Haarreconstructie bestaande uit 4 haarunit; voldoet niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten; ontbinding overeenkomst.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 73301

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een haarreconstructie bestaande uit 4 haarunits (hierna te noemen: het haarwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van, zoals ter zitting  door partijen eensluidend is toegelicht, de reeds betaalde prijs van € 3.565,– en nog te betalen kosten van € 150,– aan spoedbestellingen. De levering van 1 unit heeft plaatsgevonden op 13 november 2012.

De consument heeft de klacht op 13 november 2012 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

1 van de 4 haarunits is geleverd, maar het haarwerk is te klein en past niet. Het haar is als stro en niet zoals afgesproken: zacht en blond. Na 10 dagen vielen de haren al uit. De consument is opgelicht.

De consument verlangt, na wijziging en zoals ter zitting toegelicht, ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van € 3.700,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de afgeleverde unit nog niet beoordeeld en de consument heeft de overige 3 units nog niet gezien. De ondernemer heeft niet de kans gekregen om de klacht op te lossen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klacht(en):
Het haar van de geleverde haarwerken was niet van Europees haar gemaakt, maar van Aziatisch haar.
Europees haar is veel duurder dan andere haarsoorten. Het nadeel van Aziatisch haar is dat het heel gauw klit oftewel zeer snel in de knoop raakt en moeilijk te doorkammen is, dit haar is namelijk niet geschubd oftewel niet gemakkelijk door te kammen na het wassen. De kleur van het haarwerk dat door de consument was uitgezocht is goudblond. Deze kleur kan wel geleverd zijn, maar was al na een paar weken verkleurd vanwege de Aziatisch haarstructuur. Bij geen Europees haarwerken lopen kleuren snel terug. Vooraf bij het bestellen van het haarwerk is niet besproken dat er met Europees haar gewerkt zou worden.

Vaktechnisch oordeel:
De mal die gemaakt wordt, is bedoeld om het haarwerk in de juiste pasvorm van het hoofd te krijgen. Het haarwerk was voor de maat van het hoofd te klein, als er buiten een beetje wind staat zag je een gedeelte van een kaal hoofd. De haren die geleverd zijn, zijn van hele slechte kwaliteit zoals hierboven is aan gegeven. Er zouden 4 haarwerken geleverd worden, maar er is door de ondernemer maar één haarwerk afgeleverd daar de consument geen vertrouwen meer had in de ondernemer. Er is dus niet voldaan aan het technisch aspect.

Naar mijn vaktechnisch oordeel is de omvang van de geconstateerde gebreken: ernstig.

Herstel is technisch niet mogelijk. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil absoluut niets meer te maken hebben met de ondernemer, omdat hij de zaak volgens de consument niet goed heeft aangepakt en in gebreke is gebleven.

Er is technisch gezien een oplossing: een totaal nieuw haarwerk laten maken.
De (herstel)kosten hiervan zijn: € 2.000,– exclusief BTW.

Toelichting:
De consument is niet tevreden over het haarwerk en zij is dan ook zeer aangedaan door het geleverde haarwerk dat niet naar wens van de consument is geleverd. Inmiddels heeft de consument elders al een nieuw haarwerk besteld.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

De ondernemer voert aan dat hij de afgeleverde unit nog niet heeft beoordeeld en dat hij nog niet de kans heeft gekregen om de klacht op te lossen. Dit behelst geen niet-ontvankelijksverzoek zoals bedoeld in artikel artikel 6 lid 1 onder a Reglement. Dit belet ook anderszins niet dat de commissie de klacht inhoudelijk beoordeelt, nu de consument blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting al van meet af aan heeft geklaagd en het haar niet kan worden toegerekend dat de ondernemer niet in staat is gebleken om binnen een redelijke termijn nadien tijd te maken voor een dergelijke (ook voor een oplossing noodzakelijke) beoordeling.

Reeds waar uit het deskundigenrapport volgt dat de pasvorm niet goed is en de haren kwalitatief niet voldoen, bezit het haarwerk niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Waar het haarwerk niet aan de overeenkomst beantwoordt en de ondernemer zijn verplichtingen niet is nagekomen, was de consument niet alleen bevoegd om de (verdere) nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten maar geeft de tekortkoming van de ondernemer haar in beginsel ook de bevoegdheid om de overeenkomst geheel te (doen) ontbinden. Nu de commissie niet kan oordelen dat de tekortkoming de verlangde ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zal de commissie verklaren dat de overeenkomst is ontbonden. De commissie oordeelt dat ter beëindiging van het geschil ook redelijk en billijk.

Dit alles leidt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart dat de overeenkomst van 8 oktober 2012 is ontbonden. Dit betekent dat de ondernemer de door de consument terug te bezorgen unit 1 zonder kosten moet terugnemen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 3.565,– en dat de consument ontslagen is van de verplichting tot betaling van € 150,– aan spoedbestellingen.

De terugbezorging en betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan:
a. de consument (bovendien) een bedrag van € 50,84 wegens betaald klachtengeld;
b. de commissie een bedrag van € 100,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 16 april 2013.