Consument klaagt over annuleringskosten bij bril met te dikke glazen

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Annulering    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 26270/33388

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de dikte van de glazen in de bril die de ondernemer heeft besteld. Hij heeft vanaf het begin aangegeven dat hij geen dikke glazen wilde, de ondernemer heeft toen op eigen risico andere glazen besteld. Nu de consument afziet van de overeenkomst moet hij 30% van de koopsom voldoen als annuleringskosten, waarmee hij het oneens is. De ondernemer geeft aan dat de consument de bril niet wilde meenemen omdat deze glazen te dik waren. Toen de ondernemer met een oplossing kwam voor een kunststoffen montuur ging de consument hiermee akkoord, maar toch heeft de consument later laten weten geen kunststoffen montuur te willen. De deskundige geeft aan dat het ongelukkig is voor de consument dat bij zijn sterkte dikke glazen horen om hiermee scherp te zien, maar er was geen gebrek aan de bril. De commissie oordeelt dat ‘niet te dikke glazen’ geen specifieke voorwaarde was die partijen hadden afgesproken. Nu de consument van de koop afziet is het geheel logisch dat de ondernemer annuleringskosten in rekening brengt, aangezien deze bril op maat gemaakt is. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 2 januari 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een oogmeting en het leveren van brillenglazen en een brilmontuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 690,–.

De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks januari/februari 2020.

Het geschil betreft de vraag of de consument kosten verschuldigd is bij het niet accepteren van een bril.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft bij de ondernemer een bril uitgezocht en daarbij glazen besteld. De bestelde glazen waren verkeerd, het waren asferische glazen, terwijl het sferische glazen moesten zijn.

De consument heeft van aanvang af aangegeven dat hij geen dikke glazen wilde, omdat dat niet mooi zou zijn bij de uitgezochte bril. De opticien heeft toen op eigen risico toch de andere glazen besteld.

Na het zien van die glazen in combinatie met het montuur heeft de consument meegedeeld dat hij het niet mooi vond. Er bleek toen niets anders mogelijk qua glazen en een ander montuur die ik mooi vond was er niet.

De ondernemer verlangde betaling van een factuur voor 30% van de totale kosten, € 207,–.

De consument heeft geen koopovereenkomst getekend en mondeling duidelijk aangegeven dat hij geen dikke glazen wilde. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van software waarmee duidelijk getoond kan worden hoe de glazen in een bril passen.

De consument is duidelijk geweest en is van mening dat hij niets verschuldigd is.

Naar aanleiding van het verweer van de ondernemer merkt de consument op dat hij enige tijd niet naar de ondernemer heeft kunnen reageren omdat hij getroffen was door corona.

De ondernemer heeft de consument onvoldoende inzicht gegeven in de te verwachten dikte van de glazen.

De consument heeft eerder geprobeerd te wennen aan asferische glazen, wat niet lukte.
De consument heeft duidelijk aangegeven dat hij een ander monteur wilde, als er maar geen dikke glazen in zouden zitten. Bij het ophalen van de bril was meteen duidelijk dat de bril niet was wat de consument wilde. De consument had er geen behoefte aan om te wachten op een kunststof montuur.

De ondernemer beroept zich wel op een mondelinge overeenkomst, maar dat geeft geen zekerheid in die zin dat de consument bij de koop van de bril als voorwaarde had gesteld dat de glazen niet te dik zouden worden. Met een mondelinge overeenkomst blijven er onduidelijkheden en ja/nee situaties voorkomen. De onduidelijkheden komen dan voor risico van de ondernemer.

Er is geen koopovereenkomst getekend. De consument heeft duidelijk aangegeven akkoord te gaan met bestellen van de glazen onder voorwaarde dat deze niet te dik zouden zijn en mooi in de bril zou passen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

De consument verlangt terugbetaling van de annuleringskosten ad € 207,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is bij de ondernemer geweest. Daarbij is aanvankelijk aangegeven dat met de sterkte van de glazen van de consument een klein montuur met ronde glazen, waarbij de ogen zo mooi mogelijk in het midden van glazen staan, het mooist zou zijn. De consument wilde dat niet, omdat hij al een aantal jaren een klein rond/ovalen montuur heeft gedragen waar hij nooit zo blij mee is geweest

Uiteindelijk is een wat hoekiger, metalen montuur uitgezocht en er is afgesproken een glas in te slijpen wat zo mooi mogelijk dun zou zijn. Er is gekozen voor een brillenglas in index 1.67. Hiervan is de asferische variant gekozen, zodat de voorcurve van het glas vlakker wordt en daardoor de randdikte nog meer wordt gereduceerd. Een paar dagen later zijn de glazen binnen gekomen en ingeslepen.

