Klager niet-ontvankelijk, omdat klacht is gericht tegen ordemaatregel ziekenhuis

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 95823/114913

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De commissie moet voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld beoordelen of de klacht van de klager behandeld kan worden. De klager heeft een klacht ingediend bij de commissie, omdat hij een verbod tot toegang tot het ziekenhuis heeft gekregen. De commissie verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht, omdat de klacht is gericht tegen een ordemaatregel van de verweerder. Een ordemaatregel valt buiten de kaders van het reglement van de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Er is namelijk geen sprake van een behandelrelatie vanuit een behandelingsovereenkomst, wat wel een voorwaarde voor het in behandeling nemen van een klacht is. De klacht wordt verder niet inhoudelijk beoordeeld.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Klager], wonende te [woonplaats]

en

Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe, gevestigd te Harderwijk
(hierna te noemen: verweerder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2021 te Utrecht.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
De commissie dient eerst ambtshalve te beoordelen of klager in zijn klacht kan worden ontvangen.

De klacht van klager richt zich op een verbod tot toegang tot het ziekenhuis.
Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht gesteld dat verweerder onrechtvaardige beschuldigingen aan zijn adres heeft geuit. Hij is beschuldigd van verzonnen feiten. Er is sprake geweest van laster.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de klager door de verweerder bij brief van 17 september 2020 een toegangsverbod in de vorm van een rode kaart tot het ziekenhuis heeft gekregen naar aanleiding van onheuse bejegening van het ziekenhuispersoneel op 24 augustus en 8 september 2020. Dit verbod liep af op 8 maart 2021. Naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie is de rode kaart omgezet in een gele kaart.

Het reglement van de Geschillencommissie Ziekenhuizen (hierna: het reglement) is bepalend voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van een klacht.
Ingevolge artikel 3 lid 1 heeft de commissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en ziekenhuis te beslechten, (…), voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van gesloten behandelingsovereenkomsten. Op grond van deze bepaling moet er sprake zijn van een behandelrelatie tussen een arts, dan wel een ieder die voor de behandeling is ingeschakeld door het ziekenhuis, en klager.

De klacht van klager is gericht tegen een ordemaatregel van verweerder. Een ordemaatregel valt buiten de kaders van artikel 3 lid 1 van het reglement. Er is immers geen sprake van een behandelrelatie. De commissie is dan ook niet bevoegd om hier een oordeel over te geven. De commissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer prof. dr. B.J. van Royen, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 10 augustus 2021.