Laboratoriumuitslagen vormen geen behandelovereenkomst

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 127994/131605

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Volgens de cliënte staat op de website van de zorgaanbieder dat iemand die in quarantaine zit vanwege Covid naar het ziekenhuis mag komen voor de onderdelen: bloedprikken, radiologie en spoedeisende hulp. De cliënte heeft een pagina met laboratoriumuitslagen laten zien als bewijs van de behandelovereenkomst. De zorgaanbieder stelt dat zij de landelijke richtlijnen infectiepreventie volgen en dat zij dit ook per brief aan de cliënte hebben laten weten. De commissie oordeelt dat zij niet bevoegd is om de klacht te behandelen en dat de cliënte niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst met de zorgaanbieder. Dat er een laboratoriumonderzoek is geweest, is onvoldoende bewijs voor een behandelingsovereenkomst.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [woonplaats]

en

Stichting Isala Klinieken, gevestigd te Zwolle
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2021 te Utrecht.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het betreft een voorbeslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van cliënte in haar klacht over de mate van Coronamaatregelen die is getroffen in het ziekenhuis van de zorgaanbieder.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op de website van de zorgaanbieder is volgens cliënte onder het kopje Covid maatregelen wat betreft de onderdelen bloedprikken, radiologie en spoedeisende hulp vermeld dat iemand die in quarantaine zit vanwege Covid, naar het ziekenhuis mag komen. Cliënte heeft op 1 juli 2021 voor het eerst een klacht ingediend bij de zorgaanbieder betreffende dit onderwerp.

Als bewijs van behandelovereenkomst met de zorgaanbieder heeft cliënte een digitale afdruk van de homepage van ‘mijn isala’ laten zien op welke pagina laboratoriumuitslagen op naam van cliënte zijn vermeld.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder heeft bij monde van [naam medewerker], Raad van Bestuur, bij brief van 5 augustus 2021 aan cliënte bericht dat de landelijke infectiepreventie richtlijnen worden gevolgd door de zorgaanbieder.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

De commissie heeft tot taak geschillen tussen cliënt en een ziekenhuis te beslechten voor zover die geschillen betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten behandelingsovereenkomst (artikel 3 lid 1 Reglement Geschillencommissie Ziekenhuizen).

De commissie is van oordeel dat cliënte niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een behandelingsovereenkomst met de zorgaanbieder. Het feit dat er kennelijk laboratoriumonderzoek door de zorgaanbieder voor cliënte heeft plaatsgevonden, is onvoldoende om een behandelingsovereenkomst aan te nemen.

De commissie is van oordeel dat cliënte niet-ontvankelijk is in haar klacht bij de commissie. De commissie zal zich onbevoegd verklaren het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer dr. M.T.W.T. Lock, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris, op 28 oktober 2021.