Consument niet tevreden over cryolipolyse behandeling

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 17996/24715

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een aantal cryolipolyse behandelingen ondergaan bij de ondernemer. Na afloop van de tweede sessie is onduidelijkheid ontstaan over de betaling. Aan de consument is verzocht om € 300,– te betalen, terwijl bij de behandeling blaartjes zijn ontstaan en de consument van mening is dat de eerder betaalde € 350,– alle sessies omvatte. Ter plekke is afgesproken dat de consument € 150,– verschuldigd is, waarna de consument dit bedrag heeft betaald. Daarmee is de klacht over de betaling na de tweede sessie in overeenstemming opgelost, waarbij ook rekening is gehouden met de ontstane blaartjes. Daarnaast verzoekt de consument om een oordeel over het resultaat van de sessies. In het behandelde gebied is volgens de consument de vetmassa niet afgenomen, maar toegenomen. Omdat deze klacht niet is onderbouwd, kan de commissie hierover geen oordeel geven.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de door de ondernemer uitgevoerde cryolipolyse behandeling.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover van belang voor de beslissing, komt het standpunt op het volgende neer.

Op 30 maart 2019 heb ik bij de ondernemer een cryolipolyse behandeling ondergaan omdat ik plaatselijk wat lichaamsvet had.

Bij het eerste consult 1 of 2 weken vóór de behandeling kreeg ik informatie over de behandeling en te verwachten resultaten. Omdat ik geen idee had of de behandeling inderdaad bij mij zou aanslaan wenste ik eerst de proefbehandeling van € 100,– af te nemen en afhankelijk van het resultaat later beslissen over verdere behandelingen. De ondernemer gaf aan dat zij 3 behandelingen met een fikse korting kon aanbieden voor € 350,–. Van dit aanbod heb ik gebruik gemaakt.

Als ik enkele weken later de tweede behandeling onderga gaat dit niet geheel vlekkeloos. Als de apparaten van mijn lichaam worden verwijderd, staan er enkele blaren/brandplekken op het behandeld gebied. Verder ziet het gebied er behoorlijk toegetakeld uit met duidelijke beurse plekken. Ogenschijnlijk schrikt de ondernemer hier zelf van en geeft aan dat het eerste graad brandwonden zijn.

Als ik vervolgens de ontvangstruimte inloop om de derde afspraak in te plannen, vraagt mevrouw mij € 300,– af te rekenen voor de zojuist ondergane behandeling. Verbaasd geef ik aan dat ik reeds € 350,– voor 3 behandelingen heb betaald en ik zojuist pas de tweede behandeling heb ondergaan. Na wat heen en weer gepraat en ergernis hierover ben ik met de ondernemer overeengekomen om € 150,– te betalen voor de behandeling en heb ik van verdere behandelingen afgezien.

Medio augustus 2019 valt mij opeens op dat in het behandeld gebied de vet massa niet is afgenomen, maar is toegenomen en op mijn buik lijkt het alsof de zuignap van de behandeling er nog steeds op zit.

Ik neem contact op met de ondernemer om dit te bespreken en te kijken hoe we samen tot een voor beiden tevreden oplossing kunnen komen.

De afspraak daarvoor is verschillende keren verzet. Uiteindelijk krijg ik een sms van de ondernemer met de vraag of ik haar een foto wil sturen. Ik geef aan dat er een afspraak staat ingepland en dat ik er de voorkeur aan geef dat er dan wordt gekeken naar hetgeen ik kenbaar heb gemaakt. Er is opeens heel wat weerstand bij de ondernemer en ze geeft aan dat voor haar de hele kwestie al is afgehandeld. Moedeloos geworden geef ik aan dat de afspraak kan vervallen omdat de ondernemer zoveel weerstand toont.

Ik heb een negatief resultaat van de behandelingen in alle opzichten (financieel en fysiek) en zal andere behandelingen moeten ondergaan om te corrigeren wat verkeerd is gegaan bij de behandeling door de ondernemer. Ik wil deze behandelingen elders laten uitvoeren en wil in dat opzicht geen fysieke behandelingen meer bij de ondernemer, daar het vertrouwen daarin er totaal niet meer is.

