Commissie is niet bevoegd uitspraak te doen over de in rekening gebrachte kosten, omdat een inhoudelijke grondslag ontbreekt

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105614

De uitspraak:

In het geschil tussen

Klaagster en Stichting Vitalis Zorg Groep, gevestigd te Eindhoven(verder te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Op 11 januari 2017 heeft te Den Haag de mondelinge behandeling plaatsgevonden.
Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of klaagster in haar klacht ontvankelijk is. Partijen zijn van deze procedurele gang van zaken op de hoogte gesteld.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de zorgservicekosten, de 24-uurs alarmering en het servicepakket.

Klaagster heeft in 2012 de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder.

Standpunt van klaagster

Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 6 oktober 2016 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven:

Door de zorgaanbieder wordt ten onrechte een tweedeling toegepast in de hoogte van de zorgservicekosten tussen oude en nieuwe huurders. Daarnaast zijn de kosten van de 24-uurs alarmering te hoog en is niet duidelijk wat er onder het servicepakket valt. Volgens klaagster vallen deze kosten al onder de administratiekosten en de bijdrage voor de algemene ruimten.

Klaagster verlangt dat de tweedeling in de zorgservicekosten tussen de oude en nieuwe huurders wordt opgeheven en dat de kosten van de 24-uurs alarmering naar beneden wordt bijgesteld.

Standpunt van de zorgaanbieder

Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar het verweer van de zorgaanbieder van 7 november 2016. In de kern komt het verweer van de zorgaanbieder op de klacht van klaagster op het volgende neer.

In 2009 is intern onderzoek gedaan naar het servicekostenbeleid. Daarbij is gebleken dat met name met betrekking tot de bijdrage inrichting algemene ruimten, de zorgservicekosten en het servicepakket de opbrengsten in geen verhouding stonden tot de daadwerkelijke kosten. Er is besloten tot aanpassing van het servicekostenbeleid. Deze wijziging betekende een forse verhoging van de totale servicekosten voor de bewoners. Gezien de bepalingen in de betreffende overeenkomst zou deze verhoging ook op bestaande huurders toepasbaar zijn indien 70% van de bestaande huurders akkoord zou gaan. Dit percentage is niet gehaald, waarop het nieuwe servicekostenbeleid alleen aan nieuwe huurders in rekening is gebracht.
Wat betreft de zorgservicekosten is ervoor gekozen een uniforme berekening te hanteren waarbij op elk complex een persoon beschikbaar is voor noodoproepen. Andere aanbieders van 24-uurs alarmering zijn vaak verder van de complexen verwijderd en zijn daardoor langer onderweg. De zorgservicekosten zijn per 1 januari 2014 naar beneden bijgesteld.
Het complex waar klaagster woont, heeft nooit een receptie gehad.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het
volgende.

De commissie dient zich eerst uit te spreken over de vraag of zij bevoegd is om het geschil inhoudelijk te beoordelen. Het kader waarbinnen de commissie heeft te oordelen betreft de uitvoering van een verbintenis uit hoofde van een behandelings¬overeenkomst.

De klachten van klaagster hebben uitsluitend betrekking op de hoogte van de zorgservicekosten, de 24-uurs alarmering en het servicepakket. Uit het klachtenformulier dat klaagster heeft ingevuld en de daarbij gevoegde bijlagen blijkt dat de klachten zien op de hoogte van de diverse door haar aangevoerde kosten. De inhoud van de door de zorgaanbieder verleende zorg vormt evenwel geen onderdeel van de klacht.

De commissie is van oordeel dat zij gelet op het voorgaande niet bevoegd is de klacht van klaagster over de hoogte van de zorgservicekosten, de 24-uurs alarmering en het servicepakket te beoordelen.

Aldus wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, op 11 januari.