Commissie is onbevoegd, verweerder is niet aangesloten bij de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 22266/31383

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De commissie moet beoordelen of zij bevoegd is om een oordeel over het geschil te geven. De verweerder heeft aangegeven dat hij een aanbieding is van Zorg Innovaties Nederland en dat die dus moet worden aangeschreven. De commissie oordeelt dat Zin Innovaties Nederland geen verzekerde zorg levert, maar deskundigenonderzoek in opdracht van rechtbanken, overheid, UWV, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsartsen. Zin Innovatie Nederland is niet aangesloten bij de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland en dus ook niet bij De Geschillencommissie. De commissie concludeert dat zij niet bevoegd is om over het door de klager voorgelegde geschil een oordeel te geven.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Klager], wonende te [woonplaats]

en

DC Verzuimdiagnostiek, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: verweerder).

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 19 november 2020.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Beoordeling van de bevoegdheid
De commissie dient eerst te beoordelen of de commissie bevoegd is om een oordeel over het geschil te geven, nu verweerder hier in zijn verweerschrift van 7 mei 2020 uitdrukkelijk een beroep op heeft gedaan. Hij heeft in dat verband aangevoerd dat DC VerzuimDiagnostiek een aanbieding is van Zorg Innovaties Nederland BV (ZIN).

Artikel 4 van het reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken bepaalt dat de commissie bevoegd is een geschil te behandelen, indien en voor zover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen.

Naar het oordeel van de commissie levert ZIN geen verzekerde zorg maar deskundigenonderzoek in opdracht van rechtbanken, overheid, UWV, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsartsen. De opdrachtgever betaalt, niet de zorgverzekeraar. ZIN is geen lid van de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland.

Het feit dat verweerder niet is aangesloten bij de brancheorganisatie zelfstandige klinieken en daarmee dus ook niet is aangesloten bij De Geschillencommissie leidt, gelet op het voorgaande, tot de slotsom dat de commissie niet bevoegd om over het door klager voorgelegde geschil een oordeel te geven.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, bestaande uit mevrouw mr. P.W.M. de Wolf MSM, voorzitter, de heer dr. J.F.A. van der Werff, de heer J. Zomerplaag, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 19 november 2020.