Huidbeschadiging door fruitzuurkuur met blijvend litteken als gevolg; ondernemer heeft de behandeling onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd; sprake van beroepsfout

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105609

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst tussen partijen, strekkende tot het door de consument bij de on-dernemer volgen van een fruitzuurkuur eind 2015, voor een prijs van € 330,–.

De consument heeft de klacht op 10 september 2016 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Zij is een fruitzuurkuur overeengekomen met de ondernemer. De eerste behandelingen gingen goed, maar tijdens een behandeling in december 2015 heeft de ondernemer een beschadiging aan haar lederhuid veroorzaakt, die een blijvend litteken tot gevolg heeft gehad. De consument kwam die dag binnen met een puistje op haar kin. De ondernemer heeft desondanks ook op die plek fruitzuur aangebracht. Dit gaf meteen een branderig gevoel. Het is een lelijke wond geworden die maar heel langzaam herstelde. De consument heeft een representatief beroep zodat de schade voor haar nog zwaarder weegt. Helemaal verdwijnen zal het litteken nooit en bovendien zal de huid eerst helemaal tot rust moeten komen voordat eventuele herstelbehandelingen kunnen worden aangevangen.

De consument wil dat de ondernemer haar schade vergoedt bestaande in de door de ondernemer bij haar in rekening gebrachte behandelkosten alsmede die van latere behandelingen om de schade zo goed mogelijk te verhelpen.

De consument onderschrijft de bevindingen in het deskundigenrapport. Zij heeft voorts laten weten dat haar huidige schoonheidsspecialiste haar ter verbetering van het litteken bindweefselmassage adviseert De kosten van de behandeling die deze schoonheidsspecialiste voor de consument nodig acht raamt deze op € 630,00. Opgeteld bij de € 330,– die de ondernemer bij haar in rekening had gebracht, wil de consument dan ook € 960,– van de ondernemer vergoed krijgen.

Ter zitting heeft de consument verteld dat het puistje op haar kin bij de bewuste behandeling open was. Verder heeft zij verteld dat de andere salon waar zij inmiddels naartoe is gegaan haar andere verzorgingsproducten heeft aangeraden waarmee het probleem van verwijde poriën, waarvoor zij zich aanvankelijk bij de ondernemer had vervoegd, is opgelost. Een fruitzuurkuur was dus niet eens nodig geweest.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Voordat de fruitkuur is gestart heeft de ondernemer de consument gewezen op de eventuele risico’s van de behandeling. De consument heeft deze geaccepteerd en heeft een toestemmingsformulier getekend.

Bij de laatste behandeling had de consument een puistje op haar kin. Het ging om een onderhuidse ontsteking. Direct na de behandeling zag de huid er rood uit met wat blaasjes. Wat later was de roodheid van het gezicht bijna weggetrokken en leek het er absoluut niet op dat de behandeling mis was gegaan.

De ondernemer heeft de dag erna bij de consument geïnformeerd hoe het ging en die gaf aan dat de huid branderig aanvoelde en dat ze er zinkzalf op gesmeerd had. De volgende dag had ze een dikke laag make-up aangebracht om het wat ‘te kunnen redden’. Ook de dagen erna gebruikte ze make-up en wondspray en waste haar gezicht heel vaak. De ondernemer heeft haar geadviseerd zo min mogelijk make-up aan te brengen, geen wondspray te gebruiken en zo min mogelijk het gezicht te wassen. Daar heeft de consument echter niet naar geluisterd. Volgens de ondernemer heeft de consument ook gekrabd of gepulkt aan het ontstane korstje, anders was dat er niet zo snel afgevallen.

De ondernemer is de consument uit coulance meerdere malen tegemoet gekomen om haar te helpen. Het is dan ook zeer teleurstellend dat de consument in september 2016 een negatieve recensie plaatste op Facebook en vervolgens de ondernemer aansprakelijk stelde.

