De ondernemer heeft een vrij ernstige, eenvoudig vast te stellen fout gemaakt. Door niet serieus in te gaan op de klacht van de consument heeft de ondernemer zijn taak ernstig verwaarloosd.

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Klachtenbehandeling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT01-0013

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een medio april 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomt. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een bril met variluxglazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.402,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 april 1998.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:

In april 1998 heeft de ondernemer de consument een bril met variluxglazen aangemeten voor een bedrag van ƒ 1.402,–. De consument is na een aantal weken teruggeweest bij de ondernemer, omdat zij met de bril niet kon lezen. De reactie van de ondernemer was, dat zij moest wennen. Enkele maanden later heeft hetzelfde verhaal zich nogmaals herhaald zonder een duidelijk andere reactie van de ondernemer. Na een half jaar werd een nieuwe meting gedaan op verzoek van de consument, waarbij de conclusie van de ondernemer was, dat de ogen wellicht iets achteruit gegaan waren, maar dat zij niet te snel nieuwe glazen moest aanschaffen omdat dit dan na weer een half jaar nogmaals nodig zou zijn. Bij deze herhaalde bezoeken is het niet gebleven. Bij een van de volgende bezoeken gaf de consument wederom aan, dat zij met de bril niet kon lezen. Daarop was de reactie, dat niets beter leest dan de eigen ogen. De consument heeft zich uiteindelijk bij de situatie neergelegd en zette vervolgens haar bril noodgedwongen af wanneer zij moest lezen. Op 1 maart 2001 heeft de consument haar ogen laten meten bij een andere opticien, toen zij deze toevallig met haar man bezocht. Bij die gelegenheid is gebleken, dat de glazen verkeerd om gemonteerd waren, namelijk rechts aan de linkerkant en links aan de rechterkant.

De consument stelt dat de ondernemer verantwoordelijk is voor de wijze waarop zij buitengewoon onzorgvuldig behandeld is gedurende een reeks van bezoeken. Zij verlangt ontbinding van de overeenkomst en betaling van smartengeld in aanmerking genomen de lichamelijke en geestelijke belasting die voortvloeide uit de medische behandelingen, welke zij onderging.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
In april 1998 is aan de consument een bril met multifocale glazen geleverd. Daarbij is door de ondernemer aangegeven, dat een dergelijke bril gewenning vraagt. Vanwege het feit, dat de consument klachten bleef houden is na een half jaar met de consument een afspraak gemaakt en is een tweede oogmeting verricht. De tweede meting gaf geen aanleiding om glazen met een andere sterkte voor te schrijven. Voorts is bij die gelegenheid de bril weer gecontroleerd, waarbij geen afwijkingen werden gevonden. Ook waren de glazen correct aangebracht. Verder had de consument de glazen kunnen inruilen op grond van een door de ondernemer gehanteerde regeling. De klachten van de consument gaven daartoe evenwel geen aanleiding. De overige klachten welke de consument zegt gehad te hebben heeft zij overigens niet aan de ondernemer kenbaar gemaakt. Na verloop van tijd is de consument voor de ondernemer uit het zicht verdwenen. Zij werd pas weer zichtbaar, nadat zij bij een andere ondernemer een andere bril had laten aanmeten zonder evenwel voordien de eigen ondernemer in de gelegenheid gesteld te hebben de beweerde fouten te herstellen.

De ondernemer vordert ongegrond verklaring van de klacht, mede omdat de consument hem niet in de gelegenheid heeft gesteld de fout te herstellen.
 
Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:
 
Tijdens het deskundigenonderzoek werd een volledig montuur door de consument meegebracht. Observatie en testen maken duidelijk, dat de glazen omgekeerd gemonteerd zijn. De additie-markeringen op de glazen zijn nasaal zichtbaar in plaats van temporaal.De glazen zijn stevig gemonteerd en kunnen niet zonder instrumentarium omgewisseld worden. De conclusie is dan ook, dat sprake is van een ondeugdelijke constructie en van verwisseling van de glazen.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen:
 
Tijdens de zitting is in aanwezigheid van een gemachtigde van de ondernemer eveneens vastgesteld, dat de glazen verkeerd gemonteerd waren en dat dit de oorzaak van de aanhoudende klachten van de consument geweest is. Deze opvatting wordt mede gesteund door het feit, dat de consument toen eenmaal een nieuwe bril was aangemeten en correct vervaardigd, niet langer klachten had. Tijdens de zitting heeft de consument betwist ooit door de ondernemer gewezen te zijn op de mogelijkheid van het omruilen van de multifocale glazen. De klacht van de ondernemer als zou de consument hem geen gelegenheid hebben geboden de schade te herstellen acht de commissie niet realistisch. Vele malen heeft de consument zich bij de ondernemer vervoegd en hem in de gelegenheid gesteld de klachten te herstellen. Nooit kwam de ondernemer verder dan de mededeling dat de consument moest wennen. Zulks terwijl op zich vrij eenvoudig vast te stellen geweest was, zoals nadien bleek bij de opvolgende ondernemer en de deskundige, dat er een ernstige fout gemaakt was. Door zo vele malen niet serieus in te gaan op de oprechte en naar gebleken is gegronde klacht van de consument heeft de ondernemer ernstig zijn taak verwaarloosd. Zijn juridisch getint verweer doet dan ook onoprecht aan. De commissie acht de klacht gegrond voor zover het verkeerd inzetten van de glazen betreft. Wat betreft de vordering van vergoeding van smartengeld merkt de commissie op, dat de ondernemer niet wist, wat er verder nog speelde bij de consument. Met betrekking tot deze schade is de commissie er niet van overtuigd dat er sprake is van voldoende oorzakelijk verband met de tekortkoming van de ondernemer. Ongegrond acht de commissie de vordering tot vergoeding van smartengeld.
 
Beslissing

De ondernemer is gehouden de aangemeten bril met glazen terug te nemen tegen gelijktijdige terugbetaling van het aankoopbedrag van ƒ 1.402,– (€ 636,20) aan de consument, zijnde het bedrag dat zij voor dit montuur met glazen heeft moeten betalen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 22 april 2002.