Kliniek erkent fouten te hebben gemaakt bij sperma-analyse. Geschil gaat over de hoogte van de schadevergoeding.

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (Immateriele) schade    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106057

De uitspraak:

In het geschil tussen

Cliënt en Women’s Healthcare Center, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de kliniek)

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 22 mei 2017 te Utrecht.

De cliënt is niet ter zitting verschenen. Namens de kliniek is [directeur] ter zitting verschenen.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een foutieve interpretatie en informatieverstrekking van de resultaten van een fertiliteitsonderzoek.

Standpunt van de cliënt

Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak als volgt.

De cliënt en haar partner hebben zich in september 2014 tot de kliniek gewend in verband met een onvervulde kinderwens. De kliniek heeft diverse onderzoeken verricht, waaronder een sperma-analyse van de partner van de cliënt. De gynaecoloog heeft aan de cliënt doorgegeven dat bij haar partner sprake was van normospermie. De cliënt is vervolgens behandeld met Chlomid. Ook heeft een onderzoek naar de doorgankelijkheid van haar eileiders plaats gevonden, maar een zwangerschap bleef uit. De cliënt en haar partner zijn vervolgens ter verdere behandeling naar België uitgeweken. Hierbij zijn de onderzoeksresultaten van de kliniek opgevraagd. Hieruit bleek dat bij de partner van de cliënt sprake was van teratospermie in plaats van normospermie, zoals aan hen was medegedeeld door de kliniek. 

De cliënt wenst de geleden schade ten gevolge van de foutieve interpretatie en informatieverstrekking van het fertiliteitsonderzoek door de kliniek vergoed te krijgen. Deze schade betreft onnodige behandelingen, onnodige medicatie, overmedicalisering, dokter’s delay en emotionele schade. De gemaakte kosten bedragen meer dan € 15.000,–.

Standpunt van de kliniek

Het standpunt van de kliniek luidt in hoofdzaak als volgt.

De kliniek heeft de aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in oktober 2014 aan de cliënt is doorgegeven dat de uitslag van de sperma-analyse van haar partner normospermie luidde, terwijl de juiste uitslag teratospermie was. De kliniek is bereid de extra kosten die de cliënt en haar partner ten gevolge hiervan hebben gemaakt, te vergoeden. De kosten die de cliënt en haar partner hebben gemaakt in verband met de ICSI-behandelingen komen volgens de kliniek niet voor vergoeding in aanmerking, nu deze kosten ook waren gemaakt indien de juiste uitslag direct was doorgegeven aan de cliënt.

In het kader van een minnelijke regeling heeft de kliniek bij brief d.d. 12 mei 2016 aangegeven bereid te zijn een schadevergoeding tegen finale kwijting van € 1.500,– te voldoen aan de cliënt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De kliniek heeft de aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in oktober 2014 onterecht aan de cliënt is doorgegeven dat de uitslag van de sperma-analyse van haar partner normospermie luidde. De kliniek is bereid de door de cliënt en haar partner geleden schade ten gevolge van deze verkeerde mededeling te vergoeden. Tussen partijen is enkel in geschil wat de omvang van deze schade is.

Voor het bepalen van de omvang van deze schade acht de commissie allereerst relevant dat de kliniek aansprakelijk is voor de door de cliënt en haar partner gemaakte kosten, voor zover deze zien op de periode vanaf de datum van het doorgeven van de foutieve uitslag van de sperma-analyse tot aan de datum dat de juiste uitslag alsnog bekend werd bij de cliënt. Uit de brief van de kliniek d.d. 22 november 2016 leidt de commissie af dat laatstgenoemde datum op of omstreeks 14 oktober 2015 was, zodat de commissie uitgaat van de in de periode oktober 2014 tot 1 november 2015 gemaakte kosten.

Voorts heeft de commissie in ogenschouw genomen dat de kliniek niet aansprakelijk is voor de kosten die de cliënt en haar partner hebben gemaakt in verband met de ICSI-behandelingen. Een causaal verband tussen deze kosten en het doorgeven van de verkeerde uitslag van de sperma-analyse is naar het oordeel van de commissie niet aannemelijk is geworden. De commissie gaat er met de kliniek vanuit dat de cliënt en haar partner deze kosten ook hadden gemaakt indien direct de juiste uitslag van de sperma-analyse aan hen was medegedeeld.

Ten slotte acht de commissie van belang dat de cliënt geen inzichtelijk en onderbouwd overzicht van de door haar – ten gevolge van het doorgeven van de verkeerde uitslag – gemaakte kosten aan het dossier heeft toegevoegd. In het dossier bevindt zich enkel een overzicht, bestaande uit 38 schadeposten met een totaal schadebedrag van € 12.763,16. Van de meeste schadeposten valt echter niet vast te stellen waar ze uit voortvloeien. Evenmin is de cliënt ter zitting verschenen om een nadere toelichting te geven.

Voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, zijn voor de commissie aanleiding om de door de kliniek aan de cliënt te betalen schadevergoeding in redelijkheid en billijkheid vast te stellen op een bedrag van € 5.000,–.

Op grond van het voorgaande zal de klacht gegrond worden verklaard.

Ingevolge het reglement van de commissie dient de kliniek aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

verklaart de klacht gegrond.

bepaalt dat de kliniek aan de cliënt een vergoeding dient te betalen van € 5.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de kliniek bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

bepaalt dat de kliniek overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 dient te vergoeden aan de cliënt ter zake van het klachtengeld.

wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist op 22 mei 2017 door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.