Laserbehandeling voor couperose in het gezicht. Er is erkend dat er te intensief is gelaserd, waardoor er schade is ontstaan. Cliënte heeft recht op vergoeding van materiële en immateriële schade

  • Home >>
  • Zelfstandige Klinieken >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115783-2

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven
(verder te noemen: de zelfstandige kliniek).

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 13 juli 2018 te Groningen. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht. De cliënte is daarbij niet zelf aanwezig geweest, maar heeft zich laten vertegenwoordigen door [naam]. De zorgaanbieder werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam] klachtenfunctionaris.

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de bij de cliënte door de zelfstandige kliniek uitgevoerde laserbehandeling.

Standpunt van de cliënte

De commissie merkt op deze plaats vooraf op dat de klacht is ingetrokken voor zover deze aanvankelijk betrekking had op de (in het jaar 2008) uitgevoerde bovenooglidcorrectie, vanwege het feit dat cliënte in een overeenkomst met de zelfstandige kliniek voor dit onderwerp voor kwijting heeft getekend.

In de kern komt het standpunt van de cliënte – voor zover thans van belang – op het volgende neer.

De cliënte is in 2011 behandeld met laser in verband met couperose in het gezicht. Hierbij zijn brandwonden opgetreden, althans de huid is beschadigd. Nadien zijn er een aantal behandelingen uitgevoerd door de zelfstandige kliniek en door derden om de opgetreden schade te bestrijden. Dit is maar ten dele gelukt; de cliënte heeft nog steeds op drie plaatsen in het gezicht hypopigmentatie en daarnaast is er sprake van een litteken. Zij stelt de omvang van de schade op € 5.000,–.

Ter zitting is er van de zijde van de cliënte op gewezen dat dit een “slag in de lucht” betreft.
De cliënte heeft grote immateriële schade geleden doordat zij leeft met zichtbare beschadigingen in het gezicht. Deze schade wordt nog vergroot door het feit dat haar uiterlijk belangrijk is voor haar werk, waarbij zij presentaties houdt voor groepen mensen. De cliënte heeft een behandeling met filler betaald van € 350,–. Daarnaast heeft de cliënte een correctiebehandeling met laser ondergaan in een kliniek in Doetinchem. Telkens moest cliënte hiervoor verlofuren opnemen en heeft zij reiskosten gemaakt. De schade overtreft zonder twijfel het bedrag van de verzochte schadevergoeding.
De schade is aanwezig, ook al heeft de zelfstandige kliniek geprobeerd deze terug te brengen. De schade is het gevolg van een verwijtbare fout. Het betreft geen complicatie. Er is sprake geweest van onoordeelkundig gebruik.

Standpunt van de zelfstandige kliniek

In de kern komt het standpunt van de zelfstandige kliniek – voor zover thans van belang – op het volgende neer.

De zelfstandige kliniek doet al sinds 2008 haar uiterste best om de klachten van de cliënte naar haar tevredenheid op te lossen. Telkens zijn er nieuwe klachten en telkens komt de kliniek haar daarin tegemoet. De kliniek heeft uiteengezet wat zij voor cliënte hebben gedaan om haar tegemoet te komen. Het betreft onder meer nabehandelingen die zijn verricht zonder kosten aan de cliënte in rekening te brengen. Bij de cliënte is thans alleen nog sprake van wegdrukbare roodheid van de wangen (lichte couperose), een gladde huid en geen sprake van een hypertrofische litteken. Er is sprake van drie kleine hypopigmentaties, waarvan er één een klein littekentje is. Deze zijn alleen zichtbaar bij het strak spannen van de huid. Het minimum van de schade is bereikt. Aansprakelijkheid voor deze schade is geëxonereerd in de behandelovereenkomst. Er is geen sprake geweest van een onzorgvuldige behandeling.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

Aanvankelijk leek het verweer van de zelfstandige kliniek gericht op het feit dat zij alles gedaan heeft om de cliënte tegemoet te komen en dat daarom geen recht op schadevergoeding zou bestaan. De commissie overweegt hierover dat uit het dossier blijkt dat de kliniek de cliënte na de behandeling welwillend tegemoet is gekomen, waarbij kosten noch moeite zijn gespaard. Dit neemt echter niet weg dat er sprake is van een resterend deel van de aanvankelijk opgetreden beschadiging, die door de kliniek in feite met zoveel woorden wordt erkend.

