De partijen zijn tot een schikking gekomen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Schikking ter zitting    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: schikking ter zitting   Referentiecode: 147252/167941

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Partijen zijn tijdens de behandeling met elkaar tot een schikking gekomen. Zorgaanbieder maakt oprechte excuses voor de tekortkomingen. Er zijn geen aanwijzingen dat cliënt onvoldoende persoonlijke verzorging of onvoldoende eten en drinken heeft gekregen. Daarnaast zien partijen ervan af om verdere discussie te voeren over de causaliteit tussen de tekortkomingen en het overlijden van cliënt of over aansprakelijkheid.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Klaagster] in haar hoedanigheid van nabestaande van haar op 11 augustus 2021 overleden vader, [cliënt], wonende te [woonplaats],

en

Stichting Mijzo, gevestigd te Waalwijk,
(hierna te noemen: Mijzo),
Gemachtigde: [advocaat], advocaat te [vestigingsplaats].

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 1 juli 2022 te Utrecht. Bij deze behandeling zijn verschenen:
– [klaagster], vergezeld van mevrouw [naam],
– Mijzo, vertegenwoordigd door [teammanager], en [clustermanager], bijgestaan door [advocaat], voornoemd.

Tijdens deze behandeling zijn partijen met elkaar tot een schikking gekomen. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van hun geschil, maar zal volstaan met het vastleggen van die schikking en dienovereenkomstig zal beslissen.

De tussen partijen overeengekomen schikking houdt het volgende in:

1. Mijzo vindt het vervelend dat haar intentie om in de gesprekken met [klaagster] de
tekortkomingen te erkennen niet op die manier op [klaagster] is overgekomen.

2. Namens Mijzo worden oprechte excuses gemaakt voor de volgende tekortkomingen
– de achteruitgang van de gezondheidstoestand van [cliënt] is onvoldoende
gesignaleerd;
– de rapportage en dossiervorming waren onvoldoende;
– de informatiemap van een andere cliënt had niet op de tafel van [cliënt] mogen
liggen;
– er was onvoldoende borging van kennis over slikstoornissen binnen het zorgteam;
– op vrijdagavond 6 augustus 2021 had er geen glas water bij [cliënt] mogen staan
en was er onvoldoende toezicht;
– Mijzo heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat de Prisma-analyse geen antwoord biedt op de
vragen die [klaagster] meermalen heeft gesteld, namelijk wat is er gebeurd en hoe
heeft het kunnen gebeuren;
– Mijzo heeft onjuiste informatie gegeven over de procesgang.

3. Er zijn geen aanwijzingen dat [cliënt] onvoldoende persoonlijke verzorging of
onvoldoende eten en drinken heeft gekregen.

4. Mijzo zal aan [klaagster] een bedrag van € 52,50 voldoen ter zake van het door haar
betaalde klachtengeld.

5. Partijen zien ervan af om verdere discussie te voeren over causaliteit tussen de tekortkomingen
en het overlijden van [cliënt] of over aansprakelijkheid.

6. Na betaling van voormeld bedrag hebben partijen ter zake van dit geschil over en weer niets
meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting.

Beslissing
De commissie:

– verstaat dat het geschil tussen partijen is beslecht door de hiervoor vermelde schikking;

– bepaalt dat Mijzo aan [klaagster] binnen veertien dagen na verzending van dit bindend
advies een bedrag van € 52,50 ter zake van het door haar betaalde klachtengeld dient te voldoen.

Aldus beslist op 1 juli 2022 door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg,
bestaande uit de heer mr. J.M.P. Drijkoningen, voorzitter, mevrouw mr. M.B. van Leusden-Donker en de
heer mr. R.P. Gerzon, leden, in aanwezigheid van de heer mr. L.G.H. Cox, secretaris.