Het geleverde haarwerk moet worden geacht niet aan de overeenkomst te beantwoorden indien dit afwijkt van een uitdrukkelijke tussen partijen gemaakte afspraak; onvoldoende bewijs; klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59465

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 januari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een haarwerk tegen de door de consument te betalen prijs van € 700,–.   Levering heeft op 25 maart 2011 plaatsgehad.   De consument heeft op 7 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben erg teleurgesteld in de aflevering van het haarwerk. De kwaliteit daarvan is op zich goed, maar het erin geknipte model is niet volgens de afspraak. Tijdens het knippen is er steeds overleg geweest. Ik kwam met de kapster overeen dat het haarwerk niet te kort, maar ook niet te lang zou worden geknipt. Net boven de kaaklijn, was de afspraak. Tijdens het knippen zag ik echter dat er te veel van het haarwerk werd afgeknipt. Ik heb daarover een opmerking gemaakt, maar de kapster ging daarop niet in. Zij ging door met knippen en het resultaat was niet naar wens. Er was te veel afgehaald en er was een asymmetrisch model ontstaan. De kapster zei tegen mij dat ik er eerst maar een paar weken overheen moest laten gaan om eraan te wennen. Na het verstrijken van die periode was ik er nog steeds niet gelukkig mee en dat heb ik de ondernemer laten weten. Daarnaast ben ik ook niet tevreden over de kleur. Die is donkerder uitgevallen dan ik had verwacht. De ondernemer had mij daarvoor als deskundige moeten waarschuwen. Overigens is de kleur gedurende het dragen wel lichter geworden. Als belangrijkste klacht blijft over dat het haarwerk verkeerd is geknipt. Dat kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Ik heb de ondernemer om een oplossing verzocht, maar deze weigert alle medewerking.   De consument verlangt kwijtschelding van een nog openstaande factuur van € 202,60, alsmede vergoeding van de kosten van een nieuw haarwerk ten bedrage van circa € 700,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het haarwerk is geknipt in overleg met de consument en is overeenkomstig haar wens geleverd. Het past perfect op het eigen haar van de consument en daarom kan niet worden gezegd dat het verkeerd is geknipt. Bovendien heeft de consument veel te laat bij ons geklaagd. Weliswaar heeft zij na het knippen een opmerking gemaakt dat het knipwerk haar aan de korte kant leek, maar vervolgens is zij daarop pas na weken teruggekomen. Zij heeft daarmee de in onze algemene voorwaarden voorgeschreven klachttermijn overschreden. De door de consument overgelegde foto’s geven een vertekend beeld. Wij leggen zelf foto’s over van het resultaat, waarop is te zien dat dit uitstekend is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De consument heeft mij verteld dat het haarwerk niet volgens afspraak is geknipt. De afspraak is, anders dan gebruikelijk, niet schriftelijk vastgelegd. Haarwerken worden standaard langer afgeleverd dan nodig zodat deze tot een persoonlijk eindresultaat kunnen worden geknipt. Over de kwaliteit van het geknipte model kan ik niet een volledig technisch oordeel geven, omdat de consument het haarwerk inmiddels heeft laten bijwerken door haar eigen kapster. Bij mijn beoordeling van het haarwerk heb ik geen onlogische lengteverschillen of “happen” geconstateerd. Het is mogelijk dat er wel happen aanwezig waren, maar dat die door de eigen kapster van de consument zijn gecorrigeerd. Ik heb geen afwijking geconstateerd van de kleur van het haarwerk ten opzichte van de kleur van het eigen haar van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie passeert het verweer van de ondernemer dat de consument niet tijdig bij de ondernemer heeft geklaagd. Het staat vast dat de consument tijdens het knippen een opmerking heeft gemaakt en dat haar is geadviseerd om het enige weken aan te zien. De door de consument vervolgens afgewachte periode acht de commissie niet onredelijk. Afgaande op het deskundigenrapport moet de commissie vaststellen dat het geleverde haarwerk naar objectieve maatstaven geen kwaliteitsgebrek heeft. Dat heeft de commissie tijdens de mondelinge behandeling van het geschil ook zelf gezien. Dat betekent dat het geleverde haarwerk slechts dan moet worden geacht niet aan de overeenkomst te beantwoorden, indien dit afwijkt van een uitdrukkelijke tussen partijen gemaakte afspraak. De consument heeft daaromtrent wel enkele feiten genoemd, maar de ondernemer heeft deze gemotiveerd betwist en de consument heeft van de gestelde afspraak, die niet schriftelijk is vastgelegd, onvoldoende bewijs bijgebracht. Het staat wel vast dat zij tijdens het knippen een opmerking heeft gemaakt, maar deze kan niet als een definitieve klacht worden aangemerkt. Een en ander betekent dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 11 januari 2012.