Onvoldoende uitleg ondernemer over kraswerend/krasvrij.

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38590

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 juli 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bril inclusief glazen en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 279,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de levering van de bril vond plaats op 6 augustus 2009.   De consument heeft begin 9 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 29 juli 2009 heb ik een bril voor mijn 3 jarig dochtertje aangeschaft. Op advies van een van de medewerkers van de ondernemer heb ik kraswerende en vuilafstotende glazen gekocht, in de veronderstelling dat erbij het gebruik van de bril geen krassen op de glazen zouden ontstaan. In oktober 2009 bleken er wel krassen op de glazen te zitten, terwijl mijn dochtertje zorgvuldig met de bril omgaat en er geen rare dingen met de bril zijn gebeurd. Ik ben toen naar de winkel teruggegaan en daar werd mij toen verteld, dat glazen nooit kraswerend zijn, maar dat de kraslaag ervoor zorgt dat de krassen niet diep zullen worden. Zo is het mij bij de aanschaf van de bril niet gezegd. Ik ben van mening dat de ondernemer niet voldaan heeft aan zijn informatieplicht. De bril voldoet niet aan de overeenkomst. Immers voldoet de bril niet aan de eigenschappen die ik er op grond van de uitlatingen van de medewerker van de ondernemer van mocht verwachten. Er is duidelijk sprake van non-conformiteit. Op grond van artikel 7:21 BW heb ik recht op herstel van de afgeleverde zaak.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Ze heeft haar standpunt nog toegelicht en gehandhaafd.   De consument verlangt tot herstel van de afgeleverde brillen over te gaan, hetgeen inhoudt dat alle glazen op kosten van de ondernemer worden vervangen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De glazen in de bril van het dochtertje van de consument zijn voorzien van een hardingslaag, die zeker kraswerend functioneert, maar niet krasvrij. Krasvrij is onmogelijk. Wij betreuren het natuurlijk dat bij de consument onvoldoende duidelijk is geweest dat kraswerend niet hetzelfde is als krasvrij. Waarschijnlijk is dat gelegen in het feit dat opticiens de term als zo vanzelfsprekend ervaren, maar dat hoeft natuurlijk voor de consument niet zo te zijn Wij bieden de consument aan één glas kosteloos te vernieuwen en het andere glas te betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer tekort geschoten is in zijn informatieplicht. Hij had duidelijk moeten aangeven, dat kraswerend niet krasvrij is. De ondernemer erkent dat ook. Immers de ondernemer schrijft in zijn brief van 28 oktober 2009 aan de consument onder meer: ‘Wij betreuren het natuurlijk dat bij u onvoldoende duidelijk is geweest dat kraswerend niet hetzelfde is als krasvrij. Waarschijnlijk is dat gelegen in het feit dat opticiens de term als zo vanzelfsprekend ervaren maar dat hoeft natuurlijk voor een klant niet zo te zijn.’ De commissie begrijpt dit citaat uit de brief van de ondernemer aldus dat de term ‘kraswerend’ voor een opticien vanzelfsprekend is, maar dat die term aan ieder ander dan de vakgenoot uitgelegd dient te worden. Het is dan aan de ondernemer de consument te informeren over die term en daarvan is niet gebleken. Vanwege dit tekortschieten van de ondernemer dienen de bekraste glazen van de gebruikte bril door de ondernemer kosteloos vervangen te worden. Immers de consument mocht zonder nadere uitleg van de term ‘kraswerend’ krasvrije glazen verwachten. De commissie begrijpt dat de consument twee brillen gekocht heeft, maar dat slechts bij één bril de glazen bekrast zijn. Alleen die glazen dienen vervangen te worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vervangt kosteloos de bekraste glazen in de bril in geschil door nieuwe kraswerende en vuilafstotende glazen.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen. De consument dient de bril in geschil ter beschikking te stellen aan de ondernemer, waarna de ondernemer de glazen zal vervangen.   Het vervangen van de glazen dient te geschieden binnen een termijn van drie weken na de verzenddatum van dit bindend advies, waarbij de commissie er vanuit gaat dat de consument de bril binnen één week na verzenddatum van dit bindend advies in de winkel van de ondernemer te Venlo afgeeft.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 80,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 16 augustus 2010.