Ter zitting is door verweerder een beroep gedaan op een exoneratiebeding in de behandelovereenkomst. Dit exoneratiebeding, dat is opgenomen in het lichaam van de behandelovereenkomst, die door de zelfstandige kliniek is overgelegd, luidt als volgt: “Huidtherapeut heeft cliënt geïnformeerd over het mogelijk ongemak en de mogelijke risico’s en complicaties die na elke behandeling, dus ook na een veilige ingreep als huidverbetering d.m.v. de M5 laser, kunnen optreden. Het ongemak van zwelling, roodheid, blauwe plekken, korstjes of blaasjes is van tijdelijke aard. Specifieke complicaties die na huidverbetering d.m.v. de M5 laser kunnen optreden zijn littekentjes en algehele of gedeeltelijke verkleuring van de huid. Dit laatste is meestal van tijdelijke aard. Algemene risico’s die na iedere ingreep kunnen optreden zijn onder andere een allergische reactie, een infectie en een gestoorde wondgenezing. Niet elk algemeen risico zal besproken zijn, maar cliënt begrijpt dat deze bestaan.”

Volgens de cliënte is geen sprake van een complicatie waarvoor is of rechtsgeldig kan worden geëxonereerd.

De commissie overweegt ten aanzien van het beroep op het exoneratiebeding als volgt. Het exoneratiebeding ziet naar het oordeel van de commissie op ongemak, risico’s en complicaties die op kunnen treden bij een normale uitvoering van de behandeling. In dit geval is echter aannemelijk dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering. In de e-mail van de behandelend arts van de zelfstandige kliniek aan de cliënte van 6 februari 2011 schrijft hij onder meer: “Uit de informatie die ik van de andere artsen via de medische status heb gekregen, begrijp ik dat u een zeer heftige reactie op de laatste laserbehandeling heeft gehad. Het is duidelijk dat ik te intensief heb gelaserd. Uw zorg geldt blijvende schade van de gezichtshuid. Daar kan ik u wel over geruststellen: dat is meestal niet het geval.” In deze passage ligt besloten dat wordt erkend dat een fout is gemaakt bij de behandeling die geleid heeft tot de schade, namelijk dat er te intensief is gelaserd. In zoverre is sprake van een onzorgvuldige uitvoering van de behandeling. Er is dus tekortgeschoten in de nakoming van de behandelovereenkomst. Hierop ziet het exoneratiebeding uiteraard niet. Niet gesteld of gebleken is dat de tekortkoming anderszins niet zou kunnen worden toegerekend aan de zelfstandige kliniek.

De klacht is in zoverre gegrond en omdat de zelfstandige kliniek toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en de cliënte hierdoor schade heeft geleden en nog lijdt, heeft de cliënte recht op schadevergoeding.

De commissie stelt de immateriële schade van de cliënte vast op een bedrag van € 1.000,–. Dit bedrag moet enerzijds gezien worden als een tegemoetkoming in het reeds ondergane leed sinds de behandeling: de aanvankelijk opgetreden huidbeschadiging en het daarmee gepaard gaande ongemak, waaronder mede begrepen het ongemak van de opvolgende behandelingen gericht op herstel. Anderzijds is dit bedrag een vergoeding voor de kennelijk blijvende restschade: drie kleine hypopigmentaties, waarvan op een plek ook sprake is van een litteken. Deze drie plekjes zijn op de door de cliënte aan de commissie overgelegde foto’s weliswaar klein, maar wel waarneembaar, ook zonder dat de huid is strak gespannen. Ook het feit dat deze plekjes nog zichtbaar zijn, brengt de cliënte leed en ongemak toe.

De materiële schade is zeer summierlijk onderbouwd. Door de cliënte is gesteld en door de zelfstandige kliniek niet betwist dat er een herstelbehandeling door een derde heeft plaatsgevonden met een zogenaamde “filler” voor een bedrag van € 350,–. Verder is door de cliënte gesteld dat zij herstelbehandelingen met laser heeft ondergaan in een ziekenhuis in Doetinchem. In de overgelegde stukken heeft de commissie betalingsbewijzen aangetroffen aan het Slingeland Ziekenhuizen te Doetinchem. De inhoud van de betalingsbewijzen is door de zelfstandige kliniek niet betwist.
De commissie neemt aan dat deze betalingsbewijzen zien op de genoemde herstelbehandelingen met laser. Het totaal bedrag van deze laserbehandeling is: € 490,– (50+170+220+50).
Samen met genoemde € 350,– komt de materiële schade dan op een bedrag van € 840,–.

De commissie zal op grond van het voorgaande de schadevergoeding vaststellen op een bedrag van
€ 1.840,–.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de cliënt gegrond.

De zelfstandige kliniek dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de cliënte te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie bepaalt dat de zelfstandige kliniek aan de cliënt een bedrag van € 1.840,– aan schadevergoeding dient te betalen, en dat de betalingen binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies plaats dient te vinden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist op 13 juli 2018 door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.