In reactie op het deskundigenrapport heeft de ondernemer laten weten dat ze het verhaal dat ze met de fruitzuren niet over een onderhuidse puist heen mocht werken raar vindt. Daar heeft de ondernemer nog nooit van gehoord. De consument had beter naar de instructies van de ondernemer moeten luisteren en voorzichtiger moeten zijn in de nazorg. Dan was er ook geen litteken ontstaan.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens haar rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De ondernemer is met fruitzuur 70% over een ontsteking op de kin van de consument heengegaan. Hierdoor is de fruitzuur naar binnen gelopen en een litteken veroorzaakt. De ondernemer had moeten weten dat aan het aanbrengen van fruitzuur 70% op een beschadigde huid ernstige risico’s vastzitten. De consument heeft veel schade en pijn geleden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de voorhanden stukken valt met voldoende zekerheid te concluderen dat de ondernemer de behandeling van de consument onvoldoende zorgvuldig heeft uitgevoerd. De commissie heeft hierbij met name acht geslagen op de overgelegde foto’s en de uitkomst van het deskundigenonderzoek. Ook heeft de commissie ter zitting zelf kunnen constateren dat op de kin van de consument (16 maanden na de behandeling) nog een litteken zichtbaar is. De ondernemer had de behandeling van de huid waar die ontstoken was (onderhuids of niet) achterwege moeten laten. Een professioneel schoonheidsspecialiste behoort van de risico’s die aan het behandelen van een ontstoken huid verbonden zijn op de hoogte te zijn.

De behandeling heeft geleid tot pijn en veel ongemak bij de consument en een waarschijnlijk blijvend litteken op de kin. Volledig herstel is niet mogelijk, slechts verbetering wordt door de deskundige nog haalbaar geacht.

Naar oordeel van de commissie is de ondernemer tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens de consument. De commissie overweegt hierbij dat het beroep van de ondernemer op de door de consument ondertekende exoneratieclausule niet opgaat nu van een beroepsfout sprake is en zo’n beroep dan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hieraan zij toegevoegd dat de door de ondernemer aan de consument ter tekening voorgelegde instemmingsverklaring ook nog eens in onjuiste bewoordingen is opgesteld. Vermeld wordt immers dat de kuur onder meer goed is ter bestrijding van acne, hetgeen, nu acne ontstekingen betreft, en fruitzuren niet mogen worden gebruikt op gebieden waar ontstekingen zijn, juist uitdrukkelijk niet zo is. Ook om die reden kan de consument niet geacht worden te hebben ingestemd met de nadelige gevolgen van het inzetten van de fruitkuur ter bestrijding van acne.

De commissie oordeelt dat de consument gezien de vastgestelde omstandigheden geen enkele betalingsverplichting jegens de ondernemer heeft ten aanzien van de overeenkomst. De ondernemer dient dan ook de door de consument betaalde € 330,– aan haar te retourneren. Daarnaast is de ondernemer aansprakelijk voor de door de consument tengevolge van het onprofessionele handelen geleden schade. Deze bestaat, zo heeft de consument uiteengezet, uit de kosten van de bindweefselmassagebehandelingen die nodig zijn om het door haar opgelopen letsel zoveel mogelijk te reduceren. Haar is verteld dat elke kuur van vijf sessies € 157,50 gaat kosten en dat er vier zulke kuren nodig zijn. De ondernemer heeft, door niet op de zitting te verschijnen, de gelegenheid voorbij laten gaan zich hierover uit te spreken. Het gaat dan in totaal om € 630,– die moet worden opgeteld bij het bedrag dat de consument voor de fruitzuurbehandelingen aan de ondernemer heeft betaald van € 330,–.

De commissie zal ook deze kostenpost toewijzen, nu voldoende vast staat dat de consument deze kosten zal moeten maken teneinde de schade te verhelpen/beperken. De commissie is van oordeel dat hiermee de kwestie wel volledig is afgewikkeld, onverschillig de uitkomst van de herstelbehandelingen.

De klacht is gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient aan de consument de door deze betaalde behandelingskosten van € 330,– te retourneren. Voorts dient de ondernemer aan de consument een schadevergoeding van € 630,– te betalen. Betaling van beide bedragen dient plaats te vinden binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 27 maart 2017.