Commissie onbevoegd. De klacht heeft geen betrekking op de behandelingsovereenkomst met de cliënt, maar op de inrichting van het ziekenhuis

  • Home >>
  • Ziekenhuizen >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119747

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Nieuwegein, (hierna te noemen: het ziekenhuis).

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De cliënt heeft de commissie verzocht het onderhavig geschil in behandeling te nemen.

Bij brief van 26 september 2018 heeft de commissie partijen meegedeeld dat zij eerst dient te beslissen of de commissie bevoegd is de klacht van de cliënt inhoudelijk te beoordelen, omdat niet duidelijk is of de klacht betrekking heeft op het werkterrein van de commissie en tevens dat partijen in verband daarmee niet aanwezig hoeven te zijn op de zitting van de commissie.

De commissie heeft kennisgenomen van de stukken die de cliënt aan haar heeft overgelegd, waaronder een aan de commissie gerichte brief van de cliënt van 1 oktober 2018. De behandeling heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 11 oktober 2018 te Utrecht.

Onderwerp van het geschil

De cliënt klaagt over de zeer gebrekkige toegankelijkheid en de klantonvriendelijkheid van het nieuwe automatiseringssysteem, dat het ziekenhuis in oktober 2017 heeft ingevoerd. Uitslagen van de in het ziekenhuis verrichte onderzoeken zijn voor de cliënt alleen nog in te zien via dat systeem waarvoor een account aangemaakt moet worden. Daarvoor is een smartphone nodig, die de cliënt niet heeft, zodat hij geen toegang heeft tot genoemde uitslagen. Het ziekenhuis kan die uitslagen ook niet meer printen, zodat de cliënt op geen enkele wijze meer informatie kan verkrijgen. De cliënt wijt een en ander aan een ontwerpfout in het systeem.

Beoordeling

Ter beoordeling ligt voor de vraag of de commissie bevoegd is de klacht van de cliënt inhoudelijk te beoordelen.

De taak van de commissie is neergelegd in artikel 3, eerste lid, van haar reglement. Voor zover thans van belang houdt dit artikellid het volgende in: De commissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en het ziekenhuis te beslechten (…) voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van gesloten behandelingsovereenkomsten.

De klacht van de cliënt heeft geen betrekking op de totstandkoming of de uitvoering van gesloten behandelingsovereenkomsten, maar op de outillage van het ziekenhuis. De commissie is dan ook van oordeel dat zij niet bevoegd is de klacht van de cliënt inhoudelijk te beoordelen en zal zich onbevoegd verklaren.

Beslissing
 
De commissie:

– verklaart zich onbevoegd de klacht van de cliënt inhoudelijk te beoordelen.

Aldus beslist op 11 oktober 2018 door de Geschillencommissie Ziekenhuizen.