Klaagster trekt klachten in na toelichting commissie

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 174189/187031

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de medische behandeling van cliënte op de afdeling spoedeisende hulp en de vraag waarom geen CT-scan is gemaakt, ondanks de darmklachten en de medische geschiedenis van de cliënte. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster (dochter van cliënte) niet-ontvankelijk in haar klachten, omdat zij die tijdens de zitting van de klachtencommissie had ingetrokken. Verder is de zorgaanbieder van mening dat de behandelend arts zorgvuldig heeft gehandeld.

Ter zitting heeft de commissie de vragen van de klaagster beantwoord. De commissie is verder van oordeel dat de zorgaanbieder zorgvuldig heeft gehandeld volgens de professionele standaard. De klaagster heeft ter zitting aangegeven dat al haar vragen hiermee zijn beantwoord en dat zij haar klachten als afgedaan intrekt.

De uitspraak

in het geschil tussen

[naam klager], wonende te [woonplaats]

(hierna te noemen: klaagster), nabestaande van

mevrouw [naam cliënt] (hierna te noemen: cliënte)

en

Stichting Ziekenhuis Amstelland, gevestigd te Amstelveen

(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De mondelinge behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden op 8 december 2022 te Utrecht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Namens de zorgaanbieder zijn ter zitting verschenen de heer [naam MDL- arts] en mevrouw [naam jurist].

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de medische behandeling van cliënte op de afdeling SEH.

Standpunt van klaagster
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De moeder (verder: cliënte) van klaagster is na verwijzing van de huisarts op de SEH vanwege verstopping van haar darmen. De huisarts dacht aan een ileus. Cliënte is onderzocht en vervolgens weer naar huis gestuurd met medicatie. Klaagster vraagt zich af waarom de dienstdoende arts op de SEH geen CT-scan heeft gemaakt. Cliënte slikte veel medicatie, tramadol en buscopan.

Op de bijsluiters stond vermeld dat deze verstoppingen en bloedingen konden veroorzaken. Cliënte had de diagnose darmkanker. Klaagster vraagt zich af of de kanker is veroorzaakt door voeding.

De zoon van cliënte heeft haar namelijk voor haar overlijden een gezond mengsel van fenegriek en sesamzaad gegeven. Op internet staat vermeld dat deze voedingsstoffen kanker kunnen veroorzaken.

Klaagster verzoekt de commissie antwoord op haar volgende vragen:

1. is een CT-scan noodzakelijk om zeker te zijn dat het om een ileus gaat;

2. als een CT-scan gemaakt was en er zou geen ileus zijn geweest, had men dan naar de medicijnen gekeken of die de enorme pijn veroorzaakten;

3. Had men moeten direct nagaan of het gezonde mengsel fenegriek, sesamzaad e.d. daadwerkelijk bloedingen en darmkanker kon veroorzaken.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder verzoekt de commissie klaagster niet ontvankelijk te verklaren onder verwijzing naar artikel 6 lid 1 van het regelement. Ter zitting van de Klachtencommissie heeft zij haar klachten gericht tegen de zorgaanbieder ingetrokken. Pas in later stadium heeft klaagster toch besloten om haar klacht niet in te trekken. De zorgaanbieder dient nog een beslissing te nemen op haar klacht.

Subsidiair is de zorgaanbieder van oordeel dat de behandelend arts volgens professionele standaard heeft gehandeld.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

Ter zitting heeft de commissie vastgesteld dat klaagster graag van een onafhankelijk arts antwoord op haar vragen met betrekking tot de medische behandeling op de afdeling spoedeisende hulp van cliënte wenst.

Is een CT-scan noodzakelijk om zeker te zijn dat het om een ileus gaat.

Ter zitting is aan klaagster uitgelegd dat een ileus wordt vastgesteld door verhaal en lichamelijk onderzoek. Daarnaast was het al bekend dat er een tumor in de darm aanwezig was. Het stond vast dat cliënte een ileus had. Daarvoor was geen CT-scan nodig.

Als een CT-scan gemaakt was en er zou geen ileus zijn geweest, had men dan naar de medicijnen gekeken of die de enorme pijn veroorzaakten.

Klaagster heeft ter zitting toegelicht dat cliënte medicatie slikte die verstopping en bloedingen in de darmen konden veroorzaken.

Ter zitting is aan klaagster uitgelegd dat de medicatie die cliënte slikte obstipatie in de dikke darm zou kunnen veroorzaken, maar dat dit een andere presentatie heeft dan een ileus. Het was ook al bekend dat er een tumor in de darm zat. Het lichamelijk onderzoek en het verhaal maakte dat de diagnose ileus kon worden gesteld.

Had men direct moeten nagaan of het gezonde mengsel fenegriek, sesamzaad e.d. daadwerkelijk bloedingen en darmkanker kon veroorzaken

Klaagster heeft ter zitting toegelicht dat andere artsen hebben geadviseerd om te stoppen met de inname van dit zadenmengsel. Cliënte was allergisch.

Het is de commissie niet bekend of de inname van een mengsel van fenegriek en sesamzaad leidt tot darmkanker. In de medische literatuur zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden.

Ter zitting is komen vast te staan dat de enige behandelingsmogelijkheid voor cliënte een operatie was waarbij er een kunstmatige uitgang (een stoma) in de darm wordt gemaakt op een plaats vóór de tumor. Om (misselijkheid/braak) klachten te verlichten kon er ook een hevel via de neus in de maag worden geplaatst. Dit is een vrij dikke slang waarmee de maag kan worden geleegd. Cliënte wilde dit absoluut niet. De behandelend arts heeft deze wens van de cliënte gerespecteerd en haar naar huis laten gaan met pijnstillende medicatie en de behandeling overgedragen aan de dienstdoende huisarts.

De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zorgvuldig heeft gehandeld volgens professionele standaard.

Ter zitting heeft klaagster aangegeven dat al haar vragen hiermee zijn beantwoord en dat zij haar klachten als afgedaan intrekt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie heeft ter zitting vastgesteld dat klaagster haar klachten gericht tegen de zorgaanbieder heeft ingetrokken nu al haar vragen zijn beantwoord.

Ten overvloede is de commissie van oordeel dat de zorgaanbieder de zorg heeft verleend zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou hebben verleend.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer dr. M.W. Mundt, de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 8 december 2022.