Ondernemer had beter door moeten vragen naar gebruik bril consument

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Schade    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 76872/111278

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een bril gekocht, maar deze bevalt haar niet: de glazen lijken snel vettig. De oorzaak van het probleem is onduidelijk en de ondernemer heeft haar andere, duurdere glazen aangeraden. Deze moeten door de consument worden betaald. De consument eist dat de glazen gratis vervangen worden. Volgens de ondernemer zijn de glazen niet het probleem en is er aangeboden om extra neussteunen te plaatsen of om een deel van de vervangende glazen te betalen. De consument heeft dit geweigerd. De vorige opticien geeft aan dat de consument daar dezelfde klachten heeft gehad en toen wel heeft bijbetaald voor duurdere glazen. De commissie oordeelt dat het feit dat de consument de bril laag draagt waarschijnlijk zorgt voor de klachten. De ondernemer had hier meer op door kunnen vragen. De klacht wordt ten dele gegrond verklaard. De kosten voor het vervangen van de glazen zal door beide partijen gedeeld moeten worden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met Hoya Longlife glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 383,– per glas welke levering heeft plaatsgevonden.

Het geschil betreft de kwaliteit van de glazen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 18 november 2020 heeft de consument bij de ondernemer een bril inclusief glazen aangeschaft. De oogmetingen zijn verricht door de optiek. De consument werd een bepaald merk en soort glazen aangeraden. Deze zouden een coating hebben die zeer goed beschermt tegen krassen en vuilaanslag.
Kort na ontvangst van de bril heeft de consument bij de ondernemer gemeld dat de bril haar niet beviel. De consument kon er niet goed mee kijken omdat de bril zeer snel “vettig” leek te zijn. De ondernemer heeft de bril enige malen gereinigd, steeds zonder blijvend resultaat. Aanvullende controles of metingen hebben niet plaatsgevonden. Volgens de opticien voldeed het geleverde product aan alle kwaliteitseisen.

Uiteindelijk is de consument overeengekomen dat de glazen konden worden omgeruild tegen glazen van een ander, duurder merk. Er werd geen belofte gedaan dat de klachten daarmee zouden zijn verdwenen. Ook werd gemeld dat de volledige (folder-)meerprijs van deze glazen door de consument zou moeten worden betaald. Om de leverancier enigszins tegemoet te komen heeft de consument een voorstel gedaan tot middeling van de extra kosten. Dit werd niet geaccepteerd.

De consument heeft in haar werk als HBO-verpleegkundige grote behoefte aan een goede bril om haar werk naar behoren te kunnen doen. Dat is nu niet het geval. Haar klachten bestaan nog steeds, de opticien biedt helaas geen oplossing. De consument wil dat de Hoya glazen kosteloos worden vervangen door Rodenstock glazen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Al vrij snel na de aankoop was duidelijk dat het zicht geen probleem was maar het snel vuil worden van de glazen wel. De ondernemer heeft nog aangeboden om – zonder kosten – in de bril een paar titanium neussteunen te monteren echter, de consument weigerde dit en was van mening dat het product niet deugde. De glazen zijn voor een optische controle naar de fabrikant gestuurd waaruit naar voren kwam dat de glazen in orde waren. Uit informatie van de vorige opticien van de consument bleek dat de consument ook daar glazen met identieke klachten had aangeschaft waarna de glazen zijn vervangen door glazen met een duurdere coating. Volgens zeggen van de consument heeft zij daar ook een bedrag voor bijbetaald. Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft op 21 juli 2021 een onderzoek verricht en zijn bevindingen en conclusie vastgelegd in een rapport. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het onderzoek van de deskundig is het volgende naar voren gekomen.

De coating van Rodenstock glazen heeft waarschijnlijk een iets kleinere contacthoek dan de coating van Hoya glazen, waardoor deze gladder zijn en iets gemakkelijker met schoonmaken. In haar vorige bril had de consument Rodenstock glazen met Solitaire R 2 X-tra Clean niet de huidige problemen; die coating betrof ook de Ultra Clean met gladde laag.

Een extra aandachtspunt is de omstandigheid dat de consument haar bril bewust vrij laag draagt. Waarschijnlijk lager dan tijdens de metingen bij de ondernemer. Met de huidige afstelling zitten de glazen ongeveer 1.5 mm te laag in de bril. De consument kan nu niet lang lezen.

