Geamputeerde teen niet te wijten aan zorgaanbieder

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: bejegening/ zorgverlening    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 208501/236945

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is bij zorgaanbieder geweest voor een pedicurebehandeling. Twee dagen later werd haar teen zwart en moest deze geamputeerd worden. Consument wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ondernemer geeft aan dat hij cliënt heeft geadviseerd om naar een arts te gaan.
De commissie oordeelt dat ondernemer duidelijk heeft aangegeven welke handelingen zijn uitgevoerd en welk advies hij gegeven heeft. Verder houdt de commissie er rekening mee dat dit een 88 jarige diabetes cliënt betreft. Het zou mogelijk kunnen zijn dat binnen korte tijd een grote verandering ontstaat.
De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2024. Partijen hebben ter zitting (videoconferentie) hun standpunt toegelicht.

De consument werd ter zitting vertegenwoordigd door haar zoon de heer [naam].
De ondernemer werd vertegenwoordigd door de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit eind 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van pedicurewerkzaamheden..

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het betreft een behandeling door de ondernemer die pedicure is op woensdag 14 december 2022. De volgende dag had de consument bloed aan haar teen. Na twee dagen werd de teen zwart en is deze daarna geamputeerd. Het betrof een ziekenhuisopname van vier dagen in het ziekenhuis en bij thuiskomst was de consument niet mobiel en had zij bijna 24/7 hulp van familie nodig.
De consument was onder behandeling van podologenpraktijk [naam] te [plaatsnaam], met name de heer [naam], en deze heeft de pedicure aangestuurd. Er is met hem gesproken, maar hij verwijst consument naar de pedicure. Hij kan niets voor ons doen, zelfs niet als hij zelf meldt dat er verplicht een foto gemaakt moet worden na behandeling. Dat is echter niet gebeurd en het protocol is niet gevolgd. Er is door consument zelf een foto gemaakt van de voet en met name de verkleurende teen.
Consument heeft de ondernemer driemaal gebeld, omdat zij wil weten wat er is gebeurd, maar deze houdt de boot af. Ook is de klachtencommissie van Provoet, bij welke organisatie de ondernemer is aangesloten, benaderd, maar zij kunnen de ondernemer niet overtuigen met ons in gesprek te gaan.

De consument verlangt duidelijkheid omtrent de behandeling en met name hoe kon gebeuren dat de teen moest worden geamputeerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Om te beginnen is het betreurenswaardig wat de consument overkomen is. Zij is op 28 november 2022 door mij behandeld. Ondernemer heeft haar teennagels geknipt en voorzichtig gefreesd en heeft daarna haar hiel behandeld. Deze bevatte kloven. Ondernemer heeft haar hiel verbonden. Daarna heeft ondernemer op 14 december 2022 een controle uitgevoerd vanwege die kloven in haar hiel. Ondernemer constateerde een verbetering. Er heeft geen verdere behandeling plaatsgevonden. Ondernemer heeft geen declaratie verstuurd en heeft bij de consument niets in rekening gebracht. Consument zei: “Mijn kleine teen is gevoelig”. Ondernemer heeft ernaar gekeken, er met zijn pink langs gevoeld en heeft geen wonden of bijzonderheden geconstateerd. Ondernemer heeft de voeten van consument van een crémelaag voorzien; als service. Bij mijn vertrek heeft ondernemer tegen consument gezegd: “Gaat u alstublieft naar uw arts vanwege de pijn aan uw teen.” Er heeft dus geen behandeling plaatsgevonden op 14 december 2022, alleen een controle/ check vanwege de hielkloven. De teen zag er op die datum normaal uit.
Op 18 december 2022 heeft ondernemer niet telefonisch met de consument gesproken. 18 december valt namelijk op een zondag en dan werkt ondernemer niet. De zoon van de consument heeft ondernemer twee keer telefonisch benaderd. Ondernemer heeft hem uitgelegd welke behandeling heeft plaatsgevonden. Ondernemer gaat niet verder met hem in gesprek, hij was zeer dwingend en dringend. Hij heeft toen antwoord gekregen op zijn vragen.
De consument heeft diabetes en ondernemer is gecertificeerd voor de behandelingen aan diabetici.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument (met name haar beide kinderen) wenst duidelijkheid te verkrijgen omtrent de behandeling en met name hoe kon gebeuren dat de teen moest worden geamputeerd. De commissie proeft daarin de wens van de consument dat duidelijk wordt in hoeverre de amputatie van de teen van de consument aan handelen c.q. niet handelen van de ondernemer valt te wijten.
Voorop moet worden gesteld dat de commissie in een geval als dit over weinig mogelijkheden beschikt. Zo kan de commissie geen nader onderzoek instellen waarbij partijen onder ede worden gehoord.
De ondernemer heeft duidelijk gemaakt welke activiteiten hij als pedicure heeft verricht, welk advies hij heeft gegeven en hoe de betreffende voet c.q. teen eruit zag. Duidelijk is dat hij als gecertificeerd pedicure voor diabetici de consument mocht behandelen. In zoverre heeft hij zijn bevoegdheden niet overschreden.
De ondernemer heeft op 14 december 2022 een controle uitgevoerd in verband met kloven in de hiel van de consument en op dat moment geen zichtbare afwijkingen geconstateerd: de teen zag er normaal uit. In dat kader is niet onlogisch dat geen foto’s zijn gemaakt en geen verslag is opgesteld.
Verder moet bedacht worden dat de consument op dat moment 88 jaar was en diabetes had. In een dergelijk geval kan binnen heel korte tijd een wezenlijke verandering optreden.

Het voorgaande impliceert dat de consument voordat de klacht bij de commissie werd ingediend al de nodige duidelijkheid omtrent de behandeling heeft verkregen. Nu de ondernemer op 14 december 2022 geen zichtbare afwijking heeft geconstateerd, hoeft hij ook geen nadere duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoe het kon gebeuren dat de teen moest worden geamputeerd.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, mevrouw C.G.A. van Giersbergen – van Velthuijsen, mevrouw mr. L. Schots – Smit, leden, op 17 januari 2024.