Consument wenste bril met multifocale glazen. Nu ondernemer heeft gewezen op mogelijke bezwaren, is het niet bevallen van de glazen voor risico van de consument.

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT99-0003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 14 september 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 940,–.   De levering is geschied op of omstreeks 21 september 1998.   De consument heeft bij levering de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Bij levering bleek dat het zicht met de aangemeten glazen slecht was. De ondernemer is daarvan in kennis gesteld en hij leverde een andere bril. Het probleem bleek echter niet opgelost, maar werd alleen maar erger. De ondernemer zei nadat hij enkele malen op de hoogte was gesteld van de problemen, dat er niets aan te doen was. Vervolgens is noodgedwongen een andere opticien geraadpleegd, die constateerde, dat de verte bril totaal ongeschikt was. Er werd een leesbril geleverd voor f 559.-, waarmede de problemen waren opgelost.   De consument verlangt restitutie van f 754.-, zijnde de kosten van de verkeerd aangemeten glazen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   De consument kwam, nadat zij het niet eens kon worden met het optiekbedrijf waar zij een bril had gekocht, bij ons terecht. Het probleem was dat er hoogteverschil in de glazen zat. Haar is toen geadviseerd terug te gaan naar genoemd bedrijf om tot een oplossing van de problemen te komen. Dit is niet gelukt en zij kreeg haar geld terug. Vervolgens kwam zij bij ons om een nieuwe (Varilux) bril aan te meten. Zij is toen gewezen op de beperkingen van de bril, namelijk dat ze voor de verte eigenlijk geen bril nodig had en het dus alleen om het leesgedeelte ging, waardoor een Varilux bril voor haar minder geschikt was. Zij wilde om twee redenen toch een dergelijke bril, in de eerste plaats omdat ze deze mooier vond dan een bifocale bril en ten tweede omdat ze de bril de gehele dag op wilde houden. Gezien haar ervaring en haar tevredenheid hierover tijdens het kijken door de pasbril is een Varilux-bril voor haar gemaakt. Na ongeveer twee weken kwam zij terug, omdat zij toch niet aan de bril kon wennen. Haar is toen voorgesteld de glazen gratis om te ruilen voor bifocale glazen, op welk voorstel werd ingegaan. Vervolgens is opnieuw de benodigde sterkte gecontroleerd. Bij het ophalen van de bril in de enigszins aangepaste sterkte was zij zeer tevreden. Enige tijd later kwam zij echter terug en zei niet tevreden te zijn. Wij hebben er alles aan gedaan om de consument zo goed mogelijk van dienst te zijn.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:   De multifocale brillenglazen geleverd door de ondernemer zijn vervangen door bifocale glazen. Volgens de ondernemer is de sterkte van de bi- en multifocale glazen identiek. De consument gaf met beide glazen aan niet comfortabel te kunnen kijken. Aangenomen mag worden dat het probleem eerder met de refractie dan met de optische centratie te maken heeft. Met de huidige brillenglazen – zonder cilindersterkte veraf – geleverd door een andere opticien, is het zien volgens de consument comfortabel. De bril kan gemakkelijk op- en afgezet worden. Door het wisselend gebruik van een multifocaal bril is het in het algemeen lastiger daaraan te wennen. Door in de verte geen lage cilindersterkte te plaatsen vergt het op– en afzetten minder adaptatie. De cilinderwaarde welke de ondernemer vond, is erg laag, maar kan toch klachten veroorzaken. Links wordt momenteel een lage hypermetrope correctie gevonden. De ondernemer had kunnen overwegen om niet alleen het type brillenglas te wijzigen. Een alternatief was om de refractie te herhalen. Mogelijk was een ander alternatief voor de ondernemer geweest alleen het rechter multifocale glas te vervangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Niet vastgesteld werd, dat de ondernemer fouten heeft gemaakt dan wel de klacht onjuist behandeld heeft. De consument wenste een bril met multifocale glazen en aannemelijk is, dat de ondernemer – omdat in feite alleen een leesbril nodig was – haar wel op de mogelijke bezwaren gewezen heeft. Toen de glazen niet bevielen is niet ten onrechte een bifocale bril geadviseerd. Uit het deskundigenrapport kan niet geconcludeerd worden, dat de bifocale bril die de ondernemer leverde, gebreken heeft. Mogelijk heeft de opticien waar de consument uiteindelijk glazen vond, die haar goed bevielen een ander type glas gebruikt. De deskundige doet niet meer dan enkele mogelijkheden veronderstellen, maar komt evenmin tot de conclusie, dat hetgeen de ondernemer geleverd heeft gebreken heeft. Gezien de geringe sterkte van de glazen lijken de beschreven klachten enigszins overtrokken. Met wat meer geduld had zij kunnen wennen aan de multifocale glazen; de bifocale glazen zijn zonder meer goed bruikbaar.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 22 november 1999.