Ondernemer had eerder moeten onderkennen dat de multifocale bril geen goede optie was, gezien de zeer geringe bijziendheid had consument niet meer dan een leesbril geadviseerd moeten worden.

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT99-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in maart 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1266,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 21 maart 1996.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   IK kwam voor een leesbril bij de ondernemer. Deze raadde echter ook glazen aan om in de verte te zien. Deze glazen bleken niet te bevallen. De ondernemer meende dat het een kwestie van wennen was. Ik ben vele malen terug geweest. Er werd een nieuwe meting gedaan en er werden nieuwe glazen gegeven, die nog steeds niet goed waren. Uiteindelijk ben ik naar een andere opticien gegaan, die constateerde dat de centrering van de glazen niet goed was. Weer werden nieuwe glazen geleverd, waarna dezelfde problemen zich bleven voordoen. Vervolgens werd het rechterglas vervangen omdat de centrering niet goed zou zijn. Volgens de oogarts is de bril niet goed, maar mijn ogen wel. De ondernemer weigert de bril terug te nemen.   De consument verlangt de koopsom retour.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   Er is een periode van drie jaar verstreken, die niet exact meer te reconstrueren is. In eerste instantie is een meting gedaan waarbij bleek dat de consument een vertecorrectie nodig had. Zij ging accoord met een multifocale bril; bij het afhalen werd verteld dat er een gewenningsperiode nodig is met deze glazen. Er bleken problemen die na enkele maanden nog niet verminderd waren. Tenslotte bleek na een nieuw oogonderzoek, dat de glazen aangepast moesten worden, hetgeen gratis is geschied. Vervolgens is de consument nog herhaaldelijk langs geweest. Vervolgens heeft zij zonder ons in kennis te stellen, een oogarts geraadpleegd. Hoewel daar geen gegevens meer van aanwezig zijn, klopten volgens herinnering de gegevens van de oogarts met de onze. Zij kon echter nog steeds niet comfortabel lezen met de glazen. In overleg met de fabrikant zijn toen toch weer nieuwe glazen geleverd, nadat de ogen opnieuw gecontroleerd waren, waarbij ook de spiegelreflexmethode werd gebruikt. De problemen bleven. In deze periode kocht de consument bij een andere opticien een leesbril en liet de bestaande bril controleren. Daar kwam uit dat het rechterglas 4 mm te veel was gedecentreerd. Met excuses is toen een nieuw glas geleverd. Daarna ging het nog steeds niet naar behoren. Omdat de sterkte van de glazen goed was bevonden door RV, fabrikant en oogarts, is aangeraden de gehele dag de bril te dragen. De consument kwam steeds weer terug met klachten. Na een lange periode kwam zij weer, nadat zij bij de oogarts was geweest, die een recept had gegeven, dat afweek van hetgeen in 1996 was gemeten. Er is toen geadviseerd bifocale glazen te gaan dragen omdat kennelijk het multifocale systeem bij haar niet goed werkte. Dat wilde zij niet, waarop is aangeboden alleen leesglazen te maken (kosteloos). Omdat de bril al drie jaar oud was, is niet ingegaan op het verzoek tot restitutie van de aankoopsom.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:   Na haar qua tijd zeer ruime ervaring met het gebruik van de multifocale bril en met de halve leesbril ligt voor de hand dat   a. een enkelfocus lees- en werkbril momenteel aan haar visuele behoeft zal voldoen.   b. een bifocale bril met grote leessegmenten dan een optie zou kunnen zijn, wanneer zij van het optimaliseren van het zicht op afstand gebruik zou willen maken en daarnaast over goed zicht en een groot gezichtsveld op werk- en leesafstand wil beschikken.   c. de toevoeging van de cilindrische correctie thans het zicht veraf en dichtbij optimaliseert.    d. bij nader inzien het voordeel van multifocale glazen voor haar momenteel niet tot uiting komt, omdat zij van de hiermee bereikbare tussenafstanden in de praktijk geen gebruik maakt, de bril wordt voornamelijk als lees- en werkbril gedragen.     Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Mogelijk constateerde de ondernemer een lichte bijziendheid bij de eerste controle van de ogen van de consument,doch het was duidelijk dat de aangemeten bril voor haar geen verbetering was. Met name omdat zij voornamelijk voor haar werk een bril voor nabij zien nodig had en het leesgedeelte bij de geadviseerde bril kleiner zou worden, had een behoorlijk gesprek over de voor- en nadelen van de geadviseerde bril boven een “ halve” leesbril plaats moet hebben. De consument maakte al heel snel na levering van de bril kenbaar, dat zij er niet tevreden over was. Dit was niet alleen een kwestie van wennen, zoals gezegd werd, maar ook van glazen, die niet goed waren en aangepast moesten worden. Een en ander heeft veel te lang geduurd. De soort klachten die de consument had, hadden de ondernemer eerder kunnen doen onderkennen, dat de multifocale bril – die mogelijk volgens objectieve metingen en na weghalen van de fouten de juiste sterkte had – voor de consument geen goed resultaat gaf. Mogelijk was in een veel eerder staduim het advies voor bifocale glazen nog acceptabel geweest voor de consument maar zij kreeg gedurende te lange tijd geen behoorlijk respons en weinig begrip voor haar klachten, zodat zij in feite geen vertrouwen meer had in het advies van de ondernemer. Dat de zaak zo lang heeft doorgesleept in dit geval de consument niet te verwijten, aangezien zij toch steeds weer de ondernemer inschakelde, hetgeen haar uiteraard telkens hoop gaf, dat de problemen alsnog opgelost werden. Het rapport van de deskundige is duidelijk in deze. Er had klager niet meer dan een leesbril geadviseerd moeten worden, gezien de zeer geringe bijziendheid, die vermoedelijk eerder minder dan meer zal worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. maart 1996 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de bril – montuur en glazen – terugneemt en aan de consument het aankoopbedrag ad ƒ 1266,– terugbetaald.    Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 3 mei 1999.