Ondernemer had de behandeling aan de handnagels moeten staken

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Voetverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 120717

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De likdoornbehandelingen zijn volgens consument slecht uitgevoerd, met schade tot gevolg. De behandeling heeft volgens de ondernemer niet het beoogde resultaat en daarom heeft deze een passende oplossing aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling niet vakkundig uitgevoerd. De overige behandelingen zijn wel goed uitgevoerd naar haar oordeel. 

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van behandelingen tegen de daarvoor door de consument totaal te betalen prijs van € 78,–.

De behandelingen vond plaats op 9 en 13 oktober 2018.

Het geschil betreft de vraag of de behandeling is uitgevoerd op de wijze, zoals van een vakkundig ondernemer verwacht mag worden.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft bij de ondernemer twee keer een likdoorn behandeling ondergaan, een pedicure behandeling, gellak op de teennagels en gellak op de nagels van de handen.
De nagels aan de handen zijn verruineerd, beschadigd en evenals de teennagels pijnlijk. Ook de likdoornbehandeling bleef na de tweede behandeling pijnlijk.

Door de ondernemer is ter compensatie een gratis behandeling naar keuze aangeboden, hetgeen de consument geweigerd heeft nu zij geen enkel vertrouwen meer heeft in de ondernemer.
De ondernemer weigerde gratis de vloeistof te geven waarmee de consument elders de gellak kon laten verwijderen. De ondernemer neemt geen enkele verantwoording voor de door haar uitgevoerde behandelingen, neemt geen contact op en schuift de schuld of verantwoording af op anderen.

De consument verlangt terugbetaling van de voor de behandeling betaalde kosten ad € 78,– en levering van de vloeistof om de gellak door een ander te laten verwijderen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 9 oktober 2018 is de consument bij mij geweest voor behandeling van een likdoorn. Daarna is een vervolgbehandeling ingepland voor 13 oktober 2018 voor een pedicurebehandeling, gellak op de teennagels, verwijderen van gellak op haar handnagels die door een andere partij was aangebracht en het aanbrengen van gellak op haar handnagels. Tijdens de behandeling van de handnagels kwam ik tot de conclusie dat de andere ondernemer met een ander merk werkte dan de door mij gebruikte vloeistof en de gellak dan niet door mij met het door mij gebruikte merk verwijderd kon worden. De consument verzocht mij toch te proberen met mijn wekingsmateriaal de gellak te verwijderen en eventueel ook de door mij geschikte instrumenten te gebruiken. Na de uiteindelijke verwijdering heb ik aangegeven geen nieuwe gellak  aan te brengen, daar de nagels tijd nodig hebben om te herstellen. Ik heb aangeboden de overige nagels die langer waren kort te vijlen, hetgeen de consument heeft geaccepteerd.

Zaterdagavond 13 oktober om 22.26 uur heb ik een mail ontvangen van de consument. Daar het weekend was heb ik maandag 15 oktober telefonisch contact gezocht met haar om een passende oplossing te bieden te weten een kosteloze behandeling in de salon om haar pijn te verlichten. Echter dit werd niet geaccepteerd, zij eiste het totale betaalde bedrag aan haar over te maken. Dit totale bedrag, betreft ook de pedicure behandeling en gellak op de tenen waar de klacht niet op ziet. Ook werd mij verzocht om gellak remover naar haar huisadres op te sturen. Gellak remover is in mijn salon uitsluitend voor professioneel gebruik en heb ik niet in consumentenverpakking op voorraad. Helaas werd er niet ingegaan op het aanbod om de gellak van haar tenen waar ik geen klachten over heb gehoord in de salon kosteloos te verwijderen. Ik heb contact gezocht met de brancheorganisatie voor de schoonheidsverzorging Anbos. Op donderdag 1 november om 11.56 uur heb ik telefonisch contact gezocht met de consument en haar uitgenodigd in de salon om de conditie van haar nagels, de betaling te bespreken en het schikkingsformulier in te vullen en op te sturen. We hebben toen een afspraak ingepland voor zaterdag 3 november tussen 15.15 en 15.30 uur. Op donderdag 01 november om 15.43 uur heb ik een mail ontvangen dat de afspraak voor zaterdag 03 november slechts doorgaat indien ik het bovengenoemd bedrag van € 78,– en het door de consument aan de geschillencommissie betaalde klachtengeld ad € 52,50 aan de geschillencommissie overmaak naar een rekeningnummer die niet op naam van de consument staat. Ik was bereid € 27,– de kosten voor het verwijderen van gellak op handen en nagels vijlen aan haar terug te betalen.  Onze afspraak heeft de consument toen niet geaccepteerd.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klacht is drieledig, doordat mevrouw drie behandelingen heeft laten uitvoeren. Twee daarvan zijn goed uitgevoerd.

De pedicurebehandeling is goed uitgevoerd, het verwijderen van de likdoorn was op dat moment niet het doel, maar heeft ze wel nog mee behandeld. Het is niet vast te stellen of deze niet geheel verwijderd was, en kan inmiddels opnieuw aangegroeid zijn. De likdoorn kan wederom verwijderd worden. De gellak op de teennagels is goed uitgevoerd, hier zijn ook geen klachten over. Het verwijderen van de gellak kan met het juiste oplosmiddel gebeuren. De lak is inmiddels al voor tweederde uitgegroeid. Voor de handen is geen technisch herstel mogelijk. De nagels van de handen zijn beschadigd en moeten natuurlijk herstellen. Dit is inmiddels al voor een groot deel gebeurd. Er zitten op enkele nagels, helemaal op het uiteinde van de nagels, nog een paar kleine plekjes. Deze zijn inmiddels ook niet meer pijnlijk.

Beoordeling van het geschil
Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht en mede gelet op het deskundigenrapport is naar het oordeel van de commissie, anders dan de consument betoogt, alleen komen vast te staan dat de ondernemer de behandeling van de handnagels niet heeft uitgevoerd zoals van een vakkundig ondernemer verwacht mag worden.

Ondanks het verzoek van de consument had de ondernemer de behandeling aan de handnagels moeten staken toen bleek dat de gellak niet los liet en de consument moeten meedelen dat ze de behandeling niet verder kon uitvoeren met haar weekmiddel.

De klacht is dan ook alleen wat betreft dit onderdeel gegrond.

De overige behandelingen heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie naar behoren uitgevoerd.

Ter zitting heeft de consument laten zien dat haar handnagels inmiddels zijn voorzien van nieuwe lak. De gevorderde ter handstelling van vloeistof ter verwijdering van de door de ondernemer aangebrachte gellak zal de commissie dan ook afwijzen.

De commissie zal dan ook beslissen dat de ondernemer de kosten voor de behandeling van de handnagels, te weten € 27,– aan de consument zal moeten (terug)betalen.

De commissie vindt in deze aanleiding te bepalen dat ieder der partij de helft van het klachtengeld zal dienen te voldoen. Nu de consument het totale klachtengeld reeds heeft voldaan zal de commissie bepalen dat de ondernemer de helft daarvan, te weten € 26,25 aan de consument zal moeten betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht deels gegrond.

De ondernemer moet aan de consument € 27,– betalen.

Bovendien dient de ondernemer een bedrag van € 26,25 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus beslist op 1 maart 2019 door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw E.S. Keijzer en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen – De Klerk, leden.