Klager heeft niet eerst klachtenprocedure zorgaanbieder doorlopen: klacht is niet-ontvankelijk

  • Home >>
  • Ziekenhuizen >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 117304/129071

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager stelt dat de zorgaanbieder hem verkeerde medicijnen heeft voorgeschreven waardoor hij schade heeft geleden. De klager heeft zijn klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en heeft hierbij direct een schadevergoeding geëist. De zorgaanbieder heeft de klager gewezen op de mogelijkheid om het aansprakelijkheidstraject te volgen en heeft de claim in behandeling genomen, maar de klager vond dit te lang duren en is naar de geschillencommissie gegaan. De klachtencommissie van de zorgaanbieder heeft hierdoor de zaak niet kunnen behandelen. Volgens het regelement van de commissie moet de klager de klacht eerst voorleggen aan de zorgaanbieder in het kader van een klachtenprocedure, in dit geval is dat niet gebeurd. Daarom is de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Klager], wonende te [woonplaats]

en

Stichting Alrijne Zorggroep, gevestigd te Leiderdorp
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 2 februari 2022 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van de klacht
Klager stelt dat de zorgaanbieder aan hem verkeerde medicijnen heeft voorgeschreven waardoor hij schade heeft geleden.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
Klager heeft in zijn brief aan de commissie van 8 november 2021 aangegeven dat hij geen prijs meer stelt op verdere behandeling van zijn geschil. De zorgaanbieder heeft er niet mee ingestemd de behandeling van het geschil stop te zetten. Derhalve heeft het secretariaat van de commissie het dossier aan de commissie voorgelegd.

De commissie dient eerst ambtshalve te beoordelen of klager in zijn klacht kan worden ontvangen, nu de zorgaanbieder als verweer heeft aangevoerd dat klager niet kan worden ontvangen in zijn klacht.
In dit verband heeft de zorgaanbieder aangevoerd dat klager zijn klacht aan de klachtenfunctionaris heeft voorgelegd waarbij hij direct aangaf een geldelijke vergoeding te wensen. Klager is gewezen op de mogelijkheid een aansprakelijkheidstraject te volgen. De zorgverzekeraar heeft zijn claim in behandeling genomen. Omdat klager deze procedure te lang vond gaan duren, heeft hij zijn klacht rechtstreeks bij de geschillencommissie aanhangig gemaakt. Er is geen sprake geweest van klachtbemiddeling tussen partijen en er heeft ook geen klachtbehandeling door de klachten(advies) commissie plaats gevonden.

Het reglement van de Geschillencommissie Ziekenhuizen (hierna: het reglement) is bepalend voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van een klacht.

Ingevolge artikel 6.1. sub a. van het reglement van de commissie verklaart de commissie op verzoek van de zorgaanbieder – gedaan bij eerste gelegenheid – de cliënt in zijn klacht niet ontvankelijk indien hij zijn klacht niet eerst volgens de wet bij de zorgaanbieder heeft ingediend, tenzij van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.

Uit de stukken leidt de commissie af dat klager zijn klacht met de klachtenfunctionaris heeft besproken en daarbij heeft aangegeven dat hij bij de zorgaanbieder een claim wilde indienen vanwege de schade die hij heeft geleden als gevolg van een gedraging van de zorgaanbieder. Niet is gebleken dat klager zijn klacht in het kader van een klachtenprocedure aan de zorgaanbieder heeft voorgelegd, zodat klager niet ontvankelijk is in zijn klacht. Ook overigens is de commissie van oordeel dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn in de zin van artikel 6, lid 2, van het reglement, om klager wel ontvankelijk te verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer dr. M-B Bouman, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 2 februari 2022.