De consument had van de VPL ontharingsbehandeling meer mogen verwachten, zij krijgt de betaling terug

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109266

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Consument], wonende te [plaats] en Beauty- en Wellnesscentre “Butterfly, gevestigd te Son en Breugel

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie treedt daarbij op als geschilleninstantie, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door [deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Het geschil is ter zitting behandeld op 4 oktober 2017 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.
De consument werd ter zitting bijgestaan door [gemachtigde].

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een VPL ontharingsbehandeling.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Aan mij is mondeling de garantie gegeven dat zeker 80% van de ongewenste beharing definitief weg zou zijn. Dit is bij lange na niet het geval. De specialist heeft bevestigd dat het resultaat tegenviel. Ik voldeed aan de voorwaarden voor een succesvolle ontharing. Er is geen enkel voorbehoud gemaakt. Ik verlang restitutie van de door mij betaalde prijs van € 1500,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De deskundige zegt dat een goed apparaat zeker resultaat zal geven. Geen enkel ontharingsapparaat dat met een lichtbron werkt claimt dat haar definitief wegblijft; zelfs een laser en IPL kunnen dit niet voor 100% waarmaken. Haar met weinig of geen pigment absorbeert geen energie van de lichtbundel van het apparaat en zet dan ook weinig of geen licht energie om in warmte; er vindt dus geen photothermolyse plaats. Je krijgt dus geen resultaat. De kleur haren van de consument moeten behandeld kunnen worden met IPL, het apparaat dat wij gebruiken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alhoewel Beauty & Wellnesscentrum Butterfly met een goed apparaat werkt wat zeker resultaat geeft, is naar mijn mening een verkeerde cliënt keuze gemaakt. Het apparaat werkt met een golflengte van 700-1500 nm welke de haarkleur van mevrouw niet goed ziet! De haren zijn te licht (te weinig pigment om een goede absorptie en hitte ontwikkeling in de follikel te krijgen) om effectief met dit apparaat behandelt te kunnen worden. De haren die weg zijn bevatten meer pigment.
In de oksels ( en ook in de bikinilijn), zie foto’s is de haarkleur ook goed te zien.
Er is ook geen Informed Consent getekend.
[Consument] kan met een ander apparaat zeker resultaat  behalen, er zullen alleen meer behandelingen nodig zijn voor deze haarkleur. Het apparaat moet dan meerdere instelling (keuze nanometer) mogelijkheden hebben.
Uitgaande van 8 behandelingen denk ik dat € 100,– per behandeling redelijk is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie vast dat de behandelingen die de consument heeft ondergaan veel minder resultaat hebben gehad dan de consument bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie laat in het midden in hoeverre slechts met een ander apparaat het gewenste resultaat zou kunnen worden bereikt. Op grond van hetgeen de fabrikant van het apparaat stelt, zou dit niet uit hoeven maken. Wel stelt de commissie vast dat de consument weer acht behandelingen zou moeten ondergaan, hetgeen de commissie ertoe brengt te constateren dat de behandelingen eigenlijk voor niets zijn geweest. Daarom maakt de consument naar het oordeel van de commissie op goede gronden aanspraak op restitutie van de betaalde prijs voor de behandeling.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 4 oktober 2017.