De zone lengte van de huidige Hoya ID LifeStyle 3 x13 is 17 mm. Een zone van 16 of 15 mm zal meer leesgemak opleveren. Het advies van de deskundige is een kortere zone in combinatie met het 1,5 mm hoger inslijpen van de glazen. De leessterkte is 0.25 mm te laag, maar dat kan komen doordat de refractie alweer 9 maanden geleden is. Verder zit het montuur iets scheef; Het rechter glas heeft een kleinere hoornvliesafstand dan het linker glas. Hierdoor kan het rechter glas snel vies worden en moet de consument onnodig extra poetsen. Er zijn twee mogelijke oorzaken. Het montuur is nog niet voor 100% goed afgesteld. Of de consument, linkshandig, zet haar bril met slechts haar linkerhand af. Het rechter glas zit daardoor te kort op het oog en wordt eerder vies/vet. De bril kan wat dit betreft iets beter worden afgesteld.

Als mogelijke technische oplossing het plaatsen van nieuwe glazen van Rodenstock met de ontspiegeling te weten de Solitaire Protect 2 plus X-tra Clean glazen of de Rodenstock glazen Impression 2 n; 1.6. Progressiv PureLife Free 2. n; 1.6. De herstelkosten, inclusief BTW, bedragen in dat geval voor de glazen Rodenstock Impression 2 n; 1.6. € 504,– per glas en de glazen Progressiv PureLife Free 2. n; 1.6 € 380,– per glas.

Met een lichte prisma heeft de consument voorts een betere fusie. (Pd: 32.5 32.6 H: +28.1 +28.4 Advies: max zone lengte 16 mm of 15 mm).

De commissie neemt de bevindingen en de conclusie van het rapport over en maakt deze tot de hare. Zij het dat omtrent de vraag of en in hoeverre de glazen onjuist zijn ingemeten door de ondernemer niet dan wel onvoldoende is komen vast te staan. Daarbij is mede van belang dat het onderzoek van de deskundige ongeveer 8 maanden na aankoop van de bril heeft plaatsgevonden en zoals de deskundige ook aangeeft de refractie alweer 9 maanden geleden is.

Ook is niet dan wel onvoldoende komen vast te staan dat de ondernemer de bril niet geheel juist heeft afgesteld waardoor het rechter glas een kleinere hoornvliesafstand heeft dan het linker glas en het rechterglas daardoor eerder vies of vet wordt. Ook daarbij is van belang dat de consument de bril na aankoop enige tijd heeft gebruikt en niet ondenkbeeldig is dat door dit gebruik de bril thans opnieuw moet worden afgesteld.

De commissie is van oordeel dat de niet door de consument weersproken omstandigheid dat zij haar bril bewust laag draagt er naar alle waarschijnlijkheid het eerder vet worden van de glazen kan verklaren. Zij had dit ook aan de ondernemer moeten meedelen. Temeer nu als onweersproken door de ondernemer is aangevoerd zij bij de aankoop van haar vorige bril identieke ervaringen heeft gehad en dit toen is verholpen door het vervangen van de glazen.
Aan de andere kant had de ondernemer wellicht ook meer kunnen of moeten doorvragen.

Het komt de commissie dan ook redelijk voor dat indien de consument ervoor kiest de Hoya glazen te vervangen door een van de hiervoor genoemde Rodenstock glazen dit voor rekening en risico is voor beide partijen in die zin dat ieder der partijen de kosten draagt voor een reeds geplaatst Hoya glas en een te plaatsen Rodenstock glas.

Het voorgaande leidt dan ook tot de slotsom dat de klacht ten dele gegrond is.

Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

verklaart de klacht ten dele gegrond en bepaalt dat indien de consument ervoor kiest de Hoya glazen te vervangen door een van de hiervoor genoemde Rodenstock glazen dit voor rekening en risico is voor beide partijen in die zin dat ieder der partijen de kosten draagt voor een reeds geplaatst Hoya glas en een te plaatsen Rodenstock glas.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer voorts aan de commissie de behandelingskosten verschuldigd. De commissie vindt echter aanleiding deze te matigen tot 50%.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer R.F. Sikking, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 9 september 2021.