Klager niet-ontvankelijk in klacht, omdat aanvraag vervoersvoorziening niet onder werkterrein van commissie valt

  • Home >>
  • UWV >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: UWV    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 79512/96306

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager heeft een vervoersvoorziening aangevraagd bij de verweerder. De klager klaagt over het uitblijven van een beslissing op de aanvraag. Volgens de verweerder kan de commissie de klacht niet inhoudelijk beoordelen, omdat deze niet onder het werkterrein van de commissie valt. De commissie geeft aan dat in het regelement staat dat de commissie niet-ontvankelijk is om over een klacht te oordelen, als de klacht een zaak betreft waarvoor de bezwaar- en beroepsprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt. De commissie oordeelt dat hier in dit geval sprake van is. De aanvraag om een vervoersvoorziening valt onder de werkingssfeer van de Awb. De klager is dus niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Klager], wonende te [woonplaats]

en

UWV, Sociaal Medische Zaken, gevestigd te Amsterdam
(hierna te noemen: verweerder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie UWV (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 23 juli 2021 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
De klacht van klager richt zich op het uitblijven van een beslissing van verweerder op een aanvraag van een vervoersvoorziening.

Ingevolge artikel 5 onder b van het reglement van de geschillencommissie UWV verklaart de commissie een cliënt ambtshalve niet ontvankelijk in zijn klacht indien zijn klacht een geschil betreft waarvoor de bezwaar- en beroepsprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt.

De commissie stelt vast dat de aanvraag om een vervoersvoorziening valt onder de werkingssfeer van de Algemene wet bestuursrecht. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is hier niet van toepassing. Reeds hierom is klager niet ontvankelijk in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart cliënt niet ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie UWV, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. E. Khoe, de heer A.R.M. van Riet, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 23 juli 2021.