Toen de consument de bril kwam halen zei hij meteen al dat hij de bril niet mee ging nemen, want het was net alsof hij in een vissenkom zat. Er is uitgelegd dat het komt omdat de doorbuiging van het montuur anders is en omdat het glas asferisch is. De consument wilde de bril pertinent niet meenemen.

Om tot een oplossing te komen is voorgesteld om contact op te nemen met de leverancier van zijn oude bril, om op te vragen welk type glas er precies in zijn oude bril zat. Daar is de consument mee akkoord gegaan. In overleg met de consument zijn die glazen voor hem besteld.

Enkele dagen later zijn deze glazen binnen gekomen en ingeslepen. De consument is gekomen om de bril op te halen, maar hij wilde de bril niet eens opzetten. Hij wilde meteen alleen maar zien hoe de glazen eruit zagen, waar de consument de eerste keer totaal geen aandacht aan besteedde.

Om te komen tot een oplossing is er aangegeven dat naar een montuur gezocht kon worden waar de glazen in overgezet zouden kunnen worden. Dit zou dan een kunststoffen montuur worden, zodat de randdikte meer in de rand van het montuur weg zou vallen. Hier is de consument mee akkoord gegaan.

Een paar weken later was het alternatief binnen, hetgeen aan de consument gemeld is. Dit is enkele weken blijven liggen, waarbij de consument niets van zich liet horen. Uiteindelijk heeft de consument laten weten dat hij geen kunststoffen montuur wilde.

Uiteindelijk meldde de consument dat hij geen bril meer bij de ondernemer zou aanschaffen en dat hij van de aankoop afziet. De ondernemer is daar niet mee akkoord gegaan.

De consument heeft vervolgens naar de schriftelijke koopovereenkomst gevraagd. De ondernemer laat echter nooit tekenen bij een bestelling van glazen in de uitgezocht bril, een mondelinge overeenkomst is hierbij al jaren voldoende.

In maart 2020 zijn de algemene voorwaarden van de NUVO naar de consument gemaild, samen met de factuur van de gemaakte kosten ter hoogte van 30% van de originele factuur.

Na een herinnering is de factuur door de consument betaald.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Er is geen gebrek aan het product. De consument vindt dat de glazen te dik zijn. Hij had nadrukkelijk aangegeven dunne glazen te willen, omdat hij het niet mooi vindt als de glazen buiten het montuur uitsteken. Het montuur is 2,5 mm dik en het rechterglas is temporaal (aan de oorkant) voor het rechter glas 3,9 mm dik en het linker glas aan de temporale kant 4,2 mm dik. Dit zijn ook de gebieden waar het glas buiten het montuur uitsteekt.

De dikte van de glazen wordt bepaald door de sterkte, die nodig is om goed scherp te kunnen kijken. De consument is bekend met een relatief grote cilindersterkte en hij heeft de pech dat de sterkte die hij nodig heeft met zich meebrengt dat de brillenglazen juist aan dit temporale kant relatief dik worden.

Tevens wordt de dikte van de glazen beïnvloed door de montuurkeuze, de materiaalsoort van het glas en de uitvoering van het glas. Het materiaal van het montuur kan de dikte van de glazen meer of minder camoufleren.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht gering.
Er is een technische oplossing mogelijk in de vorm van toepassing van asferische glazen, waardoor de glazen dunner worden.
In dit geval zou dat echter geen oplossing zijn omdat de consument uit het verleden hier slechte (optische) ervaringen mee heeft en bij asferische glazen in combinatie met het betreffende montuur de glazen nog steeds niet binnen de dikte van het montuur vallen. Dit zal hooguit 15% dikte reductie opleveren.
De meest voor de hand liggende oplossing is een dusdanig klein montuur, of dikker montuur waar de dikte van de glazen in zijn geheel in passen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten, waarbij de ondernemer een oogmeting heeft gedaan en een bril zou leveren, waarvoor glazen zijn besteld. Volgens de consument waren de eerste glazen niet in orde, waarna de ondernemer andere glazen heeft besteld.

