IPL-behandeling niet op correcte wijze uitgevoerd; ontstaan van brandwonden en blijvende littekens; ondernemer in dit geval aansprakelijk voor de gevolgen van de behandeling.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 98766

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een IPL-behandeling tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 70,–.
De behandeling vond plaats op of omstreeks 5 september 2014.

Het geschil gaat over de vraag of de consument recht heeft op een schadevergoeding en zo ja, tot welk bedrag.

De consument heeft op 19 september 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft ten gevolge van de behandeling donkere littekens van de kin tot in de nek. De huid van de consument is door de behandeling verbrand.
De ondernemer is hierover op de hoogte gebracht, zij verwachtte dat de littekens wel weg zouden trekken.
De consument heeft een dermatoloog geconsulteerd, die heeft vastgesteld dat de littekens niet meer weg zullen gaan en dus permanent zijn.

De ondernemer heeft nog drie maal een neodermabehandeling gegeven en poeder en foundation aangeboden. Dit had allemaal echter geen effect.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is eerder aan de haargroei behandeld. Dat had echter geen effect. Welke behandeling de consument toen precies heeft gehad is haar niet bekend.

Kort na de behandeling door de ondernemer kreeg de consument last. Zij heeft veelvuldig contact gehouden met de ondernemer, waarbij van alles is geprobeerd om de ontstane littekens te laten ver-dwijnen of verminderen.

De consument heeft uiteindelijk een dermatoloog bezocht, die heeft aangegeven dat sprake is van cosmetisch zeer storende en onbehandelbare littekens.

De consument is vervolgens terug geweest bij de ondernemer, zij hebben gezamenlijk het formulier voor de commissie ingevuld.

De consument was overigens niet zwanger ten tijde van de behandeling.

De consument verlangt een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen schadevergoeding, omdat zij geconfronteerd wordt met permanente zeer ontsierende littekens.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer dacht dat zij voorzichtig te werk was gegaan, maar het bewijs dat dat niet het geval blijkt te zijn is voorhanden.
De ondernemer vraagt zich nog wel af of de consument misschien zwanger was ten tijde van de behandeling.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft voorafgaande aan de behandeling samen met de consument het intakeformulier ingevuld en doorgenomen. Daarbij heeft zij tevens informatie over de behandeling gegeven. De consument was eerder al behandeld voor de haargroei.

De ondernemer is bij de behandeling uitgegaan van het donkerste huidtype. De ondernemer heeft veel vaker donkere huidtypes behandeld, waarbij nog nooit problemen zijn opgetreden.

De ondernemer heeft nog geprobeerd om de littekens te behandelen, maar dat heeft geen effect gehad. De ondernemer is geschrokken van de diagnose van de dermatoloog.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Met instemming van de commissie heeft de consument na de zitting nog contact gehad met [naam medische instelling], die haar heeft bevestigd dat in dit stadium niets meer aan de littekens kan worden gedaan. 

Uit het verslag van de door de consument eerder geconsulteerde dermatoloog blijkt dat de consument blijvende littekens heeft, die het gevolg zijn van de door de ondernemer toegepaste behandeling.

De commissie kan niet anders dan concluderen dat de behandeling op niet correcte wijze is gebeurd. Daardoor zijn brandwonden ontstaan, die op hun beurt weer de littekens hebben veroorzaakt. Als een behandeling als door de ondernemer verricht op correcte wijze wordt gedaan, kunnen brandwonden en daaropvolgend littekens niet het gevolg zijn.

De behandeling is derhalve door de ondernemer niet volgens de regels van de kunst gedaan. De ondernemer is daarmee aansprakelijk voor de gevolgen van de behandeling.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Omdat de littekens blijvend zijn heeft de consument recht op vergoeding van immateriële schade. Voor het bepalen van de hoogte van het aan de consument toekomende schadebedrag heeft de commissie aansluiting gezocht bij rechterlijke uitspraken, verzameld in de uitgave Smartengeld van de ANWB.

De commissie neemt daarbij als uitgangspunten dat sprake is van ontsierende onbehandelbare littekens op de beide zijden van de kin en hals van een jonge vrouw. Een ziekenhuisbehandeling is niet aan de orde geweest en evenmin is gebleken van enige belemmering in het dagelijks functioneren.

De commissie bepaalt, alles overwegende, de hoogte van de aan de consument toekomende vergoeding vanwege immateriële schade op € 2.500,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke verzorging op 24 december 2015.