Niet klagers, maar bewindvoerder bevoegd om geschil in te dienen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 179577/181067

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klagers zijn geen wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, omdat de cliënt onder bewind is gesteld. Na een tussenadvies heeft de commissie de klagers in de gelegenheid gesteld een akkoordverklaring van de bewindvoerder aan te leveren voor de procedure. De commissie heeft deze akkoordverklaring niet ontvangen. De klagers zijn daarom niet-ontvankelijk.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Naam] en [naam]

beiden wonende in [woonplaats]

(hierna te noemen: klagers)

en

Stichting Dichterbij, gevestigd in Gennep

(hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil
Eerder heeft de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) een tussenadvies gegeven in deze zaak (datum beslissing 9 december 2022). In dat tussenadvies heeft de commissie bepaald dat klagers de gelegenheid krijgen om een schriftelijke en ondertekende verklaring van de huidige bewindvoerder van de dochter toe te sturen.

Het secretariaat van de commissie heeft uit telefonisch contact met klagers begrepen dat deze toestemming niet wordt verstrekt.

Het vervolg van de behandeling heeft plaatsgevonden op 30 januari 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder nadere mondelinge behandeling, afgedaan.

De verdere beoordeling van het geschil
De commissie verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun geschil. Dat oordeel licht de commissie als volgt toe.

In het tussenadvies heeft de commissie uiteengezet dat en waarom klagers niet zonder meer bevoegd zijn om de dochter te vertegenwoordigen in dit geschil, aangezien zij onder bewind is gesteld. Overwogen is dat alleen als klagers schriftelijke toestemming krijgen van de bewindvoerder voor het voeren van deze procedure, de commissie de zaak inhoudelijk zal beoordelen.

De commissie houdt vast aan haar overwegingen in het tussenadvies. Gebleken is dat klagers geen schriftelijke en ondertekende toestemming van de bewindvoerder aan de commissie hebben overgelegd. Dat betekent dat de commissie niet kan vaststellen dat klagers deze procedure met instemming van de bewindvoerder voeren. En aangezien zij geen wettelijk vertegenwoordiger meer zijn van hun dochter, kan de commissie niet anders dan hen niet-ontvankelijk verklaren in hun klacht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Klagers worden in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, bestaande uit mr. M.M. Verhoeven, voorzitter, drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, T. van Dam, leden, in aanwezigheid van mr. C.J.H. Terwal, secretaris, op 30 januari 2023.