Consument klaagt over onvoldoende resultaat na laserontharing behandelingen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 94385/115233

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een overeenkomst met de ondernemer voor het laten ontharen door middel van laserbehandelingen. Het gewenste resultaat blijft uit na vier van de vijf overeengekomen behandelingen. Ook worden volgens de consument de behandelingen uitgevoerd door een niet daartoe gediplomeerde medewerker. De consument wil het aan de ondernemer betaalde bedrag terugkrijgen. De ondernemer geeft aan dat voorafgaand aan de behandelingen aan de consument is medegedeeld dat zij mogelijk geen gewenst resultaat kan krijgen, omdat zij een niet responder kan zijn en dat er misschien nabehandelingen nodig zullen zijn. Daarnaast is de betreffende medewerker medisch schoonheidsspecialiste en in het bezit van haar laserspecialisatie. De ondernemer ziet geen reden voor teruggave van het betaalde bedrag. De commissie oordeelt dat de consument haar standpunt niet voldoende heeft onderbouwd. De ondernemer heeft aangetoond dat de medewerker bevoegd was om de laserbehandelingen uit te voeren. Daarnaast heeft de consument een informed consent getekend waarin is vermeld dat een resultaat niet gegarandeerd kan worden. De klacht is ongegrond en de consument heeft geen recht op terugbetaling van het aan de ondernemer betaalde bedrag.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een medio oktober 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van vijf laserbehandelingen bij de consument en haar dochter tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 800,–.

Medio oktober 2019 heeft de consument voor het ontharen van zichzelf en haar dochter door middel van laserbehandelingen aan de ondernemer een bedrag van totaal € 800,– betaald.

Het geschil betreft het uitblijven van het gewenste resultaat na vier van de vijf overeengekomen behandelingen en de uitvoering van de behandeling door een niet daartoe gediplomeerde medewerker van de ondernemer.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De door de ondernemer uitgevoerde vier laserbehandelingen hebben geen enkel resultaat gehad omdat zij zijn verricht door een medewerker die daartoe niet bevoegd was. Vanwege het Corona virus moest de ondernemer zijn onderneming een bepaalde periode sluiten. Toen de ondernemer zijn onderneming weer mocht hervatten heeft de consument bij de ondernemer geklaagd. De ondernemer heeft toegezegd dat de behandelingen opnieuw zouden worden uitgevoerd, ook omdat degene die de laserbehandelingen heeft uitgevoerd onbevoegd zou zijn. De afspraak voor de vijfde behandeling van de consument en haar dochter is twee maal afgezegd en daarna moest de ondernemer zijn onderneming wederom in verband met het Coronavirus sluiten.

Als reactie op het verweer heeft de consument aangegeven dat zij de formulieren heeft getekend voordat de behandelingen begonnen. De consument vindt het toevallig dat zowel zij als haar dochter worden aangemerkt als ‘niet responders’. De behandeling is uitgevoerd door een medewerker die toen in opleiding was. Dit heeft de ondernemer de consument pas medegedeeld nadat de consument geklaagd heeft. De consument en haar dochter zijn niet verdergegaan met de vijfde behandeling omdat de onderneming vanwege het Corona virus gesloten was en er geen oplossing door de ondernemer is aangeboden.

De consument wenst dan ook in ieder geval de kosten van de vijfde behandeling terug maar liever het totaal aan de ondernemer betaalde bedrag.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is geïnformeerd over de behandeling. Met name over de mogelijkheid dat de behandeling niet het gewenste resultaat zou kunnen hebben omdat ze een niet responder zou kunnen zijn en/of nabehandelingen nodig zou hebben. De consument heeft ook een formulier ingevuld en ondertekend voor akkoord waar een en ander ook in staat vermeld. Enige garantie is dan ook niet gegeven.

De ondernemer betwist dat de bedoelde medewerker niet bevoegd zou zijn. De medewerker is medisch schoonheidsspecialiste en in het bezit van haar laserspecialisatie. De behandelingen zijn door de medewerker en ander, door de ondernemer aangeduid als de trainer, uitgevoerd.

De ondernemer heeft de consument ter oplossing extra behandelingen aangeboden alsmede gratis producten. De vijfde en laatste behandeling staat nog steeds open. Echter, de consument heeft al hetgeen is aangeboden geweigerd. Er zijn vier behandelingen bij de consument en haar dochter op een juiste wijze uitgevoerd en de vijfde nog openstaande behandeling was gratis. De consument heeft dan ook geen recht op teruggave van enig bedrag.

Verzocht wordt de klacht af te wijzen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft samen met haar dochter een aantal laserbehandelingen ondergaan bij de ondernemer. Wat betreft de dochter ziet de commissie haar niet als klager in dit geschil doch enkel de consument. Van een machtiging door de dochter is niet gebleken.

De commissie wil er, ook gelet op hetgeen de ondernemer als verweer heeft ingebracht, wel van uitgaan dat de vier van de vijf overeengekomen laserbehandelingen niet tot het beoogde resultaat hebben geleid.

Echter, enige concretisering of onderbouwing door de consument ontbreekt. Dat de laserbehandelingen niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd of zijn uitgevoerd door een medewerker die daartoe niet bevoegd zou zijn geweest waardoor het beoogde resultaat niet zou zijn verkregen heeft de ondernemer weersproken en acht de commissie dan ook onvoldoende onderbouwd. Voorts is de consument geïnformeerd over de mogelijkheid dat het beoogde resultaat niet wordt behaald en eventuele extra behandelingen nodig zijn zoals ook blijkt uit het door de consument ondertekende informed consent. Van terugbetaling door van de door de consument ondergane en betaalde behandelingen door de ondernemer kan in redelijkheid dan ook geen sprake zijn.

De commissie stelt voorts als onvoldoende weersproken vast dat de ondernemer de consument verschillende oplossingen heeft aangeboden waaronder gratis producten en extra behandelingen naast de nog openstaande vijfde laserbehandeling welke door de consument zijn geweigerd. Onder dergelijke omstandigheden acht de commissie het niet redelijk dat de ondernemer aan de consument de kosten van de vijfde nog te ondergane laserbehandeling zou moeten terugbetalen.

De slotsom is dan ook dat de klacht ongegrond zal worden verklaard en het door de consument verlangde zal worden afgewezen.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd en ingebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw E.S. Keijzer, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 9 september 2021.