Ondernemer uitgeschoten bij aanbrengen permanente eyeliner

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On) zorgvuldigheidCosmetische ingrepen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 138055/157289

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt dat de ondernemer is uitgeschoten bij het zetten van permanente eyeliner. De consument wil graag een vergoeding van € 1.020,35 voor de geleden schade en de voor herstel te maken kosten.

De ondernemer erkent te zijn uitgeschoten bij het aanbrengen van de permanente eyeliner. De ondernemer wil een herstelbehandeling vergoeden, die de consument bij een bedrijf in Zoetermeer kan laten uitvoeren. De kosten van dat bedrijf liggen lager en er zijn waarschijnlijk minder herstelbehandelingen nodig.

De commissie is van oordeel dat de consument recht heeft op vergoeding van de geleden schade, aangezien de ondernemer erkent dat er een fout is gemaakt bij de behandeling. Nu sprake is van schade in het gezicht van de consument, is het aan de consument om te beslissen bij welke ondernemer de herstelbehandeling wordt uitgevoerd. De klacht is gegrond en de ondernemer moet € 1.020,35 aan de consument vergoeden.

 

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een behandeling om permanente eyeliner aan te brengen.

De behandeling vond plaats op of omstreeks 12 maart 2021.

Het geschil betreft de vraag of de permanente eyeliner correct is aangebracht en wat de gevolgen zijn als dat niet het geval is.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is uitgeschoten tijdens het zetten van de make-up. Het linker oog, maar ook het rechter oog, heeft scheef gezette en overdadige permanente make-up. Bovendien heeft alleen het scheef gezette deel echt goed heeft gepakt, dat zit dus diep in de huid.

De ondernemer heeft na veel aansporingen haar verzekering ingeschakeld, maar zij heeft de contacten daarmee laten verwateren. Daardoor heeft de verzekeraar de zaak gesloten.

De ondernemer is niet bereid de door de consument voor herstel te maken kosten en de geleden schade te vergoeden.

-1x behandeling beide ogen, [naam laserkliniek]:

Behandeling: € 165,–

Reiskosten ([adres cliënt – [adres laserkliniek].
240KM, 0,19cent per km): € 45,60

Opnemen vrije uren (4 uur, €20,38 per uur): € 81,50

Totaal € 292,10

-1x behandeling één ogen, [naam laserkliniek]:

Behandeling: € 82,50

Reiskosten ([adres cliënt] – [adres laserkliniek
240KM, 0,19cent per km): € 45,60

Opnemen vrije uren (4 uur, €20,38 per uur): € 81,50

Totaal € 209,60

-1x behandeling één ogen, [naam laserkliniek]:

Behandeling: € 82,50

Reiskosten ([adres cliënt – [adres laserkliniek] 240KM, 0,19cent per km): € 45,60

Opnemen vrije uren (4 uur, €20,38 per uur): € 81,50

Totaal € 209,60

-Kosten verzending van aangetekende brief: € 9,05

-Geleden schadevergoeding: € 300,–

Uitgegaan wordt van één keer het rechter oog en drie keer het linkeroog.

Het kan zijn dat de ogen minder of meer behandelingen nodig hebben.

Uitgaande van bovenstaande komt dit neer op een totaalbedrag van: € 1.020,35.

De consument verlangt het vergoeden van al de gemaakte en te maken kosten en geleden schade ten bedrage van € 1.020,35.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer erkent te zijn uitgeschoten bij het aanbrengen van de permanente make-up.

De ondernemer heeft aangeboden om de behandeling van de consument te vergoeden en de consument te (laten) halen en brengen. De consument wil daar geen gebruik van maken.

De ondernemer wil daarvoor een bedrijf in Zoetermeer inschakelen, waar de consument ook na werktijd terecht kan. De kosten van dat bedrijf zijn ook aanzienlijk lager, terwijl waarschijnlijk maar één of twee behandelingen nodig zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft erkend dat er een fout gemaakt is bij het aanbrengen van permanente eyeliner. Daardoor is schade toegebracht in het gelaat van de consument.

In dat geval heeft een consument recht op vergoeding van de geleden schade.

De ondernemer wil het herstel van de gemaakte fout compenseren door zelf de behandelaar te kiezen en te betalen, alsmede het vervoer naar en van de behandelaar zelf te regelen.

De commissie acht een behandeling door [naam permanente make up kliniek], op de hoogte met de gebruikte materialen, niet onverstandig. Maar de commissie is van oordeel dat zeker nu sprake is van schade in het gelaat het aan de consument zelf is om de behandelaar te kiezen die het herstel uitvoert.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie is van oordeel dat de door de consument gemaakte begroting alleszins redelijk is. Ook de gevraagde vergoeding van smartengeld is alleszins redelijk en in verhouding met de cosmetische schade, die de consument lijdt en heeft geleden.

De ondernemer dient dan ook € 1.020,35 aan de consument te vergoeden.

Of dit bedrag wordt gedekt door de verzekeraar van de ondernemer is overigens iets tussen de ondernemer en haar verzekeraar, daar staat de consument geheel buiten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.020,35. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, E.S. Keijzer en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 7 juni 2022.