Cliënte is voldoende gewezen op het te verwachten eindresultaat van de borstvergroting. De klacht over de uitvoering van de behandeling is ook ongegrond

  • Home >>
  • Zelfstandige Klinieken >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115309

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., handelend onder de naam Velthuis kliniek, gevestigd te Eindhoven.

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 22 maart 2018 te Zwolle. Partijen hebben laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitvoering van een borstvergroting door een aan de kliniek verbonden plastisch chirurg (hierna te noemen: de arts), het resultaat daarvan en de informatieverstrekking door de kliniek aan de cliënte over het eindresultaat. 

Standpunt van de cliënte

Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt.

De cliënte heeft zich tot de Velthuis Kliniek te Velp, onderdeel van Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gewend in verband met een borstvergroting. Zij is door de arts onvoldoende geïnformeerd over het eindresultaat. De cliënte wilde grote, volle borsten met een mooi decolleté. Volgens de arts was dit mogelijk zonder een lift. Gebleken is dat dit door de stand van haar tepels en haar natuurlijke borsten niet mogelijk was. Het gevolg is dat de cliënte thans uitgezakte borsten met een te grote pocket heeft, waardoor zij vulling aan de zijkant heeft in plaats van aan de voorkant en bovenkant. Als de arts aan de cliënte had verteld dat haar wensen en verwachtingen niet haalbaar waren, had zij zich niet laten opereren door hem. De cliënte wenst een hersteloperatie, te weten een lift met prothese, door een andere kliniek.
De cliënte wenst dat de commissie een bedrag van € 6.000,– aan vergoeding toekent.

Standpunt van de kliniek

Het standpunt van de kliniek luidt in hoofdzaak als volgt.

De kliniek betwist dat zij jegens de cliënte tekort is geschoten. De arts heeft de cliënte goed ingelicht over de behandeling, het soort en de maat van de prothesen en het te verwachten resultaat. Gekozen is voor een dual plane augmentatie met ronde Natrelle prothesen TRF Volume 385 cc. Zowel de gekozen techniek als de vorm en maat van de prothesen sluiten goed aan bij de wensen van de cliënte. Er heeft een second opinion plaats gevonden bij een andere arts van de kliniek. Deze arts heeft geconcludeerd dat sprake is van een fraaie augmentatie, waarbij de positie en maat van de prothesen als goed wordt beoordeeld. Dat sprake zou zijn van een te grote pocket of foutieve plaatsing vanuit de tepels gezien, wordt door de kliniek betwist. Preoperatief stonden de tepels van de cliënte al meer naar buiten dan gemiddeld. Bij augmentatie wordt de prothese altijd recht achter de tepel geplaatst, omdat de prothese anders naast de tepel wordt gepositioneerd. De second opinion arts bevestigt dat de pocket juist is geplaatst.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat voor aansprakelijkheid van de kliniek is vereist dat voldoende aannemelijk is dat de kliniek tekort is geschoten in de nakoming dan wel de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De aanwezigheid van een fout of nalaten is een vereiste voor aansprakelijkheid van de kliniek. De tekortkoming moet aan de kliniek kunnen worden verweten en de cliënte moet door deze tekortkoming schade zijn toegebracht.

De cliënte heeft allereerst betoogd dat zij door de kliniek onvoldoende is geïnformeerd over het eindresultaat. De commissie overweegt wat betreft dit klachtonderdeel dat voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de cliënte is vereist. De cliënte kan in beginsel slechts toestemming voor een behandeling geven indien zij daarover adequaat is geïnformeerd. De kliniek dient de cliënte op duidelijke wijze in te lichten over de voorgestelde behandeling. Bij het verstrekken van informatie dient de kliniek zich te laten leiden door hetgeen de cliënte redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van de aard en het doel van de behandeling, de te verwachten gevolgen en de risico’s daarvan, over eventuele alternatieven en over de vooruitzichten.

Naar het oordeel van de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat de arts de cliënte heeft gewezen op het te verwachten eindresultaat van de behandeling. Zo staat in het operatieverslag bij de intake-datum onder het kopje “risico’s, nazorg, te verwachten resultaat en complicaties zijn besproken” onder meer “beperkingen in resultaat en volume, dislocatie/rotatie en palpabele prothesen”. Daarnaast heeft de cliënte diverse stukken ter informatie ontvangen, waaronder de behandelingsovereenkomst borstvergroting. Vlak voor de operatie heeft de cliënte deze behandelingsovereenkomst getekend. In deze behandelingsovereenkomst staat -voor zover van belang-:“Arts heeft duidelijk aangegeven welk resultaat hij probeert te bereiken, maar kan geen garantie geven dat dit resultaat en volume wordt behaald.”  Ook is in de behandelingsovereenkomst het soort prothese dat bij de cliënte zou worden geplaatst, genoemd.

Gelet op het vorenstaande is de commissie van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de cliënte adequaat is geïnformeerd over haar behandeling en het te verwachten resultaat, zodat de kliniek op dit punt niet in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst tekort is geschoten. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

De cliënte heeft voorts betoogd dat de door de arts gekozen maat van de prothesen niet goed aansluit bij haar wensen en dat sprake is van een te grote pocket. De commissie is van oordeel dat evenmin aannemelijk is geworden dat de kliniek op deze punten in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst tekort is geschoten. Hierbij acht de commissie van belang dat uit het medisch dossier blijkt dat de arts bij de eindcontrole heeft geconstateerd dat de borsten er fraai uitzien. Daarnaast heeft de second opinion arts bevestigd dat bij een primaire augmentatie er limitaties zijn aan de grootte van een prothese. Zij zou dezelfde maximale maat van de prothese hebben gekozen als de arts heeft gekozen. Ook heeft de second opinion arts de pre-operatieve foto’s bekeken en heeft zij verklaard dat de positie van de prothese -mede gelet op de stand van de tepels van de cliënte- goed is. De second opinion arts concludeert dat sprake is van een cosmetisch zeer fraaie borst. Nu de cliënte haar stellingen niet heeft onderbouwd, is gelet op het vorenstaande onvoldoende aannemelijk geworden dat de arts een fout heeft gemaakt op voormelde punten in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond.

Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard. De door de cliënte verlangde vergoeding zal worden afgewezen. 

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de klacht ongegrond;

– wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist op 22 maart 2018 door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.