Klacht gaat over beleid zorgaanbieder, maar Wkkgz gaat daar niet over

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 1206121/130349

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder omdat zij vindt dat de herziening van de uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder ongewenste gevolgen heeft voor de eerdere uitspraak. Zij eist dat de herziene uitspraak wordt aangevuld met een duidelijke uitspraak over de wenselijkheid van het plaatsen van beeldend materiaal in de folder over Subcutane Mastectomie op de site van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stelt dat de klacht van de cliënte heel serieus is genomen en dat er meerdere verbeteringen zijn doorgevoerd. De commissie oordeelt dat de commissie niet bevoegd is om een oordeel te geven over een uitspraak van een klachtencommissie in het kader van een interne klachtenprocedure. Daarnaast vraagt een cliënte om een aanpassing van het beleid van de zorgaanbieder, maar de Wkkgz gaat daar niet over. Daarom verklaart de commissie de cliënte niet-ontvankelijk in haar klacht.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [woonplaats]

en

Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 2 februari 2022 te Den Haag.

Beide partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.
Namens de zorgaanbieder waren aanwezig [naam] en [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de herziening van de uitspraak van de interne klachtencommissie en het verzoek om in de folder Subcutane Mastectomie (en) op de site van de zorgaanbieder beeldmateriaal op te nemen.

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Cliënte is van mening dat de herziening van de uitspraak van de klachtencommissie gedaan op 24 december 2020 ongewenste consequenties heeft voor de inhoud van de eerdere uitspraak. De herziene uitspraak moet aangevuld worden met een duidelijke uitspraak over de wenselijkheid van het plaatsen van beeldend materiaal in de folder Subcutane Mastectomie (en) op de site van de zorgaanbieder.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder begrijpt en waardeert de input van cliënt om het behandelproces ten aanzien van de informatievoorziening verder te verbeteren. Binnen de context van de omstandigheden, zoals de lange wachtlijst, de werkdruk en het doel om zoveel mogelijk patiënten zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen, is de informatievoorziening verder verbeterd. In de brochure is duidelijk vermeld dat de tepel wordt teruggeplaatst, de informatievoorziening in de groepssessie is verder uitgebreid, en er wordt actief aan de patiënt de mogelijkheid aangeboden om na de groepssessie en het individuele consult nog een afspraak met de operateur te maken, waarbij de verwachtingen van patiënt een belangrijk aspect van het gesprek zijn. Alles overziend kan de zorgaanbieder niet anders dan vaststellen dat de klacht van de cliënte zeer serieus is opgepakt. Alle voorstellen van de cliënte zijn binnen de afdeling overwogen en geheel of gedeeltelijk (aangepast) overgenomen. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënte duidelijke en adequate uitleg heeft gekregen en dat de klacht voor afwijzing gereed ligt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 14 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kan een cliënt schriftelijk een klacht indienen over een gedraging in het kader van de zorgverlening door een zorgaanbieder aan cliënt.
De commissie heeft ingevolge artikel 3, lid 1. van het reglement tot taak alle geschillen tussen cliënt en ziekenhuis te beslechten voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van gesloten behandelingsovereenkomsten.

De eerste klacht van cliënte ziet op de inhoud van de herziene uitspraak van de klachtencommissie. De commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een uitspraak van een klachtencommissie gedaan in het kader van de interne klachtenprocedure. Zij kan dan ook geen oordeel geven over hetgeen is besproken in het kader van een interne klachtenprocedure.

De tweede klacht van cliënte ziet op het opnemen van beeldmateriaal met betrekking tot de bij cliënte uitgevoerde ingreep in de folder Subcutane Mastectomie en op de site van de zorgaanbieder.
Dat verzoek ziet op een aanpassing van het beleid van de zorgaanbieder. De Wkkgz is in dit kader niet van toepassing, derhalve verklaart de commissie cliënte ten aanzien van deze klacht niet ontvankelijk.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie

– verklaart zich onbevoegd een oordeel te geven over de herziene uitspraak van de klachtencommissie;
– verklaart cliënte niet ontvankelijk in haar klacht met betrekking tot het opnemen van beeldmateriaal in de folder Subcutane Mastectomie en op de site van de zorgaanbieder.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer dr. J.F.A. van der Werff, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 2 februari 2022.