Klachtenprocedure wordt beschouwd als volledig doorlopen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 193289/196082

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Cliënt stelt dat aan hem de verkeerde medicijnen zijn toegeschreven. Voordat de klacht van cliënt inhoudelijk behandeld kan worden, dient te worden beoordeeld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is. De zorgaanbieder heeft immers aangevoerd dat de klachtenprocedure niet volledig is doorlopen. De cliënt heeft afgezien van een gesprek met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft aangegeven van mening te zijn dat er een juiste keuze is gemaakt. De commissie is van oordeel dat cliënt in dit geval terecht heeft afgezien van het vervolgen van de interne klachtenprocedure, omdat er geen gegronde reden was dat het gesprek op een andere uitkomst zou leiden. De cliënt wordt ontvangen in zijn klacht, de klacht wordt te zijner tijd inhoudelijk behandeld.

De uitspraak

in het geschil tussen

[naam], wonende te [plaats] (hierna te noemen: de cliënt)

en

Meander Medisch Centrum, gevestigd te Amersfoort
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 19 april 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Namens de zorgaanbieder zijn verschenen [naam], jurist en [naam], hoofdbehandelaar (digitaal aanwezig).

De cliënt is verschenen met zijn echtgenote en zijn dochter, [naam].

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
De cliënt stelt dat de zorgaanbieder aan hem verkeerde medicijnen heeft voorgeschreven waardoor hij schade heeft geleden. Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de cliënt in zijn klacht ontvankelijk is.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
De commissie dient eerst te beoordelen of cliënt in zijn klachten kan worden ontvangen nu de zorgaanbieder in zijn verweerschrift van 23 januari 2023 uitdrukkelijk een beroep op niet-ontvankelijkheid heeft gedaan. De zorgaanbieder heeft in dat verband aangevoerd dat cliënt de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder niet volledig heeft doorlopen.

Ingevolge artikel 6.1 onder a van het reglement van de geschillencommissie Ziekenhuizen verklaart de commissie op verzoek van de zorgaanbieder – gedaan bij eerste gelegenheid – de cliënt in zijn klacht niet ontvankelijk indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de Wet of de op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij het ziekenhuis heeft ingediend en de cliënt zijn geschil vervolgens niet binnen 12 maanden na afhandeling van de klacht door het ziekenhuis bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Ingevolge lid 2 van artikel 6 kan de commissie, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien de cliënt ter zake van de niet naleving van de voorwaarden naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft.

De commissie overweegt als volgt.

Cliënt heeft zijn klachten op 28 juli 2022 aan de zorgaanbieder voorgelegd. De klachtenfunctionaris heeft met de cliënt over zijn klacht gesproken en vervolgens voorgesteld om een afspraak te maken en de klacht te bespreken. De klachtenfunctionaris heeft hiervoor bij e-mail van 4 oktober 2022 twee datumvoorstellen aan de cliënt gedaan. De cliënt kon zich niet vinden in de geboden mogelijkheden en heeft de klachtenfunctionaris laten weten af te zien van een gesprek.

Naar het oordeel van de commissie blijkt uit de schriftelijke reactie van 30 september 2022 vanuit de vakgroep longgeneeskunde dat de zorgaanbieder van mening is dat de keuze voor het medicijn waarop de klacht van de client ziet (xarelto) een weloverwogen en juiste keuze is geweest. Het verder vervolgen van de interne klachtprocedure lijkt daarmee geen doel te hebben, nu het standpunt van de zorgaanbieder ten aanzien van de klacht reeds is gegeven. Er is geen gegronde reden om te veronderstellen dat het voeren van een gesprek over de klacht tot een andere uitkomst zal leiden.

Hiermee kan de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder worden beschouwd als volledig doorlopen.

Dit betekent dat de zaak te zijner tijd inhoudelijk zal worden behandeld. Met het oog daarop zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk hun standpunten met betrekking tot het geschil nader toe te lichten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

– verklaart de cliënt ontvankelijk in zijn klachten;
– bepaalt dat het geschil te zijner tijd inhoudelijk zal worden behandeld.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. R.M.L. Brouwer, de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 19 april 2023.