Ik eis daarom een volledige restitutie van mijn betalingen alsook een financiële vergoeding voor uit te voeren correctiebehandelingen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover van belang voor de beslissing, komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is op 23 maart 2019 langs geweest voor een consult. Tijdens het consult hebben wij naar de te behandelen gebieden gekeken. Daarnaast hebben we de kosten met hem doorgenomen en uitgelegd hoe het in zijn werking gaat.

Hij belde na een paar dagen en bevestigde dat hij graag de cryolipolyse behandeling wilde ondergaan en koos voor een pakket van 6 behandelingen. Ons advies was 9 behandelingen, dus 3 sessies van 3 behandelingen. De prijs van 6 behandelingen was toen € 650,– euro.

In verband met de gewenste gespreide betaling heeft de consument op 23 maart 2019 € 350,– betaald, het restant van € 300,– euro zou hij bij de tweede sessie betalen.
Na de tweede sessie zou de consument beslissen of hij voor een derde sessie zou komen.

Tijdens de eerste sessie is de consument boven en onder de navel behandeld en voorts zijn de love handles behandeld.

Voor de aanvang van de tweede behandeling op 11 mei 2019 gaf de consument aan dat hij erg tevreden was over de eerste behandeling en alles snel was hersteld. Uiteraard is hem verteld dat hij wat beurse plekken kan verwachten na de behandeling maar dat deze vrij snel wegtrekken.

Tijdens deze tweede behandeling ontstonden er blaartjes op het behandelde gebied. Ik heb de consument aangegeven dat het een eerste graad verbranding was en hebben deze netjes met hydrofiele pleister afgeplakt en het advies gegeven voor de zekerheid dit na te laten kijken bij de huisarts.

Na de behandeling moest hij volgens afspraak nog het restant van € 300,– betalen. De consument had echter begrepen dat hij 3 behandelingen zou krijgen keer voor het bedrag van € 350,– . Na mijn uitleg begreep hij dat je geen 9 zones kan behandelen voor € 350,– . Hij vond het bedrag te hoog en zag af van een derde sessie. Tijdens een telefoongesprek op 13 mei 2019 zijn wij met elkaar overeengekomen dat hij in plaats van € 300,– nog € 150,– zou betalen en heeft dit bedrag ook de volgende dag naar ons overgemaakt.

Eind november belde de consument met klachten over de behandeling en heb ik hem uitgenodigd naar de zaak te komen om hem te zien en daartoe een afspraak gemaakt. Op vrijdag 6 december 2019 stuurde ik een sms omdat de consument telefonisch niet te bereiken was en heb daarbij aangegeven dat de afspraak van 7 december 2019 helaas niet door kon gaan vanwege ziekte. We hebben een nieuwe afspraak ingepland op zaterdag 21 december 2019 en ook gevraagd of hij van een en ander een foto kon maken en deze alvast kon doorsturen. Dit wou hij niet en heeft de afspraak helaas geannuleerd. Ik had de consument graag willen zien en heb dit bij sms van 9 december 2019 ook aangegeven en hem de gelegenheid geboden alsnog een afspraak te maken als hij dat wenste.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht stelt de commissie vast dat partijen uiteindelijk – nadat er tijdens de tweede behandeling blaartjes zijn ontstaan – zij uiteindelijk op 13 mei 2019 hierover overeenstemming hebben bereikt en zijn overeengekomen dat de consument nog € 150,– resteerde te betalen en dat heeft betaald aan de ondernemer. Voor zover de consument die blaartjes, ontstaan bij de tweede behandeling, in zijn klacht wil betrekken, kan hij naar het oordeel van de commissie thans niet meer klagen, gelet op de hiervoor bereikte overeenstemming.

Medio augustus 2019 constateert de consument kennelijk pas voor het eerst dat in het behandeld gebied de vet massa niet is afgenomen, maar is toegenomen en het lijkt alsof de zuignap van de behandeling nog steeds op zijn buik zit.

De klacht is niet verder onderbouwd. Foto’s daarvan zijn niet ingebracht. Ook het verzoek van de ondernemer een foto voorafgaande aan de afspraak in december 2019 te sturen weigert de consument en zegt deze afspraak definitief af. De ondernemer heeft het door de consument geconstateerde dan ook niet kunnen bekijken.

De commissie is van oordeel dat uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht onvoldoende is komen vast te staan dat de door de consument in augustus 2019 geconstateerde klachten zijn ontstaan door toedoen van de cryolipolyse behandelingen van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw T.F. Hiele, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 20 juli 2020.