Klager geen wettelijk vertegenwoordiger van cliënte, klachten niet ontvankelijk verklaard

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 129624/143485

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie dient te beoordelen of klager ontvankelijk is in zijn klachten, nu de zorgaanbieder een beroep heeft gedaan op niet ontvankelijkheid. In dit verband heeft de zorgaanbieder aangegeven dat klager niet is aangewezen als de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte. Daarnaast heeft hij zijn klachten niet eerst aan de zorgaanbieder voorgelegd dan wel heeft hij de klachten niet binnen 12 maanden, na de datum waarop hij zijn klachten bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt. De commissie heeft vastgesteld dat, ten tijde van het indienen van de klacht de klager niet de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte was.  De klager kan niet worden aangemerkt als vertegenwoordiger van cliënte worden aangemerkt. De commissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn klachten.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Naam], wonende te [woonplaats] (hierna te noemen: klager),
vader van [naam] (hierna te noemen: de cliënte)

en

Stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Heerhugowaard
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 4 november 2022 te Utrecht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Klager werd ter zitting bijgestaan door [naam], verpleegkundige.
Namens de zorgaanbieder zijn ter zitting verschenen [naam], psychologe, en [naam], secretaris Raad van Bestuur.

Onderwerp van het geschil

De klachten betreffen het niet uitvoeren van het ondersteuningsplan, de melding bij veilig thuis en het niet betrekken van de kennis van klager bij de behandeling van cliënte.

Beoordeling van de ontvankelijkheid

De commissie overweegt het volgende.

De commissie dient eerst te beoordelen of klager ontvankelijk is in zijn klachten, nu de zorgaanbieder in haar verweerschrift van 27 januari 2022, onder verwijzing naar artikel 1, subsidiair artikel 6, lid 1, aanhef onder a en b van het reglement, uitdrukkelijk een beroep heeft gedaan op de niet ontvankelijkheid.

In dit verband heeft de zorgaanbieder aangegeven dat klager niet is aangewezen als de wettelijk
vertegenwoordiger van cliënte. Daarnaast heeft hij zijn klachten niet eerst aan de zorgaanbieder
voorgelegd dan wel heeft hij de klachten niet binnen 12 maanden, na de datum waarop hij zijn klachten bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt.

Op grond van artikel 3, lid 1 van het reglement heeft de commissie tot taak alle geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te beslechten. Op grond van artikel 1 van het reglement kan de vertegenwoordiger van de cliënt, in de zin van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, namens een cliënt een geschil aanhangig maken bij de commissie.

De commissie heeft vastgesteld dat, ten tijde van het indienen van de klacht op 6 januari 2021 en op
8 maart 2021, klager niet de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte was. In januari 2020 is [naam] door de rechtbank benoemd tot mentor van cliënte. Zij heeft schriftelijk te kennen gegeven niet achter de klachten van klager te staan.

Nu klager niet kan worden aangemerkt als vertegenwoordiger van cliënte in de zin van artikel 1 van het
reglement van de commissie, zal de commissie klager niet ontvankelijk verklaren in zijn klachten.
Reeds hierom komt de commissie niet toe aan de inhoudelijke behandeling van de klachten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klachten.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, bestaande uit mevrouw
mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer ir. N. Bomer, mevrouw mr. O.A.M. Floris, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 4 november 2022.