden. Daarbij is opgemerkt dat het nog enige tijd kan duren voordat deze bedragen feitelijk aan de cliënte zijn overgemaakt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Beiden hebben verklaard dat zij geen prijs meer stellen op een inhoudelijk oordeel van de commissie daarover. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Partijen komen overeen dat de factuur voor het tweede paar zooltjes ter hoogte van € 225,– door de zorgaanbieder aan de cliënte zal worden terugbetaald. Daarnaast neemt de zorgaanbieder de kosten voor het afgesleten paar schoenen van € 68,– voor haar rekening. Voor partijen is het geschil daarmee naar tevredenheid opgelost.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De zorgaanbieder betaalt aan de cliënte een bedrag van € 293,– totaal, waarvan € 225,– als restitutie van de door de cliënte reeds betaalde factuur, en € 68,– ter vergoeding van het afgesleten paar schoenen. Het geschil is hiermee geëindigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bestaande uit mevrouw mr. S.W.M. Speekenbrink, voorzitter, de heer dr. J.W. Stenvers, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. N. Graumans, secretaris, op 21 september 2022.