Geen fouten gemaakt bij neustip- en ooglidcorrectie

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On) zorgvuldigheidCosmetische ingrepen    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 186518/191701

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De cliënt is niet tevreden met de resultaten van een neustipcorrectie en een ooglidcorrectie. De cliënt ervaart een rioollucht, heeft deukvorming op de neus en hangende huid boven het oog. Volgens de zorgaanbieder zijn geen fouten gemaakt.

Naar het oordeel van de commissie is niet vast te stellen dat de waargenomen rioollucht een gevolg is van het handelen van de zorgaanbieder. Verder zijn volgens de commissie geen fouten gemaakt bij de neustipcorrectie en ooglidcorrectie. De klachten zijn ongegrond.

De uitspraak

in het geschil tussen

[naam], wonende in Enschede

(hierna te noemen: de cliënte)

en

Equipe Zorgbedrijven, gevestigd in Rotterdam

(hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 30 maart 2023 in Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De cliënte is in persoon verschenen. Voor de zorgaanbieder zijn [naam] (behandelend chirurg), en [naam] (medisch directeur) verschenen, bijgestaan door [naam].

Onderwerp van het geschil
De cliënte heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder heeft een neustipcorrectie en een ooglidcorrectie verricht bij de cliënte. De cliënte is niet tevreden met de resultaten daarvan. Zij wil daarom een schadevergoeding van de zorgaanbieder ontvangen.

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënte is niet tevreden met het resultaat van de neustipcorrectie en de ooglidcorrectie. Wat de neus betreft is het probleem dat de cliënte een rioollucht waarneemt. Ook is er sprake van deukvorming door de hechting, die naar buiten is gebracht. De neustipcorrectie heeft daarmee, na twee operaties door de behandelend chirurg, voor de cliënte niet het gewenste resultaat gehad. Wat de ooglidcorrectie betreft is de cliënte niet tevreden met de hoeveelheid huid die aan een zijde nog boven het oog ‘hangt’.

De cliënte wil een vergoeding van € 25.000 van de zorgaanbieder. Met dat geld wil zij in de toekomst eventueel een nieuwe behandeling kunnen ondergaan.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder vindt dat zij geen fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van de beide correcties. Dat heeft de cliënte ook niet aannemelijk gemaakt. Daarom betwist de zorgaanbieder dat zij een schadevergoeding aan de cliënte moet betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het verzoek om schadevergoeding af. Dat oordeel licht de commissie als volgt toe.

Het toetsingskader
De cliënte is niet tevreden met het resultaat van de beide correcties. Dat gevoel van ontevredenheid kan de commissie niet hanteren als maatstaf waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Dat is namelijk te zeer afhankelijk van de mening van een cliënt over het resultaat van de behandeling. Ook medici maken fouten, maar niet iedere fout of onvolkomenheid leidt ertoe dat de zorgaanbieder aansprakelijk is voor de schade die de cliënte lijdt.

Van een chirurg mag verwacht worden dat hij handelt zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Dat betekent dat het aan de cliënte is om in dit geschil te stellen en aannemelijk te maken dat de chirurg onzorgvuldig heeft gehandeld en dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden. De commissie toetst het handelen van de zorgaanbieder dus objectief, en aan de norm dat de zorgaanbieder moet voldoen aan deze inspanningsverplichting.

De neustipcorrectie
De cliënte heeft tijdens de zitting gezegd dat zij geen medische verklaring heeft gevonden voor de waargenomen rioollucht.

De chirurg heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat hij ook geen verklaring weet voor de waargenomen rioollucht in de neus. Een eventuele infectie zou onderhand voorbij moeten zijn. Ook heeft de chirurg niet geopereerd in een gebied waarvan je zou verwachten dat naderhand dit soort klachten ontstaan.

De commissie kan op basis van wat de cliënte naar voren heeft gebracht niet vaststellen dat de waargenomen rioollucht het gevolg is van het (onjuiste) handelen van de chirurg. Laat staan dat de commissie kan oordelen dat de chirurg is tekortgeschoten in zijn inspanningsverplichting. Dat heeft de cliënte niet onderbouwd naar voren gebracht. Wat de rioollucht betreft is de klacht daarom ongegrond.

Dat geldt ook voor de neustipcorrectie. De zorgaanbieder heeft voorafgaand aan de ingreep duidelijk aan de cliënte verteld dat er geen garantie kan worden gegeven op het eindresultaat. De cliënte heeft dat tijdens de mondelinge behandeling bevestigd. Dat betekent dat de cliënte er rekening mee kon houden dat de ingreep niet het gewenste resultaat zou opleveren. Dat risico heeft zich kennelijk in de beleving van de cliënte verwezenlijkt. Een fout in de behandeling heeft de commissie niet kunnen vaststellen, ook omdat de cliënte dat onvoldoende naar voren heeft gebracht. Daarom is de klacht ook voor wat betreft de neustipcorrectie ongegrond.

Het ooglid
De cliënte is niet tevreden met het resultaat van de ooglidcorrectie, omdat zij het idee heeft dat een asymmetrisch beeld is ontstaan en dat sprake is van huidplooien c.q. meer huid boven het ene oog dan boven het andere oog. De commissie heeft tijdens de zitting de gestelde asymmetrie of de aanwezigheid van overmatige plooivorming niet waargenomen. Daarbij tekent de commissie aan dat er een zekere hoeveelheid huid moet overblijven om comfortabel de ogen te kunnen sluiten. Bij het sluiten van de oogleden is bij de cliënte sprake van een symmetrisch en adequaat beeld.

Ook anderszins heeft de commissie niet kunnen vaststellen dat de chirurg een fout heeft gemaakt bij de ooglidcorrectie. Daarom is de klacht voor wat betreft de ooglidcorrectie ook ongegrond.

Het verzoek om schadevergoeding
Hiervoor heeft de commissie vastgesteld dat de klachten ongegrond zijn. Dat betekent dat de cliënte geen recht heeft op een schadevergoeding.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht geheel ongegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, bestaande uit mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, dr. J.F.A. van der Werff, mr. R.P. Gerzon, leden, in aanwezigheid van mr. C.J.H. Terwal, secretaris, op 30 maart 2023.