De consument wilde de bril echter ook na herhaalde pogingen om een oplossing te bereiken niet afnemen, omdat niet voldaan zou zijn aan een uitdrukkelijk door de consument gestelde voorwaarde betreffende de dikte van de glazen.

Tussen partijen staat vast dat afgesproken is dat voor de consument brillenglazen besteld zouden worden. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft aangegeven dat geen sprake is van een gebrek aan het product.

De consument beroept zich er echter op dat daarbij uitdrukkelijk is afgesproken dat die glazen niet te dik zouden zijn.
Duidelijk is dat partijen een overeenkomst hebben gesloten. De consument doet daarbij een beroep op een uitdrukkelijk door hem gemaakte voorwaarde.
Bij het bestellen van een bril is een voorwaarde zoals die waarop de consument zich beroept hoogst ongebruikelijk. Immers, er wordt een product vervaardigd, specifiek afgestemd op de ogen en het montuur van de consument. Daarbij was het de consument op grond van eerdere ervaringen bekend dat bij zijn oogafwijking relatief dikke glazen horen.
Het is moeilijk voorstelbaar dat een consument dan achteraf kan zeggen dat hij van de koop van het geheel op maat gemaakte en niet meer voor een ander te gebruiken product afziet.
Daarom is het aan de consument om tenminste aannemelijk te maken dat een dergelijke van de gebruikelijke afwijkende afspraak is gemaakt.
Daarbij komt dat de aanduiding ‘niet te dik’ een louter subjectief criterium is. Voor een toetsing was een duidelijker en dan aannemelijk te maken afspraak nodig geweest.

De consument heeft daarbij enkel de eigen lezing van de afspraak. De commissie is van oordeel dat daarmee onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat tussen partijen een voorwaarde is afgesproken, op grond waarvan de consument na het vervaardigen van de bril zou kunnen aangeven dat de bril toch niet naar wens was.

De ondernemer heeft daarop annuleringskosten in rekening gebracht overeenkomstig de NUVO-voorwaarden, die volgens de ondernemer van toepassing zijn.
Tussen partijen is geen schriftelijke koopovereenkomst opgemaakt en de algemene voorwaarden waarop de ondernemer een beroep doet zijn niet aan de consument ter hand gesteld. Dat heeft tot gevolg dat de consument zich op de vernietigbaarheid van de bedingen in de algemene voorwaarden kan beroepen. Dat zou tot gevolg hebben dat de in de NUVO-voorwaarden opgenomen regeling van annuleringskosten niet van toepassing zou zijn.

Als de annuleringskostenregeling uit de NUVO-voorwaarden niet van toepassing is, zou over het geschil tussen partijen geoordeeld moeten worden op grond van de regels van het Burgerlijk Wetboek. Een koopovereenkomst, zoals die tussen partijen bestaat is dan niet eenzijdig op te zeggen. Een partij kan in dat geval volledige nakoming vorderen van wat er overeengekomen is. Dat zou erop neerkomen dat de ondernemer in plaats van 30 % van de overeengekomen prijs op goede gronden aanspraak zou kunnen maken op doorgaan van de overeenkomst en betaling van de volledige koopprijs.

Het staat de ondernemer echter vrij om, nu de consument kennelijk niet wil afnemen wat overeengekomen is, aanspraak te maken op vergoeding van de door het niet doorgaan van de koop geleden schade. De ondernemer heeft tweemaal glazen besteld, specifiek afgestemd op de ogen van de consument en maakt geen winst op de verkoop van montuur en glazen. De commissie is van oordeel dat 30 % van de overeengekomen prijs een alleszins redelijke vergoeding van de door de ondernemer geleden schade is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, R.F. Sikking en mr. P. Rijpstra, leden, op 24 februari 2021.