Geleverde brillenglazen niet juist

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 163761/173296

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Volgens de consument zijn de door de ondernemer geleverde brillenglazen niet juist. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de glazen onderzocht en het standpunt van de consument bevestigd. De commissie volgt de deskundige hierin. De ondernemer heeft naar het oordeel van de commissie al veel gedaan om de consument tevreden te stellen, maar zonder resultaat. De klacht van de consument is gegrond en de ondernemer moet het aankoopbedrag terugbetalen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Optiek (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 21 juli 2021 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft in het tussenadvies bepaald dat een deskundige de door de ondernemer aangemeten glazen en de glazen in de huidige bril dient te onderzoeken.

De commissie heeft dit onderzoek laten doen door de heer [naam deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

De commissie heeft aangegeven op basis van de stukken bindend te zullen adviseren, tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen zou geven een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen. Geen van de partijen heeft aangegeven een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen. Daarom heeft de commissie de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De laatste glazen in de glasbril blijken wel mooi horizontaal te zijn geplaatst. De cd van de glasbril blijkt inderdaad te klein, waardoor de klant geen binoculair beeld heeft met het lezen. Hij moet zijn hoofd te veel opzij bewegen, voordat hij met zijn linkeroog het leescentrum vindt.

Specificaties:

De cd: R/L: 32,7 32,8 en de pd: 34,0 34,0. Totale cd is 65,5 in plaats van de nodige verte-pd van 68,0, dus 2,5 mm te klein.

De pd is eigenlijk 33,8 33,8, maar moet worden vergroot naar minimaal 34,0 34,0, omdat de oogafstand door de gecorrigeerde exoforie toeneemt. Sterkte van de laatste glazen in de glasbril:

rechts: veraf 0,25 te sterk en de leessterkte 0,50 te zwak. Cyl-as 7 graden verschil. Dat is bij cyl van 0,75 eigenlijk iets te veel afwijking;

links: cyl-as 23 graden verschil. Met een cilinder van 0,25 is dat op het randje van acceptabel.

De inslijphoogte van de glazen is bij de glasbril van de ondernemer en ook bij de Nylorbril van [naam andere ondernemer] iets te hoog. Voor scherp beeld moet de klant zijn hoofd continu vooroverbuigen. Wellicht kan dat afdoende worden gecorrigeerd door de padsteunen iets anders af te stellen. Misschien dat het leesplezier dan wel iets afneemt, omdat de leessterkte al iets te zwak is. Ook bij de juiste leessterkte (rechts Sf +1,00 cyl – 0,75 en links: Sf +0,75 cyl -0,50) is hierbij (mede vanwege de H.A.) een zone-lengte nodig van 15 mm.

De huidige Nylorbril van [naam andere ondernemer] geeft een redelijke visus: VOD: 1,30 VOS: 1,40. De klant is hiermee tevreden en kan dankzij de grotere pd en het juiste horizontale prisma met beide ogen tegelijk lezen.

Met de juiste sterkte van de deskundige blijkt een hogere visus mogelijk: VOD: 1,80 VOS: 1,80. De deskundige verwijst hierbij nadrukkelijk naar de exoneratieclausule van de Nuvo, waarbij een willekeurige opticien zelf aansprakelijk is voor controle/refractie en levering.

De sterkte van [naam andere ondernemer] blijkt geen kopie van een refractie van de ondernemer. Het verschil in sterkte: bij de levering van 21 juli 2021 is de vertesterkte bij het rechter glas wel gelijk, maar de add is zwakker. Links is de Cyl-sterkte en ook de Cyl-as verschillend. Volgens de deskundige is de omvang van de klachten ernstig.

Het is mogelijk nieuwe glazen te vervaardigen op exact juiste pd en hoogte:

R: Sf. -1.25 cyl -0.75 as 104 Pr 3.50 basis 12 H: +20.5

L: Sf. -1.50 cyl -0.50 as 83 Pr 3.50 basis 192 H: +19.7

pd: 34.0 34.0 VOD: 1.80 VOS: 1.80

Glastype; harder design zone, lengte 15 mm of max 16 mm.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is positief over het rapport van de deskundige en ziet zijn standpunt bevestigd.

De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en verlangt terugbetaling van de door hem aan de ondernemer voor de niet correcte bril betaalde kosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Zeven optometristen, zowel intern als extern, blijken verschillende resultaten te meten, waarbij zowel de sterkte, prisma’s als pd. differentiëren. Volgens de consument zijn zes van de zeven optometristen incompetent.

Volgens de consument is de meting van [naam andere ondernemer] wel correct, terwijl de door de commissie ingeschakelde deskundige ook deze meting als niet juist bevonden heeft.

Het team van de ondernemer heeft alles wat in zijn vermogen ligt gedaan, waaronder het kosteloos inslijpen van acht paar glazen.

De consument vraagt compensatie voor een bril uit 2016, waarbij de sterkte van toen redelijkerwijs niet overeenkomt met de huidige sterkte. Daarom stelt de ondernemer voor om deze zaak met gesloten beurzen af te sluiten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft er van aanvang over geklaagd dat de door de ondernemer geleverde brillenglazen niet juist waren.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de door de ondernemer geleverde glazen niet correct zijn. De deskundige omschrijft de omvang van de klacht als ernstig.

Er zijn, zoals de ondernemer heeft aangegeven, inmiddels herhaaldelijk metingen verricht, met wisselende gegevens als uitkomst. De commissie heeft echter geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid of de onafhankelijkheid van de deskundige en gaat daarom uit van de juistheid van de bevindingen van de deskundige.

De commissie realiseert zich dat de ondernemer veel moeite heeft gedaan om de consument tevreden te stellen, maar het gaat niet zozeer om de inspanningen, maar om het resultaat. De commissie is van oordeel dat de ondernemer er uiteindelijk niet in is geslaagd om glazen te leveren, waarmee de consument voldoende prettig kon zien en lezen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie ziet geen andere mogelijkheid dan ontbinding van de overeenkomst. Daarom dient de ondernemer het oorspronkelijke aankoopbedrag van € 676,– aan de consument terug te betalen.

Teruggave van de glazen acht de commissie niet van belang, omdat de glazen niet te hergebruiken zijn.

De consument heeft weliswaar lange tijd geen goede bril gehad, hetgeen voor hem ongemak heeft veroorzaakt. Enkel dit ongemak vormt voor de commissie onvoldoende grondslag om een vergoeding toe te kennen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft nog gerapporteerd dat ook de door [naam andere ondernemer] geleverde glazen beter hadden gekund. De overeenkomst met [naam andere ondernemer] staat echter niet ter beoordeling. Het is aan de consument om te beslissen of hij gebruik maakt van de resultaten van de zorgvuldige oogmeting van de deskundige.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 1 september 2016 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de overeengekomen prijs aan de consument dient terug te betalen.

De ondernemer betaalt daarom aan de consument € 676,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, M. Gort en mr. P. Rijpstra, leden, op 17 november 2022.